Home>Kommunen>Ungdomsskoleelevene tilbake til Sinnes
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, snø, hus Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Ungdomsskoleelevene tilbake til Sinnes

Rådmann Inge H. Stangeland foreslår overfor formannskapet i Sirdal at ungdomskoleelevene fra Sinnes går på Sinnes skule fra august. Det er under forutsetning at det gis midlertidig brukstillatelse for byggetrinn 1 og at lokalene godkjennes etter regelverket for miljørettet helsevern. Avtale om leie av midlertidige lokaler (brakker) i byggeperioden reduseres tilsvarende.

Det pågår utbygging og ombygging av Sinnes skule. Arbeidene skjer i to byggetrinn. Første byggetrinn er et nybygg i to etasjer med undervisningslokaler i første etasje og personalfløy i andre etasje. Grunnet forsinket oppstart er første byggetrinn anslått til å stå klar til bruk i begynnelsen av november 2021. Byggetrinn 1 er tilpasset og tiltenkt mellom- og ungdomstrinnet på Sinnes. Totalentrepenør, Bilstad Bygg AS, har satt på ekstra mannskap og hentet inn forsinkelser og litt til. Nå planlegges overtakelse av byggetrinn 1 i midten av juli 2021. Andre byggetrinn er tilpasning og rehabilitering av undervisningsfløy m.v. Andre byggetrinn skal være klar til bruk ved årsskiftet 2021/2022.

Tidligere ferdigstillelse av første byggetrinn åpner opp for at kommunen kan redusere perioden for leie av brakker til midlertidlige skolelokaler fra august 2021 og åpner opp for at det er plass til ungdomsskoletrinnet på Sinnes fra skolestart.

Rådmannen skriver i sin bakgrunn: Per nå går det 8-9 elever fra Sinnes skule på ungdomstrinnet på Tonstad. Fra høsten 2021 vil det være 6 elever fra Sinnes som nå går på Tonstad skule (dagens 8. trinn) + 10 elever som i dag går i 7. klasse på Sinnes skule som utgjør ungdomsskoleelevene fra Sinnes.

Det er flere alternative løsninger for plassering av ungdomsskoleelever fra Sinnes i resterende byggeperiode høsten 2021:

1) Sende alle ungdomsskoleelever fra Sinnes, også nye 8. klasseelever fra høsten av, til Tonstad skule ut byggeperioden. Dette er i tråd med formannskapets vedtak fra februar 2020.

Annonse

2) La alle ungdomsskoleelever fra Sinnes gå på Sinnes skule fra høsten 2021 ved bruk av nytt byggetrinn og tilpasninger av bruken av tilgjengelige lokaler.


3) Dagens ungdomsskoleelever fra Sinnes som går på Tonstad skule fortsetter ved Tonstad skule frem til jul 2021. Nye 8. klasseelever på Sinnes skule starter på Sinnes i august 2021.

Foto: Nybygget blir ferdig i juli.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bygning, trailer

Automatisk generert beskrivelse

Kommunen kan spare penger ved å redusere brakkeleie dersom elevene kan overføres til nytt skolebygg.

Vurdering

Formannskapets vedtak av februar 2020 bør vurderes på nytt sett i lys av tidligere overlevering av byggetrinn 1 enn forventet. Det er viktig med avklaringer av hvor ungdomsskoleelevene fra Sinnes skal være fra høsten av hensyn til elevene ved begge skoler og deres foresatte, ansatte på begge skoler og planlegging av personalressurser, skoleskyss m.m. I tillegg er det noen økonomiske vurderinger som det må tas stilling til.

 Konsekvenser for barn og unge
Et felles ungdomstrinn for elevene ved Tonstad og Sinnes gir fordeler med et større elevmiljø, nye vennskap på fritida og muligheter for nye fag for elevene fra Sinnes, eksempelvis spansk som fremmedspråk. Samtidig gir plassering av ungdomstrinnet på Tonstad økt reisetid for flere av elevene fra Sinnes. Det er viktig med en rask avklaring slik at elevene ved begge skoler får en forutsigbarhet i sin skolehverdag fra høsten av. Det er lite ønskelig at elevene starter på halve skoleår ved en skole for så flytting om dette kan unngås.

 Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og beredskap
Bruk av byggetrinn 1 på Sinnes skule samtidig som det pågår arbeid i byggetrinn 2 krever midlertidig brukstillatelse av lokalene etter plan- og bygningsloven og godkjenning etter reglene om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det er en forutsetning at kombinert skoledrift og rehabilitering/ombygging kan skje forsvarlig med tanke arbeidsmiljø og sikkerhet for elever og ansatte. Dette krever god planlegging og informasjon om aktivitetene til totalentrepenør og skolen.

Ved bruk av lokaler i byggetrinn 1 til undervisning fra august 2021 er det mulig å redusere perioden for leie av brakker. Dette gir en innsparing på 13.000,- kroner per måned i 4-5 måneder.

Dersom ungdomsskoleelever fra Sinnes får gå på Sinnes skule fra august 2021, vil kommunen redusere utgifter til skoleskyss til Tonstad grovt anslått av AKT til 75.000,- kroner for høsthalvåret.

Konklusjon fra rådmanen

Hensynet til elever, foresatte og ansatte krever en snarlig vurdering av hvor ungdomsskoletrinnet ved Sinnes skal være lokalisert fra august 2021. Når det gjelder økonomi så er det ulike forhold som trekker i ulike retninger enten det gjelder kostnader som naturlig hører hjemme i prosjektperioden eller stillinger til undervisningspersonell som også kan ha konsekvenser etter at byggeperioden er over. Rådmannen følger «nærskoleprinsippet» i opplæringsloven § 8-1 og anbefaler at ungdomsskoleelevene ved Sinnes bør gå på Sinnes skule fra høsten av under forutsetning av at nødvendige godkjenninger etter plan- og bygningsloven og lovverket for miljørettet helsevern kan oppfylles.