Home>Front>Videre drift av turistinformasjonen
Et bilde som inneholder tekst, himmel, skilt, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kvæven

Videre drift av turistinformasjonen

Organisering og videre drift av turistinformasjonen i Sirdal kommune har vært oppe til behandling flere ganger politisk den siste tiden. Nå skal seks utvalg behandle saken før den kommer til kommunestyret 25. mars.

I forslaget til vedtak fra rådmann Inge H. Stangeland legges det opp til en kombinert løsning for videre drift av turistinformasjonen mellom kommunen og privat aktør. Dette må gjøres i dialog med kommunalt ansatte, som i dag arbeider med museet/turistinformasjonen.

Turistinformasjonen legges fysisk til Kvæven, i tillegg til Tonstad om sommeren. Det tas sikte på å gå ut til minimum 2 private aktører med forespørsel om drift av turistinformasjonen i samarbeid med kommunen.

Rådmannen legger fram forslag til utlysningstekst som skal inneholde føringer og krav for kombinert drift av turistinformasjonen, samt økonomiske konsekvenser, til formannskapet i løpet av april 2021.

Denne modellen vil være et samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Fra Kommunestyresak 20/21 ble det vedtatt at Sirdal kommune ønsker et slikt samarbeid. Ved slik drift er det viktig å avklare tydelig hvilke oppgaver og ansvar som ligger under de samarbeidene parter (kommunen og næringsaktører). Rådmannen mener at i en slik modell vil det være naturlig at den kommunale stillingsressursen (50%) fortsatt har kommunen som arbeidsgiver. Det må også tydeliggjøres hvordan museumstillingen eventuelt skal fungere inn i en slik modell. I tillegg må det avklares hvilken enhet i kommunen som det er mest nærliggende at Turistinformasjonen skal fungere under i framtiden. (kultur/næring).

Det kan være en god løsning med et samspill mellom offentlig og privat aktør. Sirdal kommune har flere roller i forbindelse med utvikling av reiselivsnæringen. Først og fremst knyttet til stimulering og tilrettelegging for utvikling av næringen, men gjennom den kommunale turistinformasjonen skal en også være den som koordinerer aktører/tilbud for markedsføring til turister.

Annonse

Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs, bilvei

Automatisk generert beskrivelse

En kombinert drift av turistinformasjonen med privat aktør vil kunne bety en bedre prosess i forhold til denne koordineringen. Det kan styrke relasjoner og gi bedre helhet i satsingen i forhold til Sirdal som reiselivsdestinasjon. Dersom aktør allerede har et godt innarbeidet nettverk med digital formidling og markedsføring, så vil dette også være en god faglig løsning for kommunen.

Det er også et annet vedtak som en må ta med i vurderingen. I forbindelse med Avtale om utleie av areal/bygg til Sirdal Safari and Adventures ved Sirdal Fjellmuseum, gjorde Formannskapet 17.12.2020 følgende vedtak:

SSA oppfordres til å se på muligheten for å tilby drift av fjellmuseet og eventuelt turistinformasjon som en tjeneste for kommunen innenfor sine planlagte åpningstider.

Før dette vedtaket ble fattet, hadde Sirdal kommune allerede satt i gang en prosess med dialog med ulike aktører som gjaldt evenetuelt samarbeid om drift av Turistinformasjon. Det ble holdt et dialogmøte på Kvæven 25. september, og et oppfølgingsmøte med Næringsforeningen og Sirdalsferie AS på Tonstad 26. oktober.

Rådmannen har oppfattet at både Sirdalsferie og Sirdal Safari and Adventures er interessert i et eveneutlet samarbeid med kommunen om videre drift av turistinformasjonen. Dette kan også gjelde andre aktører.


Etter rådmannens vurdering må derfor et slikt tilbud/utlysning om samarbeid om drift av turistinformasjonen gå ut til flere aktører. Dette vil også være i henhold til regler rundt offentlig anskaffelse.

Rådmannen innstiller på at det jobbes videre med alternativ 2 – kombinert drift.

Konkret tenker rådmannen at det jobbes videre i forhold til Sirdal Safari and Adventures og Sirdalsferie A/S med sikte på å få til en avtale med en av disse aktørene. Fordelen med disse bedriftene er at de allerede er etablert på Kvæven og «kjenner Sirdal godt»

Alternative forslag til vedtak:

Alternativ 1 som skissert i saksutredningen. Ren kommunal drift med utgangspunkt i stillingsressurs/åpningstider som er i dag.

Alternativ 3 som skissert i saksutredningen. Kommersiell drift hvor kommunen lyser ut driften av turistinformasjonen og overdrar dette ansvaret til private aktører.