Home>Front>Villrein utstilling på Kvæven
Et bilde som inneholder utendørs, snø, pattedyr, rådyr Automatisk generert beskrivelse
Front Kvæven Nyhet

Villrein utstilling på Kvæven

Formannskapet i Sirdal godkjente i forrige møte forprosjektet «Villrein utstilling». Det betyr at gjennomføring av utstillingen på Kvæven fullføres. Stillingsressursen på 55 prosent blir tilknyttet til gjennomføring og ferdigstillelse av utstillingen.

En konsekvens av denne ressursutnyttelsen blir at andre museumsoppgaver ikke blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte i denne perioden. Dette antar man vil gjelde fram til 1. september.

Bakgrunn for prosjektet var at Verneområdestyret i SVR (Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane) har fått et tilskudd gjennom Miljødirektoratets program Villreinfjellet som verdiskaper.

Forprosjektet er i sluttfasen (februar 2021), og formålet med denne saken var å legge forprosjektet fram for formannskapet for godkjenning. Videre arbeid blir produksjon av utstilling, med kontrahering, klargjøring av utstillingslokale, produksjon og montering.

Arbeidsgruppen har bestått av:

 • Ingvild Fagerheim Skadberg (museumsleiar)
 • Magnar Undheim (repr. Historielaget)
 • Guro Sødergren (verneområdeforvaltar SVR)
 • Snorre Haukalid (arkeolog, Agder fylkeskommune)
 • Marita Grimsø Cappelen (utstillingsarkitekt, Agder fylkeskommune)
 • Innhold / formidling
  Formålet med forprosjektet har vært å planlegge utstilling med tema villrein og Heiberg i heieområdene. Dette skal bli en fast utstilling med gjenstander, lokalisert i utstillingslokalet på fjellmuseet Kvæven. Arbeidsgruppen skulle utarbeide disposisjon for utstillingsinnhold og utforming av utstillingen (utvalg av bilder, kart, gjenstander og idéskisser som kan brukes videre for innhenting av priser m.m.).
 • En ble tidlig enige om at innholdet i formidlingen kunne deles inn i 3 ulike tema omkring heieområdet, hvor villreinen hele tiden spiller hovedrollen:
  1. Historisk linje (arkeologi, reinsdyr i helleristninger, jakt, villreinstammen i Sør-Norge m.m.)
  2. Heiberg (oppkjøp av heieområder, tilrettelegging for jakt, troféjakt, rovviltutrydding m.m.) – Heieområde i dag (forvaltning, turområde, rekreasjon, jakt m.m.)
  3. Arbeidstittel på utstillingen: «Draumen om eit gigantisk villreinrike».

Et bilde som inneholder flokk, pattedyr, gress, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

I tillegg til selve utstillingen, vil Sirdal Fjellmuseum utvikle et eget formidlingsprogram i samme tema, og bruke dette i forskjellige sammenhenger slik som skolebesøk, guiding, forskjellige arrangement og temakvelder m.m. Utstillingen vil ògså medfører større kunnskap om Heiberg, og mer fokus på de to bygningene på tunet som er direkte knyttet til denne del av historien.

Annonse

Framdriftsplan

Opprinnelig var prosjektperioden f.o.m. 18.02.2020 t.o.m. 01.06.2021, men det har blitt noe forsinket, i hovedsak på grunn av korona som gjorde det vanskelig en periode å gjennomføre møter i arbeidsgruppen. Det er fremdeles en del arbeid igjen som gjelder utforming av utstillingen, før en går videre med bestilling og kontrahering.

Ellers vil det være en del arbeid knyttet til klargjøring av utstillingsrommet på Kvæven. Her må det gjøres en rydde- og registreringsjobb av gjenstander, og rommet må elles gjøres klart til montering av ny utstilling.

Det må lages en plan for de gjenstander som er en del av dagens utstilling, de fleste kan inngå i utstilling som er i andre museumsbygninger på bygdetunet. Her må en gjøre en vurdering etter tema og formidling. Videre er det en del arbeid knyttet til lagerplass på Kvæven, slik at en har en god oppbevaring av gjenstander som skal være i magasin og foreløpig ikke inngå i en fast utstilling.

En har som målsetting at dette arbeidet kan gjennomføres parallelt med produksjon av ny utstilling. Montering kan trolig komme i gang i løpet av sommeren.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, himmel, bygning

Automatisk generert beskrivelse

Trongen jakthytte på Kvæven bygdetun samt fra heiområdet ved Rosskreppfjorden.

 • Heiberg var i mange år den største arbeidsgiveren her i området. Forretningsideen til Heiberg var at heiene skulle legges til rette for eksklusiv jakt for den europeiske overklassen, sa kulturkonsulent Gudrun Kristine Ovedal under presentasjonen til formannskapet.
 • Heiberg kjente godt til de interesser og holdninger som var der. Mange var opptatt av trofèjakt, de samlet på gevir av eksotiske arter – blant disse var villrein svært populært.

Et bilde som inneholder tekst, person, innendørs, bærbar PC

Automatisk generert beskrivelse

Gudrun Kristine Ovedal.

Før 1910 hadde Heiberg laget et reklamehefte med detaljert informasjon om reisemåter, priser på tjenere, hyttestandar, jakttilbud og liste med proviant som de kunne bestille til hyttene.

Utrydding av rovdyr var også en stor del av Heiberg-historien. For at han skulle få det slik han ønsket ansatte han folk som skulle ha tilsyn med hyttene, hindre tjuv-jakt og utrydde rovdyr.

Rovdyr hadde vært en stor plage for villreinen.

De drepte derfor mye rovdyr i denne perioden. De benyttet gevær, ulike feller og sakser og plasserte forgifta døde dyr rundt om i heiene.

Samtiden roste Heiberg for dette arbeidet, men enkelte har i ettertid kalt dette en økologisk katastrofe.

 • Vi i arbeidsgruppen tenker at utstillingen har blitt veldig flott og at denne vil danne grunnlag for videre arbeid, som:
 • Utvikling av guida turer og nye aktiviteter, utvikle formidlingsopplegg, samarbeid med ulike aktører, utvikle temakvelder og arrangement, sa Ovedal.