Home>Front>Dispensasjon for ny glampinghytte
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, hus Automatisk generert beskrivelse
Front Kvæven

Dispensasjon for ny glampinghytte

Sirdal Safari & Adventures (SSA) er innstilt til å få dispensasjon for bruksendring av utvalgte museumsbygninger til overnattingsformål ved Kvævemoen. I tillegg gis det dispensasjon for å sette opp en glampinghytte nord for Heiberghytten. Det er påbegynt et arbeid med reguleringsplan for Kvæven – Sirdal fjellmuseum og boligfelt.

Rådmann Inge H. Stangeland er positiv til dispensasjon og midlertidig bruksendring. Saken kommer opp i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) på tirsdag.

Forslag til vedtak følger opp målsettinger og intensjoner i kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan Sirdal nord, om tilrettelegging for natur- og kulturbasert næringsutvikling. Fordelene med dispensasjon er vurdert til å være klart større enn ulempene.

Foto: Framheim ungdomshus skal brukes til overnatting.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Demohytta av glamping (1) plasseres nord for Trongen-hytta og sanitærbygget (2) foreslås lagt til grusplassen.

Søknaden om dispensasjon gjelder bruksendring av museets utvalgte bygninger til overnattingsformål. Dispensasjonen gjelder for:

Annonse

  • –  Føringshytta til Trongen
  • –  Framheim ungdomshus
  • –  Heiberghytta (Trongen)
  • –  Stølshus Øyestøl

SSA ønsker å plassere ti glampinghytter i området nord for Trongen-hytta og i lia bak utescenen. Kulturetaten foreslår at de må legges nord for Trongen. Det er et område som ikke blir brukt til andre formål i dag. Her vil det også komme nærmere sanitærbygget. Det er en forutsetning at hyttene blir bygd med naturlige og miljøvennlige materialer. Pluss at de blir mest mulig kamuflert slik at det blir en god terrengtilpasning.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, tre, dekket

Automatisk generert beskrivelse

Trongen-hytta (til høyre) og Føringshytta skal brukes til overnatting.

Sanitærbygg er foreslått mellom infobygget og ungdomshuset. Det har sammenheng med ledningsnettet for vann og kloakk ligger her. Nå foreslås det å flytte dette til parkeringsplassen (grusplassen). Da får en samlet mye av SSA sin aktivitet sør på området. Det må uansett settes krav til utforming av bygget slik at det står i stil til nåværende infobygg og er i harmoni med estetikken på bygdetunet.

Hyttene og glampinghyttene får ikke innlagt vann og kloakk, da skal sanitærbygget nyttes for alle.

Fra kommunens side er det ønskelig å få til en ordning med kildesortering for fjellmuseet og næringene knyttet til området. Til dette vil det komme fire containere. Disse foreslås plassert sør for nåværende parkering-/grusplass. Dette skal bare være tømmeplass for Fjellmuseet og aktiviteten knyttet til dette og ikke for turister/fritidsboligenheter.

Agder Fylkeskommune har ingen merknader til at enkelte bygninger brukes til aktivitet/overnatting så lenge de tekniske og antikvariske utfordringene er løst. De mener imidlertid at tillatelsen må gis til museet. Det er museet som eier og har ansvar for utstillinger, bygninger og formidling knyttet til dette. SSA kan låne bygninger av museet etter avtale.

Campingplass (glamping) er ikke forenelig med dagens formål, og må avklares i reguleringsplanen. Fylkeskommunen har imidlertid ingen merknader til at det settes opp en demohytte, men tillatelsen må være tidsbegrenset.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, tre, natur

Automatisk generert beskrivelse

I dette området foreslås glampinghyttene å ligge. Mellom skiløypa og Fjellmuseet.

Tiltaket er knyttet til etablering av ny næringsvirksomhet og har en samfunnsmessig funksjon (nye arbeidsplasser og servicetilbud både til innbyggere og besøkende). Kommunen ser det som positivt at en ønsker å videreutvikle området ved Sirdal Fjellmuseum, samt benytte i større grad eksisterende bygninger. Det forutsettes at planlagt aktivitet ikke vil komme i konflikt med museumsformål, men vil supplere/styrke dagens tilbud. Det legges til grunn at SSA vil dekke kostnader knyttet til nødvendige tilretteleggingstiltak for planlagt virksomhet.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

Uttalelse/vurderinger til enhet for kultur legges til grunn ved utforming av avtalen mellom Sirdal Fjellmuseum/kommunen og SSA om disponering av bygningene

Tilpasninger av bygninger for overnatting må gjøres i tråd med bygningen sin historie og vurderinger til Byggeskikksenteret. Tilpasninger bør være reversible slik at bygningens antikvarisk verdi ikke bli tapt.

Annet vedlikeholdsarbeid ved bygningene må utføres i tråd med antikvariske prinsipp av en aktør med kompetanse på dette feltet, og i samarbeid med museumsleder.

All bruk må skje på bygningen sine premisser. Gjenstander og inventar må behandles slikt at en unngår unødvendig slitasje, det mest sårbare bør sikres/skjermes.

Tilrettelegging for overnatting må på ingen vis negativt påvirke bygningenes bruk til museumsformål.

Museumsleder har ansvar for bruken av bygninger. All booking/leie skal gjøres etter avtale med museumsleder. Dette for å ha oversikt, samt for å kunne koordinere/planlegge annen bruk av bygningene (skolebesøk, guidede turer, arrangement, mm.)

Et bilde som inneholder snø, utendørs, tre, gå på ski

Automatisk generert beskrivelse

Stølshus Øyestøl foreslås til overnatting.