Home>Kvæven>Glampinghytta passer ikke inn
Et bilde som inneholder snø, utendørs, tre, gå på ski Automatisk generert beskrivelse
Kvæven Nyhet

Glampinghytta passer ikke inn

Da utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) behandlet dispensasjonssaken fra reguleringsplanen på Kvæven tirsdag, var det mer kommentarer til modellen av glampinghytta. De fleste kommentarene gikk på at den ikke passet inn der sammen med museumsbygningene. Det er Sirdal Safari & Adventures som skal leie og drive stedet.

Dispensasjonssaken fikk et flertall på 4 (h,frp, og ap), mens mindretallet på 3 ( 2 sp og krf) støttet rådmannens forslag. Flertallet kom med et forenklet vedtak, som vi gjengir i sin helhet.

Medlemmene i TLM fikk se forslag til utforming av glampinghytta, men de tegningene ble samlet inn igjen for det skal søkes patent på den ideen.

Leder, Lars Audun Fodstad hadde vanskelig for å svelge utformingen. Han mente den ikke passer inn blant museumsbygningene.

Berit Ovedal (frp) mente også at det ikke var den fineste hytta. Jon Uleberg (h) ville ikke flytte sanitærbygget til parkeringsplassen, for en må beholde de plasser en kan.

Tom Ådneram (sp) ville sanitærbygget skulle være åpent for alle, ikke bare for de som booker for overnatting.

Annonse

Øyvind Moen (h) sa dette var en gladsak, at det endelig skjer noe i bygdetunet. Han syntes heller ikke hyttemodellen passet inn.

Vedtaket:

1. Med hjemmel i PBL § 19-2 gis det dispensasjon fra flatereguleringsplan for Kvæven – del av Kvævemoen, plan ID 1987004 for bruksendring av utvalgte museumsbygninger til overnattingsformål. Dispensasjonen gjelder for:

  • –  Føringshytta
  • –  Framheim ungdomshus
  • –  Heiberghytta (Trongen)
  • –  Stølshus Øyestøl

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

Tilpasninger av bygninger for overnatting må gjøres i tråd med bygningen sin historie og vurderinger til Byggeskikksenteret. Tilpasninger bør være reversible slik at bygningens antikvarisk verdi ikke bli tapt.

Annet vedlikeholdsarbeid ved bygningene må utføres i tråd med antikvariske prinsipp av en aktør med kompetanse på dette feltet, og i samarbeid med museumsleder.

All bruk må skje på bygningen sine premisser. Gjenstander og inventar må behandles slikt at en unngår unødvendig slittasje, det mest sårbare bør sikres/skjermes.

Tilrettelegging for overnatting må på ingen vis negativt påvirke bygningenes bruk til museumsformål.

Med hjemmel i PBL § 19-2 gis det dispensasjon fra flatereguleringsplan for Kvæven – del av Kvævemoen, plan ID 1987004 for etablering av et sanitærbygg med maks BYA på 40 m2 og mønehøyde på inntil 3,2 m. Utforming og plassering av sanitærbygget gjøres i henhold til det som er omsøkt og nabovarslet.

    1. Med hjemmel i PBL § 19-2 gis det midlertidig dispensasjon fra flatereguleringsplan for Kvæven – del av Kvævemoen, plan ID 1987004 for oppføring av en demo- glampinghytte med BYA på ca. 10 m2.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

Plassering av glampinghytten gjøres i henhold til det som er omsøkt og nabovarslet.

Dispensasjonen gjelder fram til reguleringsplan med plan ID 2019015 er vedtatt.

Begrunnelsen for vedtaket er følgende:

Hensynet til bestemmelsen /formålet som det søkes dispensasjon fra eller hensynet til formålsparagrafen blir ikke vesentlig tilsidesatt.

Vedtaket følger opp målsettinger og intensjoner i kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan Sirdal nord om tilrettelegging for natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Fordelelene ved dispensasjon er vurdert å være klart større enn ulempene.

Foto: Heiberghytta skal etter planen brukes.