Home>Friluft>Nei til laftebu ved Ångheller
Et bilde som inneholder himmel, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Friluft Front Nyhet Skiløyper Turløyper

Nei til laftebu ved Ångheller

Administrasjonen i Sirdal kommune foreslår å si nei til dispensasjon for oppføring av ei laftebu ved Ångheller. Området er i Heiplanen avsatt som nasjonalt villreinområde, hvor villreinene skal ha fortrinn. Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal ha saken opp på møte tirsdag.

Rådmannen viser til at målsettingen med Heiplanen er å ivareta villreinen og at innenfor område avsatt som nasjonalt villreinområde skal villreinen ha fortrinn. Her skal det ikke tillates virksomhet som forringer villreinens bruksmulighet samt aktivitet som kan gi økt forstyrrelse for villreinen.

Sinneshyttå søker om dispensasjon for å flytte laftebua som tidligere har stått plassert på Slottet (se bilde). Laftebua vil være åpen og kan benyttes av turfolk og forbipasserende. Den er 20 kvadratmeter og har ei grue midt i rommet for åpent bål. Sinneshyttå har avtalt leie av tomt fra Sira-Kvina Kraftselskap.

Hovedløypenettet går like ved og bua er ment som et sted hvor man kan gå inn og sette seg ned og nyte nistepakken under tak og med mulighet til å fyre opp grua om ønskelig. Dette er et nytt tiltak for turområder og ment som et løft for utviklingen av turmål og løypenett. Ångheller er et svært populært utfartsområde, men det kan være ganske værhardt her og med lite vegetasjon for ly når været slår om. I slike tilfeller kan bua være et godt sted for å kunne gå inn under tak.

Foto: Laftebua har tidligere stått på Slottet, men nå ønskes den overført til Ångheller.

Kartutsnitt viser skiløyper (blå streker) som i kommunedelplan Sirdal nord er avsatt som turvegtrase.

Annonse

Rådmannens vurdering

I området ved Ågnheller møtes løypene fra Haugen (Instestølsløypa), Fidjeland (Falkedalsløypa) og Solheim (Kvinen). Området er viktig friluftsområde, men værhardt. En lafte-/varmebu vil bidra til at de som bruker løypene kan søke ly og spise nista under tak. Rådmannen vurderer at tiltaket har positiv konsekvens for helse.

sikkerhet

Rådmannens vurdering

En lafte-/varmebu med overbygget rasteplass vil bidra til at de som bruker løypene kan søke ly og spise nista under tak. Tiltaket vurderes å ha positiv konsekvens for sikkerheten i løypenettet.

tilgjengelighet

Rådmannens vurdering

Rådmannen finner ikke at tiltaket vil påvirke tilgjengeligheten til området.

Rådmannen har ikke gjort endringer i vurderingene i saken og holder fast på det opprinnelige forslaget til vedtak (behandlet 08.12.2020 første gang) som er at det gis avslag på søknad om dispensasjon.

Rådmannen får støtte fra Villreinnemnda, Fylkesmannen og Agder fylkeskommune til avslag på søknaden.

Karttjenester AS skriver at de finner at fylkeskommunen og Villreinnemdas råd om å avslå søknaden i stor grad er begrunnet med at ei laftebu ved Ågnheller vil gi en uønsket økning i ferdsel i området. Karttjenester AS mener dette er en vesentlig svakhet ved høringsuttalelsene da dette kun er betraktinger som gjøres men ikke har grunnlag i data.

Karttjenester AS beregner en forventet økning på ca 30 prosent antall bo- og fritidsboligenheter i «Sinnesområdet» i årene fremover og mener at dette kan brukes som tilnærming til en forventet økning av ferdselen i området. De mener at dette vil medføre mer bruk av løypenettet enn om det føres opp en laftebu ved Ågnheller.

Rådmannen ser at det i bekreftelse fra Sira-Kvina Kraftselskap står «vi stiller oss positive til å imøtekomme forespørsel om leie av areal til planlagt laftebu, men betinget av at Sirdal kommune gir nødvendige tillatelser, at miljøhensyn blir ivaretatt og at der ikke fremkommer tungtveiende innsigelser fra interessenter i nærmiljøet.»

Rådmannen mener at plassering av lafte-/varmebu ved løypenettet er et positivt tiltak, men anbefaler at det vurderes alternative plasseringer utenfor Heiplanområdet (hensynssone bevaring naturmiljø).

Ut fra forvaltningsskjønn skal dispensasjon ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i PBL’s formålsparagraf 1-1 blir vesentlig tilsidesatt. Som det går fram i vurderingen finner rådmannen at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra og formålsparagrafen vil bli satt vesentlig til side dersom det gis dispensasjon.