Home>Kommunen>Ungdomstrinnet flyttes tilbake
Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, fjell Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Ungdomstrinnet flyttes tilbake

Ungdomstrinnet ved Sinnes skule flyttes tilbake til Sinnes skule fra august 2021 med lokalisering i byggetrinn I ved skolen, skriver rådmann Inge Hedenstad Stangeland i et internt notat til formannskapet i Sirdal kommune. Det legges vekt på skolefaglig vurdering, hensynet til barns beste og uttalelser fra miljørettet helsevern og plan- og bygningsmyndighet.

Det er fremkommet uttalelser fra FAU Sinnes skule og Utdanningsforbundet som støtter at ungdomstrinnet ved Sinnes flyttes tilbake til Sinnes skule fra august 2021.

Sinnes skule er under utbygging og påbygging. Byggeprosjektet er delt opp i to byggetrinn. Det første byggetrinnet er undervisningslokaler for mellom- og ungdomsskoletrinn og ny personalavdeling. Andre byggetrinn er tilpassing av eksisterende bygningsmasse. Første byggetrinn er klar til overtakelse fra totalentrepenør, Bilstad Bygg AS, i midten av juli 2021. Andre byggetrinn skal stå ferdig ved utgangen av 2021.

Ungdomsskoleelevene ved Sinnes er midlertidig flyttet til Tonstad skule i byggeperioden. Raskere fremdrift i byggeprosjektet åpner opp for at ungdomsskoleelevene kan flyttes opp til Sinnes fra nytt skoleår med oppstart i midten august 2021.

Rådmannen har innhentet skolefaglig vurdering fra enhet skole. Vurderingen er utført av enhetsleder skole og de to rektorene. Vurderingen peker på at begge skolene i Sirdal gir god undervisning til ungdomsskoleelevene. Konklusjonen i vurderingen er at elevene bør gå på sin nærskole fra høsten 2021.

Det er bedt om en vurdering av miljørettet helsevern for elevene i nye lokaler med uteområde ved Sinnes skule. Tilbakemeldingen fra Miljørettet helsevern i Lister og kommuneoverlegen i Sirdal er at de forhold omfattet av miljørettet helsevern ved byggetrinn I ved skolen forventes å være i orden fra høsten av. Endelig godkjenning av miljørettet helsevern ved Sinnes skule blir foretatt etter at byggetrinn II er ferdigstilt. For øvrig må HMS for elever og ansatte ivaretas i forbindelse med sluttføringen av byggetrinn II ved Sinnes skule.

Annonse