Home>Front>Ny reguleringsplan og leieavtale
Et bilde som inneholder snø, utendørs, tre, dekket Automatisk generert beskrivelse
Front Kvæven

Ny reguleringsplan og leieavtale

Politikerne i Sirdal skal i kommende uke behandle to saker angående Sirdal Fjellmuseum og Kvæven-området. Tirsdag skal utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) behandle ny reguleringsplan for området, inkludert et lite boligfelt. På torsdag skal formannskapet ta stilling til utkast for leieavtale med Sirdal Safari and Adventures (SSA).

Formålet med reguleringsplanen er primært å tilrettelegge for 4 boligtomter i tilknytning til 2 eksisterende boliger, i nordlig del av planområdet. Reguleringsplanen omfatter også kommunalt areal ved Sirdal Fjellmuseum og Kvævemoen kapell, hvor området blir hensiktsmessig regulert og oppdatert i henhold til gjeldende lovverk.

Multiconsult som har utarbeidet planen, legger opp til at det kan komme et sanitærbygg på 40 kvadratmeter og glampinghytter. Videre HC-parkering nær kapellet og fjellmuseumet, samt område for ladestasjoner.

Planavgrensningen omfatter en eldre flatereguleringsplan (dvs. en forenklet reguleringsplan) for Kvæven – del av Kvævemoen. Flatereguleringsplanen definerer arealbruksformål på et mye grovere vis enn en detaljreguleringsplan. I henhold til gjeldende plan- og bygningslov er flatereguleringsplan utgått som plantype.

Ved vedtak av kommunedelplan Sirdal nord, ble området hovedsakelig avsatt med formål offentlig eller privat tjenesteyting. Mindre områder innenfor planavgrensningen er avsatt med formål boligbebyggelse, samt grav- og urnelund. Kommunedelplanen gir føringer for framtidig bruk av arealer ved eventuelle omreguleringer. Samtidig ble eksisterende flatereguleringsplan ikke opphevet og er fortsatt gjeldende.

Foto: Heiberghyttene skal brukes til overnattingsformål.

Annonse

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Her ser vi varslet avgrensning av planområdet.

Det er følgende avvik mellom planforslaget og kommunedelplanen:

Deler av området avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting omreguleres til boligformål (B3 – B6)

Deler av området avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting omreguleres til LNF-formål (LF1) .

Begrunnelse for avvik: Vurdert behov for et naturområde tilrettelagt for allmenheten/forbipasserende (f.eks. med benker og bord, enkle lekeapparater) i tilknytning til øvrige tilbud/aktiviteter på Kvæven.

Rådmannen foreslår at reguleringsplan for Sirdal Fjellmuseum og boligfelt, legges ut til offentlig ettersyn.

.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Avvik mellom kommunedelplan Sirdal Nord og planforslaget. (1 boligfelt og 2 lekeområde).

Et bilde som inneholder snø, utendørs, tre, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Heiberghytta skal nyttes til overnatting.

Leieavtale

Formannskapet i Sirdal skal torsdag ta stilling til det avtaleforslaget som er utarbeidet mellom partene, det betyr Sirdal Safari and Adventures AS (SSA) og kommunen ved kulturavdelingen. Det er en ganske detaljert avtale som foreligger, noe som partene mener er viktig, slik at en unngår å komme i tvil om hvem som har ansvar for ulike forhold.

Leieprisen for leietaker er satt til 0,-. Som en gjenytelse skal SSA gjennomføre enklere vedlikehold og holde byggene rene i forhold til deres bruk. Dette er regulert i avtalen.

Formannskapet inviteres til å godta leieavtalen for bruk av utvalgte museumsbygg til overnatting for SSA sine aktiviteter. Vi gjengir her deler av avtalen:

4 LEIEOBJEKT

Framheim Ungdomshus, Øyestøl, Trongen og Førerhytte.
Uteareal inngår ikke i leieavtalen. Uteareal rundt bygningen eller på eiendommen Kvæven Bygdetun kan benyttes til formidling og aktivitet såfremt dette ikke er til hinder for allmennheten.
Leieobjektet inkluderer parkeringsplass ved infosenteret

5 LEIETAKERS VIRKSOMHET/FORMÅL

Formålet med leieavtalen er å:

–  Tilrettelegge for overnatting i gamle bygg i regi av Sirdal Safari and Adventures

–  Realisere Kvæven Bygdetun og Sirdalsheiene sitt formidlingspotensiale gjennom samarbeid mellom Sirdal kommune og Sirdal Safari and Adventures

–  Avklare tilgang til byggene.

6 OVERTAKELSE/MELDING OM MANGLER

(1)Leieobjektet overtas som det er.
(4)I forbindelse med overtakelse av leieobjektet skal det foretas overtakelsesbefaring. Fra befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter.
(5)Leietaker må gi skriftlig melding om skader og mangler mv. innen rimelig tid etter at han burde ha oppdaget dem.
(6)Leietaker står selv ansvarlig for å søke om bruksendring

7 LEIETID

(1)Leieforholdet løper fra 01.06.2021 – 01.06.2026, hvoretter leieforholdet opphører uten oppsigelse.
(2)Leietaker har rett til å forlenge leieforholdet i en periode på fem år på samme vilkår som i denne leieavtale. Denne retten må leietaker gjøre gjeldende ovenfor utleier senest seks måneder før utløpet av inneværende leieperiode.

(3)Da leietaker i hovedsak skal leie objektene utenfor museets åpningstider, vil denne leieavtalen gjelde det tidsrommet hvor SSA benytter seg av objektene.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, hus

Automatisk generert beskrivelse

Framheim ungdomshus inngår i leieavtlen.

8 LEIESUM

(1)Bygg leies vederlagsfritt, med vilkår om at SSA vedlikeholder og renholder byggene. (2)Direkte og for egen regning betaler leietaker vaktmestertjenester og håndverktjenester for egen bruk.

9 LEIETAKERS BENYTTELSE AV LEIEOBJEKTET

Med hjemmel i PBL § 19-2 gis det dispensasjon fra flatereguleringsplan for Kvæven – del av Kvævemoen, plan ID 1987004 for bruksendring av utvalgte museumsbygninger til overnattingsformål.
Dispensasjonen gjelder for: – Føringshytta – Framheim ungdomshus – Heiberghytta (Trongen) – Stølshus Øyestøl

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
• Tilpasninger av bygninger for overnatting må gjøres i tråd med bygningen sin historie og vurderinger til Byggeskikksenteret
• Tilpasninger bør være reversible slik at bygningens antikvariske verdi ikke bli tapt
• Annet vedlikeholdsarbeid ved bygningene må utføres i tråd med antikvariske prinsipp av en aktør med kompetanse på dette feltet, og i samarbeid med museumsleder.
• All bruk må skje på bygningen sine premisser. Gjenstander og inventar må behandles slikt at en unngår unødvendig slitasje, det mest sårbare bør sikres/skjermes.
• Tilrettelegging for overnatting må på ingen vis negativt påvirke bygningenes bruk til museumsformål.
(1)Leietaker plikter å sette seg inn i og følge de offentlige forskrifter (herunder politivedtekter), vedtekter, instrukser, driftsmanualer og -instrukser, ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet.
(2)Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller lignende ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre leietakere eller naboer. Røyking er ikke tillatt i leieobjektet. Utgiftene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers ansvar.