Home>Kvæven>Politiske vedtak
Kvæven Nyhet

Politiske vedtak

Politikerne i Sirdal har denne uken hatt en del møter i utvalg, formannskap og kommunestyre. Vi skal her gjengi en del vedtak som ble gjort:

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) vedtok å legge ut forslag til ny reguleringsplan for Kvæven-området. Formålet med reguleringsplanen er primært å tilrettelegge for 4 boligtomter i tilknytning til 2 eksisterende boliger, i den nordlig del av planområdet. Reguleringsplanen omfatter også kommunalt areal ved Sirdal Fjellmuseum og Kvævemoen kapell, hvor området blir hensiktsmessig regulert og oppdatert i henhold til gjeldende lovverk.

Multiconsult som har utarbeidet planen, legger opp til at det kan komme et sanitærbygg på 40 kvadratmeter i tillegg til glampinghytter. Videre HC-parkering nær kapellet og fjellmuseet, samt et område for ladestasjoner.

Planavgrensningen omfatter en eldre flatereguleringsplan (dvs. en forenklet reguleringsplan) for Kvæven – del av Kvævemoen. Flatereguleringsplanen definerer arealbruksformål på et mye grovere vis enn en detaljreguleringsplan. I henhold til gjeldende plan- og bygningslov er flatereguleringsplan utgått som plantype.

Leieavtale

Formannskapet i Sirdal vedtok torsdag avtaleforslaget som er utarbeidet mellom partene, det betyr Sirdal Safari and Adventures AS (SSA) og kommunen ved kulturavdelingen. Det er en ganske detaljert avtale som foreligger, noe som partene mener er viktig slik at en unngår å komme i tvil om hvem som har ansvar for ulike forhold.

Annonse

Leieprisen for leietaker er satt til 0,-. Som en gjenytelse skal SSA gjennomføre enklere vedlikehold og holde byggene rene i forhold til deres bruk. Dette er regulert i avtalen.

2-mannsbolig utsatt

TLM behandlet forslaget om å bygge en 2-mannsbolig i Austvollen 2 på Tonstad for utleieformål. Berit Ovedal (Frp/SL) foreslo å utsette saken til 2023. Det ble enstemmig vedtatt i både TLM og utvalg for oppvekst og levekår.

Prosjektkoordinator

Administrasjonen hadde foreslått opprettelse av prosjektkoordinator/leder. Kommunestyret vedtok å opprette en midlertidig stilling som prosjektkoordinator/leder i Sirdal kommune. Engasjementet har en varighet på tre år.

Rådmann lyses ut

Kommunen vil også i løpet av juni lyse ut ledig stilling som rådmann i Sirdal kommune. Ordfører Jonny Liland orienterte om prosessen både i administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre. Rekrutteringsselskapet Personalhuset skal administrere prosessen, der en forventer søknadsprosess i slutten av juni.

Delegere søknader

Kommunestyret vedtok å delegere søknader om statlige kompensasjonsmidler til Sirdalsvekst KF.

Kommunen har fått tildelt 2,3 millioner kroner i statlige midler. Sirdalsvekst skal gjennomgå søknadene og styret skal tildele de statlige midler.