Home>Front>Forenklet prosess for fotballhallen
Et bilde som inneholder tekst Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Sport Tonstad

Forenklet prosess for fotballhallen

Fotballhallen jobbes det raskt med av engasjerte konsulenter og Sirdal kommune. Endring av områdereguleringsplan for Tonstad skal nå opp i utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) på tirsdag. Endelig avgjørelse i kommunestyret 29. juni. Saken behandles som forenklet prosess.

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for etablering av en fotballhall.

Hallen er foreslått plassert i tilknytting til Knausane boligfelt, på østsiden av Josdalsveien (fv 4216). I tillegg ønsker kommunen å foreta en optimalisering av nedre del av regulert vei opp til boligfeltet.

Sirdal kommune har kjøpt hele Knausane boligfelt og ønsker i kombinasjon med bygging av

ny fotballhall, også å starte utbygging av boligfeltet. Plassering av fotballhall og bygging av

atkomstvei til boligfeltet henger sammen. I den forbindelse er det ønskelig å foreta en

Annonse

optimalisering av regulert atkomstvei til boligfeltet.

Størst utslag får optimaliseringen i bakkant av fotballhallen. Her stiger veien kraftig. Ved å legge veien lenger inn i terrenget, vil

man kunne plassere hallen lenger mot øst og dette vil kunne gi plass for parkeringsplasser i

forkant av hallen.

Foreslått reguleringsendring medfører endring av plankart og reguleringsbestemmelser.

Berørte parter (nærområdet) er varslet med eget brev med detaljerte plandokumenter for

foreslått endring. Det samme gjelder berørte fagmyndigheter.

På bakgrunn av vurderingene er det besluttet at endringen kan behandles i medhold

av pbl. § 12-14, 2. ledd etter forenklet prosess.

Foto: Rød ring markerer fotballhallen. Her kommer 50 parkeringsplasser. Vved større arrangementer kan parkering ved skolen og kulturbygget benyttes.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Bygging av fotballhall (blått) og optimalisering av Knausane boligfelt (markert med rødt)

Rådmannen vurderer at saken er av prinsipiell karakter samt at det gjelder en kommunal

reguleringsplan og av den grunn blir den fremmet til politisk behandling

Tiltaksområde for planlagt fotballhall er avgrenset av Ertsbekken (nordre løp) i nord, fylkesveien i vest, Ertsbekken (søndre løp) i sør og atkomstveien opp til Knausane boligfelt i øst.

Det foreslås maks. mønehøyde for bygningen på 17,0 meter målt fra gjennomsnittlig terrengnivå.

Utnyttelsesgrad som omfatter areal for fotballhallen og tilhørende parkeringsplasser settes til

maks %BYA = 90 %.

Planforslaget legger opp til min. 50 parkeringsplasser rett ved hallen. Ved større

arrangementer kan parkeringsplasser ved skolen og ved kunstgressbanen på motsatt side av

elva (ca. 500 m – 700 m gange) benyttes.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Illustrasjon av en mulig plassering med omtrentlige størrelser pluss parkering på utsiden.

Offentlige instanser kommenterer også at kommunen har valgt en forenklet prosess i denne saken.

Statsforvalteren i Agder

– Vurderer i utgangspunktet endringen til å være av en slik karakter at en vanlig prosess

etter plan- og bygningsloven ville vært naturlig.

Agder Fylkeskommune

– I utgangspunktet mener de at innregulering/lokalisering av fotballhall burde vært

underlagt full reguleringsbehandling, men legger til grunn at kommunen har vurdert dette forholdet nøye når det er valgt å fremme saken etter forenklet prosess.

NVE

– NVE stiller spørsmål om prosessen i denne saken har ivaretatt hensynet til at saken

skal være så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak.

– I rapporten fra Rambøll vises det ikke til kravene i Byggteknisk forskrift (TEK17) §7.

– Før kommunen vedtar endringen bør det være avklart at sikkerheten mot skred gitt

i TEK 17 §7-3 vil kunne oppnås både for fotballhallen og for veien opp til boligområdet.

– NVE mener at sikkerheten mot flom bør ivaretas ved at terrenget der den nye fotballhallen skal bygges heves til over flomutsatt nivå.

Fra private er det kommet mange uttalelser til planene, med blant annet; De finner det merkelig at så stor fotballhall foreslås plassert inn i eksisterende og helt nytt boligområde.

Videre er det kommentarer til hovedadkomsten til fotballhallen. Ertsbekken må utvides. Uoversiktlige avkjøringsveier må utbedres. Vegetasjonsskjerm og trafikksikkerhet er andre punkt som blir nevnt.

Rådmannen konkluderer med at den samlede vurdering viser at endringene i liten grad påvirker

gjennomføringen av planen og går ikke utover hovedrammene (intensjonen) i planen.

Etter en samlet vurdering av forholdene har rådmannen kommet frem til at i denne saken

vil den foreslåtte reguleringsendring kunne godkjennes.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Illustrasjon av en fotballhall (Molde Kommune)

I tillegg til fotballbanen, planlegges det også løpebaner på den ene langsiden. I tillegg bør/kan det

etableres garderober, toaletter, sosiale soner, lagringsplass, servicearealer, tribuner, styrkerom,

aktivitetsaler osv. Planlagt byggehøyde settes til 17 meter fra gjennomsnittlig terrengnivå. Maks BYA

som skal inneholde areal for fotballhallen og parkeringsplasser settes til maks %BYA=90%.

Adkomst til fotballhallen vil være fra fylkesvei (Josdalsveien) helt i sør og i nærheten av det søndre løpet til Ertsbekken. I gjeldende områdeplan er det regulert en adkomst, denne er foreslått utvidet og benyttet som hovedadkomst for ny fotballhall.

Det legges opp til 50-60 parkeringsplasser. En tommelfingerregel kan være at antallet parkeringsplasser for bil, innenfor en avstand på 500 meter, skal være 20 % av antallet personer i anlegget (idrettshaller veileder, kulturdepartementet). Ved 300 besøkende vil dette gi 60 parkeringsplasser.

Parkeringsplassene kan plasseres enten langs fylkesveien eller sør for hallen mot Ertsbekkens søndre løp. Ved større arrangementer kan parkeringsplasser ved skolen/idrettsanlegget på motsatt side av elva (ca. 500 m gange på en bru over elva, se figur nedenfor) eller parkeringsplasser ved kunstgressbanen og kulturhuset, benyttes.

Konsulentselskapet Rambøll har utarbeidet ny reguleringsendring med ny fotballhall for Sirdal kommune.