Home>Front>Fotballhall klar høsten 2022 ?
Et bilde som inneholder tekst, innendørs, datamaskin Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Sport

Fotballhall klar høsten 2022 ?

Sirdal kommunestyre skal 17. juni behandle et skisseprosjekt for ny fotballhall på Tonstad, hvor politikerne inviteres til å gi sin tilslutning til videre arbeid. Rådmann John Birkeland er av den oppfatning at foreløpig arbeid ennå ikke vil kunne danne grunnlag for en endelig investeringsbeslutning.

Det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på investeringskostnaden. Avviket i kalkylene for de to alternativene som rapporten skisserer, er betydelig. Samtidig er man også usikre på hvordan markedet er. Materialkostnader som, stål og tre, har steget betydelig i pris.

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Alternativ 1 har en kostnadsramme på kroner 44.744.807, inklusive tilbygg. Alle beløp som vises her er uten merverdiavgfit.

I alternativ 2 er det to beløp, et med større antall kvadratmeter. Koster kroner 51.378.974.

Så er det utvidet løsning til kroner 55.460.376. I dette alternativet er det i tillegg avsatt arealer til tribuner i plan 2, sosialt rom, klubbrom og 2 ekstra lagre i tillegg til større vrimlearealer o.l.

I papirene som følger saken er det ikke avsatt kostnader til:

Annonse

 • Tomt/tomtekostnader
 • Kunstnerisk utsmykning
 • Finansieringsplan
 • Prisregulering frem til byggestart
 • Prisregulering i byggeperioden

Fotballhallen skal etableres ved Knausane, rett ved Josdalsveien. Tomten er utnevnt av Sirdal kommune og denne sammen med Knausane Boligfelt ble kjøpt av Sirdal kommune i 2021.
Tomten er ikke opparbeidet og det må medregnes grunnarbeider, inklusive sprengning, masseutskiftning og mulig fjellsikringstiltak for opparbeidelse av tomt for fotballhall samt for nytt boligfelt.

Tiltaket ligger innenfor aktsomhetsområdet for flom og flomfare må derfor utredes.

Gjeldende plan for området er regulert til boliger, hovedsakelig eneboliger. Områdereguleringsplan Tonstad legger opp til ca. 90 boenheter i området.
Det pågår nå en prosess med reguleringsendring i tråd med tiltaket med å etablere en ny fotballhall.

Etablering av fotballhall på Tonstad er et spennende prosjekt og vil kunne bety mye for barn og unge i Sirdal, i tillegg til å styrke grunnlaget til Sirdal videregående skole.

Foto: Skisse for en fotballhall på Tonstad.

Situasjonsplan er utarbeidet for fotballhallen på Knausene.

Ved å nå gå ut med en konkurranseforespørsel, basert på de alternativer som foreligger, vil man få et grunnlag til å kunne treffe en investeringsbeslutning.

Samtidig arbeides det med anslag for de ulike typer driftskostnader, samt vurdering av mulig driftsmodell for fotballhallen. Man er inne i en prosess hvor man har en god dialog med aktører. En aktuell modell vil kunne være et driftsselskap. Rådmannen og styringsgruppen er begge opptatt av at anlegget ikke skal belastes kommunal drift.

En sentral problemstilling som må medtas i et eventuelt videre arbeid, er merverdiavgift. Dette må særskilt vurderes knyttet til driftsform.

Mulige inntektskilder på driftssiden vil være leieinntekter, avtale med fylkeskommunen, sponsoravtaler, driftstilskudd fra idrettslaget m.m. Tonstadli AS, ferie, kurs og misjonssenter, har forpliktet seg til å inngå en langsiktig leieavtale.

Rådmannens konklusjon

Skisseprosjektet viser at man har kommet langt i arbeidet med planlegging av en fotballhall på Tonstad. Rådmannen finner det naturlig at styringsgruppen, med bistand fra prosjektleder, får i oppdrag å legge fram forslag til kostnadsramme for bygging av anlegget, basert på de to alternativene som fremkommer i foreliggende rapport. Dette fordrer utarbeidelse av konkurransegrunnlag og påfølgende anbudskonkurranse.

Styringsgruppen får følgelig myndighet til å kunne foreta justeringer i planløsningene til de foreliggende alternativer.

Oppdraget med å fremlegge forslag til driftsmodell/driftsløsninger for fotballhallen videreføres for styringsgruppen.

Styringsgruppen gis også myndighet til å fremforhandle avtale med Agder fylkeskommune.

Forslag til vedtak

 1. Det gis aksept for at det arbeides videre med planlegging og prosjektering av en fotball-hall på Tonstad.
 2. Nedsatt styringsgruppe gis følgende mandat av kommunestyret:
  • Styringsgruppen, med bistand fra prosjektleder, får i oppdrag å fremlegge forslag til kostnadsramme for bygging av anlegget, basert på de to alternativene som fremkommer i foreliggende rapport. Konkurransegrunnlag utarbeides og anbudskonkurranse gjennomføres.
  • Styringsgruppen får myndighet til å kunne foreta justeringer i planløsningene til de fremlagte alternativer.
  • Oppdraget med å fremlegge forslag til driftsmodell/driftsløsninger for fotballhallen videreføres.
  • Styringsgruppen gis myndighet til å fremforhandle avtale med Agder fylkeskommune.
 3. Det tas sikte på at kommunestyret tar stilling til en investeringsbeslutning senest i november inneværende år. Styringsgruppen skal fremlegge forslag til endelige planløsninger, utforming, kostnadskalkyler samt driftsmodell/driftsløsninger for anlegget.
 4. Til det videre arbeid med planlegging og prosjektering avsettes 350.000 kroner. Midlene dekkes av formannskapets investeringspott.

Knausane ligger ved Josdalsveien like ved Tonstadli. Det er ikke avmerket hvor fotballhallen skal ligge.