Home>Front>Her kommer fotballhallen
Et bilde som inneholder fjell, utendørs, gress, natur Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Sport

Her kommer fotballhallen

Sirdal kommunestyre vedtok tirsdag å jobbe videre med prosjekt «Fotballhall på Tonstad». Vedtaket var enstemmig. Hallen kommer ved Knausane boligfelt og ligger inntil Josdalsveien (se bilde).

Her følger vedtaket:

 1. Det gis aksept for at det arbeides videre med planlegging og prosjektering av en fotball- hall på Tonstad.
 2. Nedsatt styringsgruppe gis følgende mandat av kommunestyret:
  • –  Styringsgruppen, med bistand fra prosjektleder, får i oppdrag å fremlegge forslag til kostnadsramme for bygging av anlegget, basert på de to alternativene som fremkommer i foreliggende rapport. Konkurransegrunnlag utarbeides og anbuds- konkurranse gjennomføres.
  • –  Styringsgruppen får myndighet til å kunne foreta justeringer i planløsningene til de fremlagte alternativer.
  • –  Oppdraget med å fremlegge forslag til driftsmodell/driftsløsninger for fotballhallen videreføres.
  • –  Styringsgruppen gis myndighet til å fremforhandle avtale med Agder fylkeskommune.
 3. Det tas sikte på at kommunestyret tar stilling til en investeringsbeslutning senest november inneværende år. Styringsgruppen skal fremlegge forslag til endelige planløsninger, utforming, kostnadskalkyler samt driftsmodell/driftsløsninger for anlegget.
 4. Til det videre arbeid med planlegging og prosjektering avsettes 350.000 kroner. Midlene dekkes av formannskapets investeringspott.

Foto: Langs Josdalsveien er den planlagte fotballhallen. Dette bilde er tatt fra brua over bekken (mellom Litleli og Knausane) og til venstre går veien til Indregaarden.

Skisse av ny fotballhall i Sirdal.

Rådmannens konklusjon:

Skisseprosjektet viser at man har kommet langt i arbeidet med planlegging av en fotballhall på Tonstad. Rådmannen finner det naturlig at styringsgruppen, med bistand fra prosjektleder, får i oppdrag å fremlegge forslag til kostnadsramme for bygging av anlegget, basert på de to alternativene som fremkommer i foreliggende rapport. Dette fordrer utarbeidelse av konkurransegrunnlag og påfølgende anbudskonkurranse.

Annonse

Styringsgruppen får følgelig myndighet til å kunne foreta justeringer i planløsningene til de foreliggende alternativer.

Oppdraget med å fremlegge forslag til driftsmodell/driftsløsninger for fotballhallen videreføres for styringsgruppen.

Styringsgruppen gis også myndighet til å fremforhandle avtale med Agder fylkeskommune.

Et bilde som inneholder tekst, grønn

Automatisk generert beskrivelse

Fotballhall alternativ 2 med løpebane.

Vurdering

Rådmannen vil gi positiv tilbakemelding til styringsgruppe og prosjektleder for arbeidet som er gjort så langt. Rådmannen har fulgt prosessen tett og deltatt på de avholdte møter.

Etablering av fotballhall på Tonstad er et spennende prosjekt, og vil kunne bety mye for barn og unge i Sirdal, i tillegg til å styrke grunnlaget til Sirdal videregående skole.

Rådmannen er av den oppfatning at foreløpig arbeid ikke ennå vil kunne danne grunnlag for en endelig investeringsbeslutning. Fremlagt skisseprosjekt er mer å betrakte som en «løypemelding», hvor kommunestyret inviteres til å gi sin tilslutning til videre arbeid.

Her vises 1. og 2. etasje med nødvendige rom i alternativ 2.

Det er knyttet stor usikkerhet til størrelse på investeringskostnad. Avviket i kalkylene for de to alternativene som rapporten skisserer, er betydelig. Samtidig er man også usikre på hvordan markedet er. Man vet bl.a. at materialkostnader (f.eks. stål og tre) har steget betydelig i pris.

Ved å nå gå ut med en konkurranseforespørsel, basert på de alternativer som foreligger, vil man få et grunnlag til å kunne treffe en investeringsbeslutning.

Samtidig arbeides det med anslag for de ulike typer driftskostnader, samt vurdering av mulig driftsmodell for fotballhallen. Man er inne i en prosess hvor man har en god dialog med aktører. En aktuell modell vil kunne være et driftsselskap. Rådmannen og styringsgruppen er begge opptatt av at anlegget ikke skal belastes kommunal drift.

En sentral problemstilling som må medtas i et eventuelt videre arbeid, er merverdiavgift. Dette må særskilt vurderes knyttet til driftsform.

Mulige inntektskilder på driftssiden vil være leieinntekter, avtale med fylkeskommunen, sponsoravtaler, driftstilskudd fra idrettslaget m.m. Tonstadli AS – ferie, kurs og misjonssenter har forpliktet seg til å inngå en langsiktig leieavtale.

Skisse av hallen med parkeringsareal.