Home>Sport>Mandat for fotballhallen
Et bilde som inneholder tekst, innendørs, datamaskin Automatisk generert beskrivelse
Sport

Mandat for fotballhallen

Formannskapet i Sirdal støttet torsdag vedtaket fra utvalg for oppvekst og levekår i det videre arbeidet med planlegging og prosjektering av ny fotballhall på Tonstad.

Tilråding fra utvalg oppvekst og levekår.

  1. Det gis aksept for at det arbeides videre med planlegging og prosjektering av en fotball-hall på Tonstad.
  2. Nedsatt styringsgruppe gis følgende mandat av kommunestyret:
  • Styringsgruppen, med bistand fra prosjektleder, får i oppdrag å fremlegge forslag til kostnadsramme for bygging av anlegget, basert på de to alternativene som fremkommer i foreliggende rapport. Konkurransegrunnlag utarbeides og anbuds-konkurranse gjennomføres.
  • Styringsgruppen får myndighet til å kunne foreta justeringer i planløsningene til de fremlagte alternativer.
  • Oppdraget med å fremlegge forslag til driftsmodell/driftsløsninger for fotballhallen videreføres.
  • Styringsgruppen gis myndighet til å fremforhandle avtale med Agder fylkeskommune.
  • Styringsgruppa skal i tillegg til de andre opsjonene undersøke pris for klargjøring for og bygging av klatrevegg på den ene kortveggen.
  1. Det tas sikte på at kommunestyret tar stilling til en investeringsbeslutning senest november inneværende år. Styringsgruppen skal fremlegge forslag til endelige planløsninger, utforming, kostnadskalkyler samt driftsmodell/driftsløsninger for anlegget.
  2. Til det videre arbeid med planlegging og prosjektering avsettes 350.000 kroner. Midlene dekkes av formannskapets investeringspott.

Ungdomsrådets tilråding

Siri Fidjeland (sp) hadde en protokolltilførsel i
Oppvekst og Levekår som støtter ungdomsrådet om at det også jobbes for etablering av styrkerom. Det ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Sirdal ungdomsråd støtter rådmannens forslag til videre arbeid med skisseprosjekt fotballhall, og ønsker at det også jobbes med forslag om muligheter for styrkerom i bygget eventuelt annet sted på Tonstad. Dette har vært et ønske fra ungdomsrådet over flere år, blant annet som et innspill i prosessen med flerbrukshall.

Under den korte debatten i formannskapet, var det mye honnør og ros til utvalget for den nye fotballhallen. Alle var enige at det var gjort et imponerende arbeid så langt.

Annonse

Ordfører Jonny Liland (ap) kom med en liten pekefinger om at det ikke må legges for mange prosjekter i det nye anlegget, slik at økonomien ikke strekker til.

Det kom klart fram at styrkerom, løpebane og klatrevegg var blant ønskene. Så får en se om «all inklusive» går opp. Største utfordringen nå er prisstigningen på stål og tre.