Home>Front>20-30 eneboliger på Leitet
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

20-30 eneboliger på Leitet

Grunneier Tor Sigve Vik har nå startet planarbeidet for detaljregulering av 20-30 eneboliger på Leitet i Soleidalen. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for boligområde med tilhørende infrastruktur.

Utbyggingsområdet ligger mellom Sinnes skule og Fjellstua. På et høydedraget med utsikt over hele Sinnes. Bakken Gård med grunneier Signe Lise Årsland har planer om 20 fritidsboligenheter som grenser inntil Leitet Boligfelt.

Karttjenester as ved Jøren-Ola Ousdal, leder planarbeidet som gjøres for Sirdal Hytteutvikling As.

Planen er i det vesentligste i tråd med overordnet kommunedelplan. Planområdet er utvidet noe i vest og redusert noe i øst. I tillegg er tatt med trase ned til fylkesveien i øst. De mindre avvikene vil bli nærmere beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen.

Foto: Leitet Boligfelt ligger mellom Sinnes skule og Fjellstua. Feltet er avmerket på kartet, Fylkesvei 450 går langs Sinnesvatnet.

Et bilde som inneholder sjokolade, del, spist

Automatisk generert beskrivelse

Leitet Boligfelt ligger i høyre hjørne av dette bilde. Pilen til venstre viser rundkjøringen hvor veien inn til feltet kommer.

Annonse

Karttjenester skriver blant annet: Planområdet vil ha adkomst via Soleidalen med avkjørsel like ved starten på hovedstigningen opp til Soleiknuten / Rubetødnane. Det vil bli planlagt gang-/sykkelveier som knytter boligområdet til de omkringliggende områder. Det legges i utgangspunktet til grunn 20-30 boligenheter i form av eneboliger, men både antall enheter og bygningstyper vil bli nærmere vurdert ved utarbeidelsen av planen.

Utnyttelsesgrad vil være i størrelsesorden maks BYA ca 300 m2, men det vil bli gjort nærmere vurdering også av dette. Pga planområdets beliggenhet og eksponering vil bygghøyder måtte vurderes nøye og landskapstilpasning vil være et sentralt hensyn i planarbeidet. Det vil bli planlagt felles leke- og uteoppholdsareaIer.

Planprosess

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt kommunen for

behandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til det konkrete planforslaget før videre politisk behandling.

Utbyggingsavtale

Utbyggingsavtalen skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger dersom det er aktuelt med kommunal overtakelse av veier og VA-anlegg.

Den sorte streken inn fra fylkesvei 450 i rundkjøringen, markerer hva som er kommunal vei. Resten oppover er privat.

Bakken Gård ses midt på tegningen nederst. Til venstre er Sinnes Terrasse, Sinnes Panorama og Fjellstua.

Leitet Boligfelt kommer i det nederst høyre hjørne av dette kartet.

Grafikk: Alf Reidar Surdal.