Home>Front>Første etappe flomsikres
Et bilde som inneholder utendørs, tre, himmel, bakke Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Tonstad

Første etappe flomsikres

Maskinentreprenør Risa har startet på første etappe av flomsikring av elva Sira på Tonstad. Det er et oppdrag til 10 millioner kroner for Risa, sier regionsjef Mads Hompland til Sirdalmedia. Arbeidene er stoppet til ferien slutter 2. august.
  • Vi har startet på østsiden av Sira, like ovenfor brua på Tonstad og 350 meter nordover langs elva, sier Hompland.

Han sier videre at det er viktig å ha kontroll på massene. Det gjelder mengden som graves av og legges på.

For å komme i gang med arbeidene, måtte kommunestyret i Sirdal tidligere i år vedta ekspropriasjon overfor fem grunneiere som kommunen ikke hadde kommet til enighet med.

Vollen som bygges skal være tett for at ikke vannet skal trenge gjennom. Erosjonssikring av vollen er nødvendig på områder som er erosjonsutsatt.

Tiltaket har et kostnadsoverslag på 21.112.335 kroner eksklusive mva. Kommunen fikk 16,9 millioner kroner i støtte fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). I tillegg er det satt av to millioner kroner fra overskuddet i 2019.

Foto: Flomsikringsarbeidet er kommet i gang langs elva Sira. I bakgrunnen Tonstad bru.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs, fjell, bakke, natur

Automatisk generert beskrivelse

Rolig på anleggsområdet nå i ferietiden.

Begrunnelse for støtte:

NVE har vurdert denne søknaden opp mot andre innkomne søknader mottatt i 2019. Søknaden ble i første runde avslått på grunn av manglende budsjettmidler. Men etter endringer i Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett 19. juni 2020, har vi funnet grunn til å prioritere denne, både ut fra vurdering av nytte/kost og risikoen (faregrad og konsekvens). NVE finner at tiltaket har høy nytteverdi i forhold til kostnadene, og legger særlig vekt på at tiltaket vil gi økt sikkerhet til mange mennesker og beskytte store verdier.

NVE forutsetter at hensynet til krav i naturmangfoldloven og vannforskriften blir fulgt opp og ivaretatt i prosjektering og gjennomføring av

Den politiske styringsgruppen består av leder Isak A. Liland (H), Rolv Guddal (Ap) og Lars Audun Fodstad (Sp).

Styringsgruppen har delt flomsikringstiltakene i tre delprosjekter. Det første er sikring av østsida ovenfor Tonstad bru. Etappe to er sikring av kulturhusområdet og så øvrig sikring nedstrøms Tonstad bru. Tiltakene omfatter utvidelse av elveløpet under Tonstad bru for å unngå at vann demmes opp i området ved idrettsbanen og kulturhuset.

Arbeidene skal være ferdig til 1.juni 2023.

Flomvoll på Nesset

Det skal bygges en flomvoll på Nesset på Tonstad. Vollen skal være 1 meter bred i toppen og 1:1,5 på sidene. Den kan også bygges slakere. Vollen på Nesset har en lengde på 325 meter og en maksimal høyde på kote 57,1. Den maksimale høyde over

eksisterende terreng blir 3,2 meter i den sørøstre delen på Nesset.

Et bilde som inneholder tekst, kart

Automatisk generert beskrivelse

Områdene som skal flomsikre, nord og sør for Tonstad Bru og på andre siden ved idrettsanlegget og kulturhuset.