Home>Front>Over 50 fritidsboliger på Solheim
Et bilde som inneholder tre, gress, utendørs, plante Automatisk generert beskrivelse
Front Hytter Nyhet

Over 50 fritidsboliger på Solheim

Solheim Hytteutvikling AS og Kalveløa AS annonserer nå oppstart av detaljregulering av fritidsbebyggelse på Solheim. Førstnevnte selskap planlegger cirka 40 fritidsboligenheter, mens Kalveløa, i tillegg til caravanoppstillingsplassen, planlegger 14-16 fritidsboliger i størrelse 35 – 40 kvadratmeter.

Fritidsbebyggelsen er i henhold til kommunedelplan Nord for Sirdal kommune. Solheim Hytteutvikling er en ny reguleringsplan, mens Kalveløa er en omregulering fra tidligere planer.

Karttjenester behandler begge reguleringsplanene. Disse to planene grenser inntil hverandre.

Foto: Til venstre for denne brua til Kalveløa kommer Solheim Hytteutviklings hytter.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Planområdet for Solheim Hytteutvikling som grenser til Kalveløas område.

Om Solheim Hytteutviklings planer heter det:

Annonse

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Det legges i utgangspunktet til grunn ca. 40 fritidsboliger, men det vil bli gjort nærmere vurdering av dette i det videre planarbeidet.

 Atkomst til planområdet vil skje via avkjørsel til Kalveløa og videre i trase gjennom dette området Det går skiløype gjennom planområdet og det vil bli planlagt planfri krysning mellom vei og skiløype. Traseen for skiløypa vurderes lagt noe om og nærmere elva og deler av skiløypa vurderes oppgradert til turvei.

Et bilde som inneholder gress, tre, utendørs, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Kalveløa satser på mindre hytter, 35-40 kvadratmeter.

Når det gjelder planene til Kalveløa heter det:

Formålet med planarbeidet er å omregulere fra campingoppstilling til fritidsbebyggelse i den sørlige delen av planområdet.

 Det planlegges 14-16 fritidsboliger i størrelse 35-40m2 BYA, eks biloppstilling. Det skal settes av arealer for felles aktiviteter og opphold. Planarbeidet skal også avklare trase gjennom planområdet for atkomst til Solheim Hyttegrend sør for Kalveløa Planprosessen vil også kunne omfatte andre forhold etter innspill/ nærmere vurdering. 

Ønskes ytterligere informasjon om planarbeidet kan du kontakte Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Kalveløa skal bygge ut i den sørlige enden av reguleringsplanen.