Home>Front>Forlik mellom Vindparken og kommunen
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, gress, tre Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Forlik mellom Vindparken og kommunen

Sirdal kommune og Tonstad Vindpark AS (TV) har inngått forlik av den verserende tvistesaken for Sør-Rogaland tingrett. Ifølge forliket skal TV betale 13,3 millioner kroner til kommunen i perioden 2021 – 2032. Fra før har kommunen mottatt 13,5 millioner kroner fra TV. Avisen Agder skrev om denne saken først.

Bakgrunn

Sirdal kommune har ved stevning 7. september 2020 gått til søksmål mot Tonstad Vindpark AS (TVAS) med tre krav av økonomisk art.

Kravene gjelder:

– TVAS’ forpliktelse til å medvirke til en overnattingsfasilitet på Tonstad

– TVAS’ forpliktelse til å medvirke til et kraftvitensenter på Tonstad

Annonse

– TVAS’ forpliktelse til å tilrettelegge en vindturbin for turisme

Disse forpliktelsene var beskrevet i en erklæring utferdiget til Sirdal kommune den 11. juni 2013 fra Havgul AS, som tidligere var eier av vindkraftprosjektet.

TVAS har ved tilsvar 28. september 2020 tatt til motmæle mot kommunens krav og påstått seg frifunnet.

Forhandlingene

Gjennom det siste halve året har partene forhandlet med sikte på å oppnå en minnelig løsning. En del av forhandlingene fant sted under mekling i Stavanger tingrett i mai 2021. Etter dette har partene blitt enige om en løsning for alle de krav som er reist i saken. Partene er således innforstått med at den løsning som nå er funnet representerer en bedre gjennomføring av de løftene som ble gitt i 2013. Tiden har vist at det har vært behov for å presisere både innhold og gjennomføringen av forpliktelsene, og derfor er forliket en seier for begge partene.

Innholdet i enigheten

Partene er enige om at alle forpliktelser omfattet av søksmålet, som hovedregel skal gjøres opp gjennom betalinger fra TVAS til kommunen. På avtaletidspunktet har TVAS allerede betalt kr 13,5 millioner til kommunen. Utover dette skal TVAS betale følgende beløp (såfremt forutsetningene i punkt 4 nedenfor er oppfylt):

– I løpet av 2021 skal det betales ytterligere kr 1 million

– I 2022 skal det betales kr 2,5 millioner

– I 2023 skal det betales kr 1,58 millioner

– I 2024 skal det betales kr 1,58 millioner

– I 2025 skal det betales kr 1,58 millioner

– I 2026 skal det betales kr 1,58 millioner

– I 2027 skal det betales kr 0,58 millioner

– I 2028 skal det betales kr 0,58 millioner

– I 2029 skal det betales kr 0,58 millioner

– I 2030 skal det betales kr 0,58 millioner

– I 2031 skal det betales kr 0,58 millioner

– I 2032 skal det betales kr 0,58 millioner

Beløpene som utbetales fra og med 2022, skal indeksreguleres på utbetalingstidspunktet med utgangspunkt i indeksen 1. juli 2021.

Med unntak av det som skal betales inneværende år, forfaller alle beløp ved utløpet av første halvår. Alle beløp skal betales uoppfordret til kommunen (med de begrensninger som følger av punkt 4 nedenfor).

De ovennevnte betalinger skal benyttes til å utstyre kraftvitensenteret med utstyr som medfører at publikum kan få et inntrykk av hvordan vindkraftverket og de enkelte vindmøller ser ut i terrenget og utsikten fra vindmøllene (VR-briller), og TVAS skal i den forbindelse medvirke til utviklingen av slikt utstyr og innhold ved å gi kommunen og kommunens leverandør nødvendig tilgang til og informasjon om vindparken, samt ved for øvrig å samarbeide i rimelig utstrekning nødvendig for dette formålet.

Forutsetninger

TVAS’ betalingsforpliktelse som beskrevet ovenfor, beror på følgende forutsetninger:

TVAS skal få anledning til å delta i en styringsgruppe som følger opp utviklingen av kraftvitensenteret, slik dette er presentert overfor TVAS våren og sommeren 2021. Denne gruppen skal møtes jevnlig, minst to ganger årlig i utbyggingsperioden. TVAS kan overfor kommunen foreslå hvilke elementer som skal inngå i kraftvitensenteret, men kommunen har bestemmende innflytelse med hensyn til bruken av midlene som beskrevet ovenfor. TVAS’ rolle i finansieringen av kraftvitensenteret og tilhørende infrastruktur skal gjøres synlig gjennom skilter og informasjonsmateriell.

Med unntak av det som skal betales i inneværende år, forutsetter TVAS’ betalingsforpliktelse også at det faktisk blir etablert et kraftvitensenter med tilhørende infrastruktur, med en totalkostnad på minst kr 40,5 millioner. Kommunen er forpliktet til å holde fremdrift med etableringen av kraftvitensenteret med tilhørende infrastruktur. Fra og med 2025, er TVAS berettiget til å stanse ytterligere betalinger frem til kommunen har brukt eller forpliktet seg til å bruke minst kr 40,5 millioner til kraftvitensenteret med tilhørende infrastruktur. I denne rammen inngår også bidrag fra andre, også bidrag som kommunen ikke betaler markedspris for. Dersom kommunen endrer planene vesentlig, vil TVAS også kunne kreve tilbakebetalt hele eller deler av det innbetalte beløp som overskrider kr 13,5 millioner.

Det er store forventninger til et kraftvitensenter på Tonstad. Sira-Kvina Kraftselskap har allerede signalisert tomt ved siden av messebygget til hovedkontoret i Stronda. Vannkraft og vindkraft vil være sentrale elementer i et slikt senter, hvordan produksjonen, distribusjonen og markedet jobber.

Et vitensenter er svært interessant i skolesammenheng og undervisning der, samt godt trekkplaster for turister og besøkende som vil oppleve hvordan vann- og vindkraften oppfører seg.