Home>Kommunen>Samlokalisering kirkekontor – NAV
Kommunen Nyhet

Samlokalisering kirkekontor – NAV

Konstituert rådmann John Birkeland i Sirdal kommune har lagt fram et forslag for planløsning for lokalisering av NAV og kirkekontor i helsehuset til godkjenning. I mange år er det jobbet med nye lokaler for kirkekontoret, etter at dagens lokaler ikke er tilfredsstillende.

Eksisterende lokaler til kirkekontoret tilfredsstiller ikke dagens krav til universell utforming. Det har over lengre tid vært en dialog med kommunen om ulike løsninger, uten at man har kommet videre. Nå skal saken opp til behandling i kommende uke i eldrerådet, arbeidsmiljøutvalget, råd for personer med funksjonsnedsettelse, utvalg for oppvekst og levekår og formannskapet i Sirdal.

I budsjett for inneværende år er det avsatt én million kroner til nytt kirkekontor. Rådmannen legger nå frem en sak som gjelder godkjenning av planløsning for samlokalisering av NAV og kirkekontor i Sirdal. Endelig vedtak om godkjenning av ombygging vil kunne skje senere i høst etter at anbud er innhentet.

Etter at NAV Sirdal inngikk i NAV Lister med Kvinesdal som vertskommune, har man sett at lokalene i 2. etasje ved helsehuset burde kunne utnyttes bedre.

Rådmannen satte derfor ned en arbeidsgruppe til å se om det var mulig at både NAV og kirkekontor kunne benytte lokalene.

Gruppen har bestått av:
Yngve Søyland, Arne Tregde, Carl Magne Fintland og John Birkeland. Man har fått bistand fra Arne Røyland ved arkitektfirmaet Kristiansen & Selmer-Olsen.

Annonse

Vedlagt skisse/planløsning legges med dette frem for godkjenning. Forslaget bygger på de innspill og behovsvurderinger som er kommet fra NAV og kirkekontoret, som fremtidige brukere av lokalene. Skissen er akseptert av de berørte parter.

  • Rådmannen er tilfreds med å kunne legge frem en omforent skisse til løsning. Kommunen har et ansvar for å holde kirken med lokaler, og de har i den forbindelse vist stor tålmodighet, fastslår Birkeland i sin vurdering.
  • Foreliggende skisse må kunne betraktes som et forprosjekt. Formannskapet vil måtte godkjenne endelig kostnadsramme før avtaler inngås og ombygging starter. Den foreslåtte løsningen vil gi betydelig bedre forhold for ansatte og bedre fremkommelighet/tilgjengelighet for brukere av kirkekontoret.

Illustrasjon: 2. etasje i helsehuset foreslås delt mellom NAV og nye lokaler for kirkekontoret. Illustrasjon: Kristiansen & Selmer-Olsen.