Home>Næringsliv>Helomvending i støysak
Et bilde som inneholder utendørs, tre, gress, bygning Automatisk generert beskrivelse
Næringsliv Nyhet

Helomvending i støysak

Formannskapet i Sirdal gjorde helomvending i saken om rådmannens forslag til støyskjerming mellom Steis Mekaniske AS og boligområdet som grenser inn til bedriften. Med seks mot en (krf) stemmer ble forslaget forkastet.

Formannskapet foreslår overfor kommunestyret å sette i gang nødvendig regulerings- og søknadsarbeid av Fintlandsmoen. Avtale med Steis Mekaniske utarbeides og legges fram for kommunestyret. I tillegg godkjenning av ferdigstillelse av næringsarealet på Fintlandsmoen. Leie eller eventuelt kjøpsavtale inngås mellom bedriften og kommunen.

Dermed utsettes forslaget om støyskjerming i form av jordvoll med gjerde på toppen mot boligene. Etablering av støyvoll var beregnet til 425.000 kroner.

Et bilde som inneholder tre, utendørs, bakke, park

Automatisk generert beskrivelse

Konflikt mellom industri og boligområdet som naboer.

Sammendrag

Steis Mekaniske AS har behov for ytterligere uteområde på Fintlandsmonan for lagring av utstyr og innsatsfaktorer. Det aktuelle området er I1, som har begrensninger på bruken med tanke på støy. Det er et rekkefølgekrav om støyskjerming før bruk av I1 som per i dag ikke er overholdt. Sirdal kommune har i denne saken et ansvar både som plan- og bygningsmyndighet og grunneier med tanke på bruken av arealet.

Annonse

Steis Mekaniske AS har bedt Sirdal kommune bidra med løsning og økonomi knyttet til støyskjerming mot nærliggende bolighus. Eier av nærliggende bolighus har kontaktet kommunen og bedt om at rekkefølgebestemmelser for bruken av I1 blir overholdt.

Bakgrunn

Steis Mekaniske AS har i mange år drevet virksomhet på Fintlandsmonan industriområde. Bedriften har nå behov for ytterligere lagringsplass ute. De har allerede fylt ut noe på området I1 i forlengelse av dagens tomt. Det mangler per i dag skriftlig kjøps- eller leieavtale for grunnen. Drift av mekanisk virksomhet vil i perioder kunne gi en del støy og i tillegg til at lagring utendørs kan virke skjemmende.

Problemstillingen om skjerming mellom industrivirksomhet og nærliggende bolig-/er var et sentralt tema allerede i 2012-2013. Det var ulike interesser mellom Steis og nærliggende nabohus om krav til skjerming mot støy og innsyn. Denne problemstillingen har på ny aktualisert seg når Steis nå har behov for ytterligere utearealer.

I områdereguleringsplanen for Tonstad, ble det lagt inn reguleringsbestemmelser for utnyttelse av I1:

Videre ble det vedtatt et rekkefølgekrav om støyskjerming før utfylling og planering:

«Innenfor I1 skal det etableres en støy- og vegetasjonsskjerm før området planeres ut og tas i bruk. Støyskjermen kan anlegges som et lager.»

Steis Mekaniske AS har allerede begynt å fylle ut på I1 uten av det er etablert støyskjerm. Nabo, Sirdalsveien 4006, har kontaktet Sirdal kommune med spørsmål og forventning om at arbeidet stanses eller forholdet rettes.

Steis Mekaniske AS har kontaktet kommunen og bedt om at kommunen bidrar til å etablere støyskjerming siden kommunen godkjente bygging av Sirdalsveien 4006 til tross for Steis sine innsigelser til dette. Steis Mekaniske AS ser for seg en betongmur i grensa mellom I1 og grøntområdet med høyde 3-4 meter slik at de siden kan etablere ett halvtak for lagring ute.

Vurdering

Det har i lengre tid, siden 2012, vært en problematikk knyttet til skjerming av virksomheten til Steis Mekaniske AS og nærliggende boligområder. Steis ønsker størst mulig frihet til å drive og utvikle sin virksomhet. Nærmeste nabo ønsker skjerming mot støy og innsyn. Både reguleringsbestemmelser og rekkefølgekrav legger opp til at hensynene til begge parter både kan og skal ivaretas.

Problemstillingen i denne saken er hvordan støyskjerming skal skje, hvor den skal skje og hvem som skal stå for og bekoste støyskjermingen. COWI AS har laget skisser og kommet med kostnadsoverslag over alternative løsninger for støyskjerming og sikring av industriområdet. Alternativene varierer litt i omfang og kostnader.

Kommunen kan fokusere på sin rolle som plan- og bygningsmyndighet og overlate til Steis Mekaniske AS å bygge støyvollen. Samtidig kan dette føre til ytterligere forlenging av brudd på rekkefølgebestemmelser. Det vil ikke være unaturlig om Steis bidrar med sikring av sin virksomhet med nødvendig oppsetting av gjerde m.m. Steis Mekaniske AS er en stor og viktig bedrift i Sirdal. Det kan derfor forsvares at kommunen bidrar til å løse et problem med støy og innsyn som har vart i mange år før det nå forsterkes med ytterligere bruk av industriområdet I1.