Home>Næringsliv>Miljøstasjon på Tonstad
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, gress, tre Automatisk generert beskrivelse
Næringsliv Nyhet

Miljøstasjon på Tonstad

Formannskapet i Sirdal gikk torsdag enstemmig inn for å godkjenne leieavtale med det interkommunale selskapet IRS Miljø. Intensjonen med avtalen er at IRS oppretter en miljøstasjon på Tonstad hvor Asvo skal bistå IRS med det daglige tilsyn og driften.

Det er inngått egen avtale med Asvo som regulerer åpningstider og kompensasjon for dette.
Det blir også inngått egen avtale med Sirdal kommune som regulerer forhold knyttet til etablering av vekt til næringsavfall.

Leiesummen er foreslått til 41.500 kroner for 5,5 mål som er regulert til miljøstasjon. I tillegg vil IRS ha bruksrett på adkomstvei. Leien indeksreguleres årlig. Leieavtalen er satt til 20 år med fem års fornyelseskontrakt.

Bakgrunn

Ønske om en bedre tjeneste for innbyggere når det gjelder avfallshåndtering og ønske om en styrking av Asvo sine gjøremål.

Intensjonen med avtalen er at IRS oppretter en miljøstasjon på Tonstad hvor Asvo skal bistå IRS med det daglige tilsyn og driften. IRS inngår egen avtale med Asvo som regulerer åpningstider og kompensasjon for dette.

Annonse

Området er regulert og forutsettes driftet i henhold til krav i reguleringsplanen. Kommunen har gjennomført grunnundersøkelser og bekrefte at grunnen ikke er forurenset. Området er ryddet og klargjort for bruk.

Området som er regulert for miljøstasjon omhandler et større areal enn det som kreves til selve miljøstasjonen og det er viktig at kommunen har tilgang til området for å kunne ta ut sand fra massetaket.

Prinsippskisse – utforming av planlagt miljøstasjon. Anbefalt kjøreretning er vist med røde piler på denne skissen.