Home>Nyhet>STF fikk ikke medhold
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.18.44.png
Nyhet

STF fikk ikke medhold

Stavanger Turistforening tapte «omkampen» med knappest mulig margin, da verneområdestyret i Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR) behandlet søknaden om støtte til igangsetting av prosess mot endring av verneforskriftene for Frafjordheiene landskapsvernområde.

Verneområdestyret for SVR vedtok under møtet i september 2020 å gi dispensasjon til bygging av ny hytte på Skansen. Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen i Rogaland) påklaget SVR-vedtaket. Begrunnelsen var verneområdet med villrein og landskapsbilde. Miljødirektoratet nekter Stavanger Turistforening i sitt vedtak å bygge den selvbetjente Skansen turisthytte mellom Flørli og Kjerag/Langevatn.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.22.03.png

Daglig leder Preben Falck i Stavanger Turistforening.

Innstillingen fra forvaltningssekretariatet fikk 7 stemmer (Sigbjørn Fossdal, Gerd Helene Bø,
Jan D. Dalen, Jonny Liland, Steinar Kyrvestad, Inger Lise Lund Stulien, Margrethe Handeland):

Verneområdestyret vil råde i frå at det settast i gang eit arbeid med forskriftsendring. Verneområdestyret legg vekt på at ei slik endring inneber ein ny forvaltningspraksis med vidtrekkande og ukjende konsekvensar. Det vil være svært uheldig om ein får ein situasjon der «tapande» partar i ein klagesak søkar om forskriftsendring som ein «omkamp» på avslaget. Ein vil da kunne få slike endringsprosessar både i saker der klageavgjerda stadfester verneområdestyret sine avslag, og i saker der verneområdestyret sine dispensasjonar blir omgjort. I den siste typen sakar vil ei støtte til Stavanger turistforening, skape ei forventning om at verneområdestyret skal støtte andre prosessar mot ei forskriftsendring.

Forslaget fra Stanley Wirak fikk 6 stemmer (Per Sverre Kvinlaug, Stanley Wirak, Janne Nystøl, Henry Tendenes, Bjørn Laugaland og Margrete Dysjaland) for følgende forslag:

Annonse

Styret ber Miljødirektoratet vurdere å sette i gang et arbeid for å endre verneforskriften slik at det kan gis hjemmel for å innvilge søknader, som etter styrets vurdering ikke vesentlig vil påvirke verneverdiene på en negativ måte. Styret er opptatt av at forvaltningen av verneområdene må være slik at allmennheten opplever at forvaltningen tar hensyn til at ulike interesser, herunder frilufts- og turistinteresser ivaretas på en god måte. Dette vil, etter styrets oppfatning, skape en bredere oppslutning om og forståelse for viktigheten av å opprettholde og videreutvikle landskapsvernområder. Det vises forøvrig ytterligere til de begrunnelser som enstemmig ble gitt i styrets behandling av sak 40/20 16. september 2020. Vedtaket vedlegges.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.19.08.png