Home>Nyhet>Frøytland-krysset anbefales
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Frøytland-krysset anbefales

Politikerne i Sirdal skal i neste uke behandle et innspill fra kommunen til oppstart av reguleringsarbeid for bygging av ny E 39 mellom Lyngdal vest og Kvinesdal. Rådmannen vurderer at det beste alternativet for Sirdal er linje 6 med kryss Frøytland.

Krysset her vil gi en direkte kobling mot fylkesvei 4162 nordover mot Klungland ved Kongevollvatnet videre på fylkesvei 466 til Sandvatn og fylkesvei 42 til Tonstad.

Rådmannen finner ikke at kollektivknutepunkt er nevnt i forslaget fra Nye Veier som nå er annonsert. Plassering av kollektivknutepunkt er også av stor betydning for Sirdal. Rådmannen forutsetter at kollektivknutepunkt vil bli lokalisert til kryss Frøytland.

Sirdal kommune er opptatt av at de veiene som fører / skal føre til den nye Europaveien blir så gode som mulig.

Rådmannen påpeker at bygging av foreslåtte nye lokalveier vil forbedre tilkomsten mellom Listerkommunene. Tilkomsten mellom Listerkommunene anses som viktig, mellom annet for bo- og arbeidsmarkedet. I tillegg anses tilkomsten å ha stor nytte for samfunnet gjennom det offentlige kollektivtilbudet til Gyland togstasjon.

På bakgrunn av viktigheten av gode tilførselsveier henstilles det også om at tilførselsveiene må bygges samtidig med resten av veianlegget – dette bør innarbeides som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene.

Annonse

Kart: Plassering av kryss vest for Fedafjorden.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Georeferert kart med kryssplasseringer vest for Fedafjorden sett i større sammenheng.

Forslag til vedtak

Sirdal kommune fremmer innspill til detaljreguleringsplan for strekningen fra Røyskår vest i Lyngdal kommune over Kvinesheia til Kvinesdals kommunegrense mot Flekkefjord.

Sirdal kommune henstiller til at linje 6 med kryss Frøytland velges som veilinje for ny E39.

page44image3718789536

Kryss Frøytland vurderes som det beste alternativet for Sirdal da det har en direkte kobling mot fylkesvei 4162 nordover mot Klungland ved Kongevollvatnet videre på fylkesvei 466 til Sandvatn og fylkesvei 42 til Tonstad.

Sirdal kommune viser til viktigheten av gode tilførselsveier og det henstilles om at tilførselsveiene må bygges samtidig med resten av veianlegget. Sirdal kommune forutsetter at dette sikres gjennom rekkefølgekrav.

Sirdal kommune mener at valg av linje 6 med kryss Frøytland, samt foreslåtte nye lokalveier som forbedrer det offentlige kollektivtilbudet og tilkomsten mellom Listerkommunene, vil gi et prosjekt med en stor samfunnsnytte.

Bakgrunn

Statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal vest – Ålgård ble vedtatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) den 25.juni i år.

Vedtaket gjelder strekningen fra kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord til Ålgård, og omfatter ikke strekningen Lyngdal vest – Kvinesdal. Det må derfor gjennomføres alternativsøk for strekningen fra Røyskår i Lyngdal til kommunegrensen Flekkefjord- Kvinesdal i form av ny planprosess med konsekvensutredning.

Nye Veier leder arbeidet med å utrede denne nye korridoren med kommunene Lyngdal og Kvinesdal som planmyndighet. Planprosessen har følgende forutsetninger:

  • •  Konsekvensene for ny korridor skal sammenlignes med korridoren for vedtatt E39 i Lyngdal og utredet korridor i Statens vegvesens kommunedelforslag for E39 Lyngdal vest – Ålgård.
  • •  Det skal gjøres en vurdering opp mot en redusert standard for ny E39 med stor grad av gjenbruk av eksisterende E39 over Kvinesheia.

Nye Veier varslet 15.september 2021 oppstart av detaljreguleringsplan for strekningen fra Røyskår vest i Lyngdal kommune over Kvinesheia til Kvinesdals kommunegrense mot Flekkefjord. I tillegg skal fremtidig tunnel til Øyesletta utredes.

Ny E39 vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte sammen felles bo- og arbeidsmarked i regionen. Strekningen er på ca. 25 km. Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som totalt sett gir mest nytte for samfunnet.