Home>Front>Kommunalt tilskudd til løypekjøring
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, solnedgang, sol Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Turløyper

Kommunalt tilskudd til løypekjøring

Politikerne i Sirdal får nå tilskudd til andel av løypekjøring opp til behandling igjen i neste uke. De siste årene er det gitt tilskudd for en tre-årsperiode, for at det skal være mer forutsigbart for de som administrerer dette og for innkjøp av tråkkemaskiner.

Rådmannen foreslår overfor kommunestyret at det årlige kommunale tilskuddet til løypekjøring for allmennheten fra kommende sesong blir økt til 1.173.000 kroner.

Det årlige kommunale tilskuddet til løypekjøring for grunnløyper blir fra kommende sesong økt til 821.000 kroner.

Tilskuddet gis for 3 år/sesonger, deretter foretas ny evaluering.
Tilskuddet blir utbetalt 5. januar.
Tilskuddet på 200.000 kroner som Feed skiarena mottar for bruk av tilrettelegging og markedsføring av anlegget blir videreført i treårs-perioden.

Det er nå gått tre år siden forrige vedtaket ble fattet, og da må man ha en ny evaluering av hvordan det kommunale tilskuddet har fungert i praksis for de forskjellige aktørene.

I forbindelse med evalueringen sendte Sirdal kommune ut et spørreskjema til aktørene som inkluderer Feed Skiarena, Sirdal skilag, Varde Vel, Ånen Ådneram, Mydland camping & hytteservice og Sirdalsløyper. En rekke spørsmål ble stilt som de skulle besvare.

Annonse

Foto: Tråkkemaskinene er klare for vinterens oppdrag.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, gå på ski

Automatisk generert beskrivelse

Alle ønsker skiløyper av dette slaget.

Vurdering

Hovedtrekkene i tilbakemeldingene fra aktørene denne gangen skiller seg ikke veldig mye ut i forhold til sist evalueringsrunde. Rådmannen ser det som veldig positivt at samtlige av aktørene er godt fornøyd med ordningen, noe som gir klare signaler om at ordningen fortsatt fungerer etter intensjonen.

At det fortsatt er utfordringer for noen av aktørene knyttet opp mot å få dekket inn den private andelen av midler til løypekjøring er beklagelig, men som det blir nevnt i enkelte av tilbakemeldingene så er det satt i gang tiltak som har vist seg å fungere. Det blir også nevnt at det vil bli arbeidet videre med flere mulige løsninger for å få økt den private andelen, noe som rådmannen håper vil gi resultater. Aktørene skal ha ros for at de viser kreativitet i prosessen med å få dekket inn den private andelen.

En annen faktor som også denne gangen er gjentagende i evalueringen er at det er behov for flere oppkjørte løyper, da spesielt i øvre Sirdal hvor trykket av skiturister naturlig nok er en del høyere enn andre steder i kommunen. For Sirdalsløyper sin del er man blant annet avhengig av grunneiertillatelser for å utvide løypetilbudet for publikum, noe rådmannen håper man vil komme i mål med.

Ellers så har jo løypetilbudet også blitt utvidet siden sist evaluering ettersom byggingen og utvidelsen av Sirdal skiarena nå er gjennomført og er tilgjengelig for publikum det meste av tiden.

Når det gjelder Feed, så må det også nevnes at de frem til nå har fått et ekstraordinært årlig tilskudd fra kommunen på 200.000 kroner. Dette er midler som siden 2008 har vært innarbeidet i kommunens budsjett, først under kraftfondet, mens det for noen år siden ble lagt over til kultur. Dette er midler som er øremerket tilrettelegging av anlegget for faste brukere som idrettslag og Sirdal videregående skole.

Midlene blir også knyttet opp mot arbeid som har med markedsføring av anlegget ut mot landslag, toppidrettsmiljøer, næringsliv og andre mulige brukere. Siden disse midlene utgjør en stor del av Feed sitt totale driftsbudsjett, så foreslår derfor rådmannen at tilskuddet også denne gangen blir videreført.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, snø, scene

Automatisk generert beskrivelse

Viktig med tre-års-perioder for forutsigbarheten for de som skal investere i utstyr.

Rådmannen vil også foreslå at tilskuddet fremover blir utbetalt i sin helhet på en og samme gang til de forskjellige aktørene. Praksis frem til nå har vært slik at tilskuddet har blitt utbetalt i to bolker, med et forfall 5. januar og det resterende 5. mars. For å gjøre det enklere for alle parter så foreslår rådmannen at tilskuddet i sin helhet fremover blir utbetalt til de forskjellige aktørene 5. januar. Aktørene må som før fortsette med å sende kommunen en anmodning (faktura) om utbetaling i forkant av denne datoen.

Parkering og toalett

  • Sirdalsløyper skriver i sin evaluering at det ikke er tilfredsstillende med parkeringsforholdene og toalettforholdene.
  • I styremøtet i mai kom det fram at det er stort behov for parkeringsmuligheter ved Furåsen vest fra og ved Nesetskaret.
  • På store utfartsdager er det fullt og mer enn det både på Kvæven, Høneneset og Flesebekk. Det står også biler langs veien til Nesset. Spesielt tidlig på sesongen, når ikke alle løyper blir kjørte.
  • Det er heller ikke tilfredsstillende toalettmuligheter i området. Mulighet for bruk av toalett er så langt på Kvæven eller eventuelt på Fjellstuå og Joker Sinnes.