Home>Energi>Lysforurensning
Et bilde som inneholder innendørs, gulv, blomst, tre Automatisk generert beskrivelse
Energi Nyhet

Lysforurensning

Lysforurensning er blitt et svært aktuelt tema de siste årene. Lysforurensning er en betegnelse for negative konsekvenser av «overflødig» menneskeskapt lys. Noen av disse konsekvensene er forringede muligheter for observasjoner av nattehimmelen, sløsing med energi samt forstyrrelse av økosystemer.

Mange lesere har bedt Sirdalmedia å sette fokus på dette problemet. Noen hyttefelt har til og med blitt enige om at når du ikke er på hytta skal utelysene være slått av. Andre mener også at du må dempe utelysene når du er på hytta eller hjemme. Kommunene kan styre dette, men det er få reglement å finne angående dette tema.

Energisløsing som følge av lysforurensning kan ha ikke ubetydelige samfunnsøkonomiske og miljømessige konsekvenser, da sløsing med energi er sløsing med penger og utsetter miljøet for belastninger som kunne vært unngått. Lysforurensning skyldes først og fremst uhensiktsmessig eller direkte gal bruk av lys og dårlig utformede lysarmaturer. Generelt vil en ofte få en bedre lyssetting dersom lyset er indirekte og belyser bakken eller objektet uten å blende omgivelsene.

Foto: Skru av utelyset når du ikke er på hytta, oppfordrer Naturvernforbundet.

Et bilde som inneholder bygning, tak, tre, plattform

Automatisk generert beskrivelse

Dette lyset slår seg på ved bevegelser utendørs.

Utendørsbelysning

Over hele landet satser kommuner på bruk av utendørsbelysning i stedsutviklingen. Riktig bruk av lys øker folks trivsel, trygghet og tilgjengelighet. I tillegg kan energiforbruket reduseres betydelig, noe som er bra både for klimaet vårt og samtidig gir økonomiske besparelser.

Annonse

Plan- og bygningsloven er et godt virkemiddel for å fastsette mål og strategier for belysningsarbeidet, og for å forankre det i kommunens virksomhet. Aktuelle plantyper er kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Det er viktig å ha en bevisst holdning til belysning på alle nivåer fra overordnede planer til detaljprosjektering av det enkelte tiltak. Dette omfatter også drift og vedlikehold. Mange kommuner utarbeider retningslinjer til kommuneplanen. Her kan det i tekst og illustrasjoner beskrives nærmere hvilke prinsipper kommunen ønsker å legge til grunn for belysningsplanleggingen. På reguleringsplannivå kan det eksempelvis lages bestemmelser som;

  • Krav om godt opplyste områder av hensyn til trygghet og estetikk
  • Generelle krav om klima- og energivennlige løsninger
  • Krav til type belysning og armatur i områder med kulturminner

Overdreven og ukritisk bruk av kunstig belysning kan redusere folks trivsel og forringe naturmiljøet. I tillegg reduseres mulighetene for observasjoner av nattehimmelen. Det er en økende internasjonal oppmerksomhet og bekymring for hvordan lysforurensning kan påvirke og skade både vår egne helse og økosystemer. Det er viktig å ta hensyn til dette i lysplanleggingen.

Tiden er overmoden for å begrense lysforurensningen. Naturvernforbundet mener at alle kommuner må innføre lysplaner, og vil innføre forbud mot utelys ved tomme fritidsboliger. Forurensningsloven bør brukes for å hindre uønsket og unødvendig lys.

Lysforurensning, det vil si uønsket og unødvendig lys, er et økende problem over hele verden, inkludert Norge. Nittini prosent av Europas befolkning lever med lysforurensning, som forstyrrer den naturlige døgnrytmen vår. Det forstyrrer også livene til mange andre dyr og planter. Naturvernforbundet har nå sendt brev til regjeringen for å oppfordre dem til å iverksette tiltak for å begrense lysforurensningen.

Foreslår tiltak

Naturvernforbundet er svært bekymret over utviklingen. I dag er det i stor grad opp til kommunene å regulere lysbruken, noe de gjør i svært liten grad. Forbundet opplever et stort engasjement fra både medlemmer og andre rundt temaet og mener tiden er overmoden for å gjøre noe med problemet. Forbundet har derfor sendt brev til klima- og miljøministeren, hvor regjeringen oppfordres til å innføre tiltak.

For eksempel ønskes krav om at alle kommuner må innføre lysplaner, som en del av kommuneplanarbeidet og et forbud mot utelys tilknyttet tomme fritidsboliger.

Kilder: Naturvernforbundet og Wikipedia.