Home>Front>Fotballhall uten prislapp
Et bilde som inneholder tekst Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Fotballhall uten prislapp

Den planlagte fotballhallen på Tonstad er med i 2022-budsjettet for Sirdal kommune, med en avsetning på 40 millioner kroner, men uten endelig prislapp. Prisen kommer først 24 timer før sluttforhandlingene om neste års budsjett. Fotballhallen er nemlig ute på anbud nå og anbudsfrist er satt til onsdag 15. desember.

Ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune innrømmer at det er knyttet stor spenning til den endelige prisen. Spesielt prisene på stål og tre, som har hatt en sterk prisvekst det siste året.

Når anbudene kommer inn skal disse kontrollregnes og noen endelig sak om fotballhallen vil neppe komme dette året. Styringsgruppen har bygget sine prognoser på erfaringstall fra Norges Fotballforbund. Til dette prosjektet er det ventet både momsrefusjoner, spillemidler i tilskudd og eventuelt sponsorer som vil være med på spleiselaget.

Foto: Spennende hvilke anbud det blir på fotballhallen.

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Ordfører Jonny Liland følger med spenning på prisene for den nye fotballhallen.

Budsjettet for 2022 og økonomiplanen for 2022-2025 er svært offensiv. Foreslåtte investeringer for neste år er 106.405.000 kroner. Av dette er 20,3 millioner kroner ført opp til selvkostprosjekter som vann og avløp. Videre er det ført opp 40 millioner kroner til fotballhall og 25 millioner kroner til nytt kraftvitensenter.

Annonse

Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, tre

Automatisk generert beskrivelse

Kraftvitensenteret kommer ved siden av hovedkontoret til Sira-Kvina Kraftselskap.

  • Lånegjelden vil ved utgangen av 2022 være 257 millioner kroner. Dette er 71 prosent av forventede brutto driftsinntekter, men fortsatt under måltallet på 80 prosent, sier Arne Fredriksen, økonomisjef i kommunen. – Den totale gjeld, inklusive selvkostlån og startlån, antas å bli 370 millioner kroner.

Sirdal kommune er en rik kommune og har 166 millioner kroner på «bok», eller i banken. Videre er det plassert 21 millioner kroner i obligasjoner og finansielt motiverte aksjer og andeler utgjør 17 millioner kroner. Dette var plasseringene ved årsskiftet.

Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Personalkostnadene utgjør 62,4 prosent av driftsinntektene.

Kraftrelaterte inntekter utgjør for 2022:

Tallene i parentes er 2021-tallene.

  • Eiendomsskatt 108 (100) millioner kroner
  • Konsesjonsavgift 15 (13,2) millioner kroner (Eramet-avtalen)
  • Konsesjonsavgift 20,0 (20) millioner kroner
  • Naturressursskatt 39 (36,6) millioner kroner
  • Utbytte Agder Energi 7 (7) millioner kroner
  • Konsesjonskraft IKS 4,5 millioner kroner
  • TOTALT 193,5 millioner kroner

En økning fra 2021 med 16,7 millioner kroner.

Dersom 2022-budsjettet blir vedtatt som økonomisjef og rådmann har foreslått, vil måltallene være:

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Personalkostnadene er fortsatt den tyngste kostnaden for kommunen. For neste år utgjør det 235,9 millioner kroner, tilsvarende 62,4 prosent av driftsinntektene. Her er det 268,4 årsverk.

For inneværende år var tallene 270 årsverk, 227,8 millioner kroner i kostnader og 62,8 prosent av driftsinntektene.

Stillingsrammer for 2022:

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Driftsbudsjettet for 2022 er på 258.859.000 kroner. Når det gjelder inntekter er det ført opp 42 millioner kroner i rammetilskudd og 73 millioner kroner i skatteinntekter.

Sirdal sine inntekter

Sirdal sin posisjon som kraftkommune var litt «truet» ved forrige økonomiplan. Rådmannen var litt pessimistisk. Lave kraftpriser over tid ville bety lavere salgsinntekter for salg av kraft som kommunen har rett til og over tid lavere eiendomsskatte-inntekter.

Når kommentarene skrives for økonomiplan 2022 – 2025, så er situasjonen den totalt motsatte. De laveste kraftprisene i 2020 ble erstattet med de høyeste kraftprisene i 2021.

Sirdalstariffen var ugunstig for næringslivet i 2020, men har vært og er veldig gunstig for de samme i 2021. For Sirdal kommune sin økonomi utgjør høy kraftpris normalt et pluss. For innbyggerne flest er høy kraftpris et onde, for noen et reelt problem. Sirdalstariffen er en veldig kostbar ordning for Sirdal kommune. Rådmannen ønsker å ta opp som sak denne ordningen både med hensyn til målgruppe og selve pristaket.

Ser man bort fra Sirdalstariffen i 2021 og potensielt i årene som kommer, så er økt kraftpris gunstig for kommunen. I tillegg øker eiendomsskatten som følge av større verdi av kraftanleggene og i tillegg som følge av vindmøllene. Når det regner og blåser (nesten uavhengig av hvor mye), så gir det inntekter for Sirdal kommune.

I Statsbudsjettet er det også lagt inn en ny avgift for landbasert vindkraft, og Sirdal kommune vil igjen få nye inntekter. Rådmannen har ikke lagt inn noe beløp enda, men har altså en reserve.

Sirdals økonomiske handlekraft

Sirdal kommune er på mange måter i en unik situasjon i kommune-Norge med hensyn til evne til å gjennomføre tiltak utover de lovpålagte krav til tjenestetilbud. Inntektene er store, likvide midler i form av fonds er store. Det er en kjennsgjerning at kostnadene på tjenestene i Sirdal er store. Vi liker å tro at tjenestenivået er tilsvarende høyt. Det er ingen selvfølge at høye kostnader uten videre tilsvarer høy kvalitet. Kommunen kunne trolig hatt nytte av en spørreundersøkelse eller en kvalitetsvurdering på de fleste tjenester. Får kommunen igjen den kvaliteten som man bør forvente av satsingen, spør økonomisjef Arne Fredriksen.