Home>Kommunen>Krevende investeringer
Et bilde som inneholder tekst Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Krevende investeringer

Kommunestyret i Sirdal har de siste årene mer og mer tydelig lagt til grunn følgende fyrtårn i kommunen:

• Fotballhall

• Kraftvitensenter

Dette er tydelige og store prosjekter som vil kreve stor innsats fra kommunen både hva angår intern og ekstern finansiering, stor og positiv deltakelse fra både politisk og administrativt nivå og et viktig samarbeid med private aktører og organisasjoner. Det er mange ressurspersoner i kommune-administrasjonen som kan brukes i arbeidet. Sammen kan vi få til det utrolige!

Dette skriver konstituert rådmann, Svein Tore Åtland og økonomisjef Arne Fredriksen i Sirdal kommune, i de innledende kommentarer til budsjettet og handlingsprogrammet for 2022 – 2025. Formannskapet skal torsdag 11.november få presentert økonomien og utsiktene for denne perioden. Før budsjettet er i havn 16.desember, skal det innom en rekke politiske utvalg.

Foto: Mange er spente på forventet pris på fotballhallen.

Annonse

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Her ser du møteplanen for årets budsjettbehandling.

Fra rådmannen sin side er det likevel grunn til å legge vekt på at disse store prosjektene er det som må prioriteres fullt ut om de skal kunne realiseres Alle andre prosjekt som dukker opp bør kunne vente til ordinær budsjettbehandling så lenge det ikke «brenner». For begge de to store prosjektene bør vi passe på å forstå konsekvenser for eksisterende organisasjon både i bygge-perioden og senere i drifts-perioden.

Rådmannen har forsøkt å prioritere de investeringstiltakene som enten er satt i gang og krever fullføring, investeringstiltak som har politiske føringer eller av andre grunner bør gjennomføres så lenge strukturelle føringer ikke er vedtatt.

Sirdal sine inntekter

Sirdal sin posisjon som kraftkommune var litt «truet» ved forrige økonomiplan Rådmannen var litt pessimistisk. Lave kraftpriser over tid ville bety lavere salgsinntekter for salg av kraften kommunen har rett til og over tid lavere eiendomsskatte-inntekter.

Når kommentarene skrives for økonomiplan 2022 – 2025, så er situasjonen den totalt motsatte. De laveste kraftprisene i 2020 ble erstattet med de høyeste kraftprisene i 2021.

Sirdalstariffen var ugunstig for næringslivet i 2020, men har vært og er veldig gunstig for de samme i 2021. For Sirdal kommune sin økonomi utgjør høy kraftpris normalt et pluss. For innbyggerne flest er høy kraftpris et onde, for noen et reelt problem. Sirdalstariffen er en veldig kostbar ordning for Sirdal kommune. Rådmannen ønsker å ta opp som sak denne ordninga både mht. målgruppe og selve pristaket.

Ser man bort fra Sirdalstariffen i 2021 og potensielt i årene som kommer, så er økt kraftpris gunstig for kommunen. I tillegg øker eiendomsskatten som følge av større verdi av kraftanleggene og i tillegg som følge av vindmøllene. Når det regner og blåser (nesten uavhengig av hvor mye), så gir det inntekter for Sirdal kommune.

I Statsbudsjettet er det også lagt inn en ny avgift for landbasert vindkraft, og Sirdal kommune vil igjen få nye inntekter. Rådmannen har ikke lagt inn noe beløp enda, men har altså en reserve.

Sirdal sin økonomiske handlekraft

Sirdal kommune er på mange måter i en unik situasjon i kommune-Norge mht. evne til å gjennomføre tiltak utover de lovpålagte krav til tjenestetilbud. Inntektene er store, likvide midler i form av fonds er store. Det er en kjennsgjerning at kostnadene på tjenestene i Sirdal er store. Rådmannen liker å tro at tjenestenivået er tilsvarende høyt. Det er ingen selvfølge at høye kostnader uten videre tilsvarer høy kvalitet. Kommunen kunne trolig hatt nytte av en spørreundersøking eller en kvalitetsvurdering på de fleste tjenester. Får kommunen igjen den kvaliteten som man bør forvente av satsinga?

Kommunen har monopol på drifting av vann- og avløp. For å se etter at kommunene ikke bruker penger fra monopolaktig virksomhet inn i annen virksomhet har man et selvkostregnskap. Har man tatt inn for mange penger fra kundene på selvkost-virksomheten skal man redusere gebyrer de kommende årene, men det aktuelle året blir balansert mot bundne fond. Korreksjonene skjer ved avsetning til bundne fond eller bruk av bundne fond. Slik justering skjer i selvkostregnskapet hvert år. Rådmannen har valgt å la selvkostvirksomhetene balansere i budsjettet, uten bruk eller avsetning til bundne fond.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, tre

Automatisk generert beskrivelse

Kraftvitensenteret skal komme ved Sira-Kvina Kraftselskaps hovedkontor ved Sirdalsvatnet.

Faste 2022-priser

Rådmannen sitt forslag til Økonomiplan 2022-2025 og Budsjett 2022 bygger på den forutsetninga at den kommunale aktiviteten i Sirdal kommune fra 2022 fortsetter med de prioriteringene som ble gjort ved sist økonomiplan, samt endringer som er gjort i 2021, unntatt de som gjelder pandemien. Beredskapstiltak som gjelder Covid-19 har selvsagt gjort de fleste normale oppgavene unormale. Nå må vi tenke det som er en normal-situasjon.

Økonomiplanen presenteres i faste 2022-priser.
Kommunestyret vedtok i behandling av revidert økonomireglement (K-sak 74/2021) følgende måltall:

1. Netto driftsresultat>3% av brutto driftsinntektene
2.Disposisjonsfond>15% av frie inntekter(skullevært50%)
3. Kraftfond/næringsfond>=2 ganger årlig konsesjonsavgift
4. Nettofinansutgifter<3,0%avbrutto driftsinntekter
5.Netto lånegjeld ekskl. startlån og selvkostlån <80% av brutto driftsinntekter

6. Avvik fra budsjett pr.enhet–driftsutgifter<0,5%

KOSTNADER:

Forutsetning lønn og sosiale utgifter:

Lønnsutgiftene er beregnet ut fra aktivitet høsten 2021, men hensyntatt gjennomgangen av stillinger så langt som råd. Prosjektstillinger er så langt som råd budsjettert på egen arts-serie. Endringer i stillinger må komme som tiltak og innspill til budsjettet.

Rådmannen har til hensikt å legge fram tilsvarende stillingsoversikt for 2022.

Forventet lønnsoppgjør 2022 inkl. sosiale kostnader er lagt inn som et budsjettbeløp. Det er satt av 4,5 mill. kroner i 2022 med helårsvirkning 7,1 mill. kroner fra 2023.

Pensjonssatsen for kommunens del av pensjoner er satt til 16,5 % (KLP) og 11,5 % for STP-ordninga (Statens Pensjonskasse). For KLP er dette et høyt anslag sett opp mot de siste årene der premiefond og premieavvik har spilt inn.

Arbeidsgiveravgift er beregnet ut fra 14,1 %.

INNTEKTER:

Forutsetning – frie inntekter:
Rådmannen legger til grunn KS sin prognosemodell. De frie inntektene er lagt inn med slike tall: •

Rammetilskudd 41,5 mill. kroner

Skatteinntekter 73,0 mill. kroner

Naturressursskatt 39,0 mill. kroner

Det er usikkerhet når det gjelder inntektsutjevning.
De frie inntektene er regnet ut fra basis folketallet pr. 30.6.2021. Forutsetning kraftinntekter:

Salg av konsesjonskraft via Eramet-avtalen var opprinnelig lagt inn med fast inntekt på 13,2 mill. kroner utover i perioden (72 GWh). Inntektene er anslått svært forsiktig pr. november 2021. Kommunestyret må likevel minne seg på at det for kun ett år siden var angst for betydelig mindre inntekter.

Salg av kraft via KIKS (Konsesjonskraft IKS) var opprinnelig lagt inn med 3,74 mill. kroner utover i perioden (tilsvarende 16,7 GWh). Som for Eramet-avtalen er det en betydelig oppside.

Fra 2024 skal KIKS forvalte hele kraftvolumet som Sirdal har.

Rådmannen har dristet seg til å justere inntektene fra Eramet-avtalen til 15,0 mill. kroner og KIKS- avtalen til 4,5 mill. kroner for perioden fram til og med 2023. Fra 2024 har rådmannen lagt hele inntekten på KIKS, dvs. 19,5 mill. kroner.

Avkastning på aksjer fra Agder Energi AS er lagt inn flatt med 7 mill. kroner. Forutsetning eiendomsskatt:

Det er lagt inn 108 mill. kroner i inntekter fra eiendomsskatt for (i hovedsak) kraftrelatert virksomhet. Dette beløpet er lagt inn fast utover i perioden. Rådmannen har lagt inn potensiell vindkraftavgift som eiendomsskatt i påvente av mer informasjon.

I forrige økonomiplan var rådmannen litt urolig for eiendomsskatten på sikt dersom kraftprisen ble vedvarende lav som i 2020. Det kan man hevde var en grunnløs bekymring.