Home>Front>Sirdalstariffen blir dyr
Et bilde som inneholder person, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Sirdalstariffen blir dyr

Sirdalstariffen (for næringslivet) blir dyr for Sirdal kommune i 2021. I 2020 tjente kommunen på ordningen, men høyere strømpriser i 2021 medfører mye subsidiering. Anslagsvis 6,7 millioner kroner, en økt kostnad på cirka 4 millioner kroner. Det betyr redusert netto driftsresultat. Rådmannen ønsker en evaluering av målgruppe og selve taket for maks pris. Dagens fastpris er 25 øre pr kilowatt.

Dette skriver økonomisjef Arne Fredriksen i Sirdal kommune i en sak til formannskapet og kommunestyret som skal ha møter neste torsdag. Budsjett 2021 ble vedtatt med endringer i kommunestyresak 116/2020 ; i forhold til rådmannen sin innstilling.

Endringene medførte en del endringer i oversiktene som følger budsjettet. Rådmannen har valgt å vise konsekvensene av disse endringene i forbindelse med denne budsjettjusteringssaken, som dessverre kommer først nå.

De nye oversiktene er å oppfatte som Sirdal kommune sitt budsjett for 2021.

Økonomisjefen skriver i sin kommentar:

Som følge av en del spesielle omstendigheter har økonomisjefen vært nødt til å utsette denne saken om budsjettjusteringer. Saken er relativt omfattende, men sak om budsjettjustering henger i seg selv sammen med økende krav til og fokus fra revisjonen om at budsjett skal stemme med regnskap, en tanke som for få år siden var utopi, men som for 30 år siden var regelen.

Annonse

Nå er det nok i hovedsak meningen at kommunestyret skal være i forkant av en utvikling og bevilge midler til en enhet eller flere før de eventuelt får et merforbruk. Normalt skal dette ikke være nødvendig. Et budsjett er å oppfatte som ei ramme for drift. Enhetene skal styre etter denne rammen. Noen kommuner driver med budsjett-arbeid en gang i året, om høsten. I Sirdal driver man med budsjettarbeid noen ganger hver måned.

Foto: Økonomisjef Arne Fredriksen med budsjettjusteringer.

Et bilde som inneholder tekst, bygning, utendørs, skilt

Automatisk generert beskrivelse

Helse-enheten går med et betydelig merforbruk.

Gjennom året har rådmannen visst og rapportert at helse-enheten går med et betydelig merforbruk, mens de øvrige enhetene har kontroll. Et merforbruk skal normalt medføre korreksjon av driften uten videre. Helse-enheten har ikke maktet dette. Merforbruket har økt. Noe av forklaringa er Covid-19-tiltak, men det er også andre elementer som bidrar til situasjonen.

Sirdal kommune har i sin budsjettering over tid vært for ambisiøse hva angår investeringer. Rådmannen vil ha fokus på å få antall investeringstiltak redusert slik at administrasjonen evner å gjennomføre dem.

Budsjettjusteringene skyldes i hovedsak følgende:

  • •  Opprinnelig budsjett var for ambisiøst
  • •  Som om ikke opprinnelig budsjett kan virke å være for ambisiøst, fremmes det saker gjennom året – både administrativt og politisk
  • •  Noen prosjekt endrer prioritering. Rådmannen minner om at endring av prioritering skal forelegges politisk nivå på en eller annen måte

SELVKOST-investeringer virker å behandles litt annerledes.

  • •  Noen tiltak var vedtatt eller overført fra 2020, og gjennomført i 2021. Blir ikke overføringa vedtatt, må det budsjettendring til.
  • •  Noen investeringstiltak har ikke budsjettrammer, og noen blir styrt av politiske arbeidsgrupper. Det kan være utfordrende for rådmannen å få nok informasjon om framdrift, og kommunestyret må være klare på bestilling og rammer. Antall slike arbeidsgrupper er redusert, og rådmannen merker at det er fokus på å få formalitetene på plass.
  • •  Noen investeringstiltak er vedtatt på netto-budsjett. Vi må tilstrebe å få brutto-tall. Saken retter opp noen av disse.
  • •  Noen vedtak ble fattet tidligere år, men er ikke fanget opp i opprinnelig budsjettering.

• Noen investeringstiltak har ingen konkret vedtak i saken. Man må ofte lete tilbake til sakspapirene for å vite hva som er tenkt.

En vedtakstekst skal stå på egne ben, man bør kunne lese eksakt hva som ble vedtatt i protokollen fra utvalget.

Dette vil rådmannen ta tak i. Saksbehandler må legge opp til dette når saker blir skrevet.

Overskridelser

Generelt er det ikke til å legge skjul på at rammene for de fleste enheter i Sirdal er gode, og at gode rammer muligens gjør at de mest effektive løsningene ikke blir presentert. Presentasjon av nye behov kan løses ved nye midler. Omprioritering av budsjettmidler har ikke vært noen stor greie i Sirdal. Det er ikke gitt at kommunestyret ønsker å redusere potensielle sparetiltak, selv om de finnes. Dette er politikk. Dette må administrasjonen være lojale for. Men et vedtak er gyldig helt til et annet vedtak blir fattet. Rådmannen har plikt på seg til å presentere de løsningene som administrasjonen som faginstans gir minst negative konsekvenser/ev. mest positive konsekvenser for pengene.

Rådmannen har ikke vist og ikke forsøkt å dekke opp de store overskridelsene i helse- sektoren og i særdeleshet legetjenestene. En del av disse kostnadene knyttes til Covid-19 og blir behandlet som ekstraordinære. Rådmannen vil likevel gjøre kommunestyret oppmerksomme på at helse-sektoren har store utfordringer når det gjelder lønnskostnader, men at disse kan la seg dekke opp ved at andre sektorer evner å holde rammene og delvis dekker opp for merforbruket på helse. Det er mange enheter som jobber særdeles hardt dersom det oppstår et sykefravær, men som fikser med at oppgavene løses internt.

Vurdering

Budsjettering er komplisert i en kommune. Normalt gis det en bevilgning som så skal brukes opp til beste for innbyggere, næringsliv, gjester og tilreisende. Desto flere forventninger brukerne har, desto rikere en kommune er og desto større rammer enhetene har til å gjøre jobben, desto vanskeligere virker det å kunne omprioritere innen eget ansvarsområde.

Avslutningsvis vil rådmannen påpeke at hovedregelen må være at nye driftstiltak og investeringer som hovedregel blir vurdert i forbindelse med «Budsjett-/Økonomiplan- behandlingen» hver høst. Vi bør så langt som råd unngå at nye prioriteringer blir gjort utenom ordinære budsjettprosesser. Dette gjelder både administrativt og politisk. Administrasjonen må hele tiden utfordres til å finne andre måter å jobbe på som kan finansiere nye tiltak innenfor tildelte rammer.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Helse-enheten har hatt et stort merforbruk dette året.

Større endringer og korreksjoner

Kommentarer fra økonomisjef:

Juridisk hjelp og bruk av konsulenter er en stor kostnad for Sirdal kommune. Det har vært flere krevende personal-saker, flere utredninger som ikke var budsjettert, rådmannstilsetting m.m. Rådmannen foreslår å fordele slik som vist i eksemplet, men vil for framtiden håpe at alle kostnader til juridisk bistand blir bestilt av og ført på rådmannen sitt ansvar.

Lønnsoppgjør 2021 – utover beregnet ramme. Lønnsoppgjøret sentralt ble dyrt, og det lokale oppgjøret fulgte opp. Rådmannen trodde vi tok godt i med 3,0 %, men oppgjøret totalt blir høyere enn det. Covid-19 ble fort glemt
Vi deler i fast lønn pensjonsordningene, pensjonskostnader og arb.arbeidsgiveravgift. Variabel lønn blir ikke påvirket .

EIENDOMSSKATT 2021 – økt med 4 millioner kroner.

Alle endringene har negativt fortegn for driftsresultatet. Kommunen må saldere ved å bruke av disposisjonsfond – totalt kr. 2.577.000. Bruk av disposisjonsfond er greit nok ett og annet år så lenge vi har midler på fond. Bruk av disposisjonsfond for å finansiere drift forteller oss likevel at vi bruker mer midler enn hva vi får av inntekter. Sirdal kommune driver for dyrt!

Permanente, mindre fotballbaner. Prosjektet ble opprinnelig lagt med netto-beløp 600.000 kroner på tiltak som skulle vedtas av Formannskapet før iverksetting. Rådmannen regner dette som i orden. Beløp blir derfor i første omgang flyttet fra ansvar til politisk nivå til ansvar for samferdsel/annet ettersom dette ansvaret fikk oppdraget.
Regnskapet viser 1.2 mill. kroner pr. dato og rådmannen regner med at alle fakturaer er mottatt og av sluttmelding kan utarbeides. Rådmannen anslår spillemidler til å bli 300.000 kroner, med noe usikkerhet om spillemidler for lys-anlegg. Regnskapsmessig ser prosjektet ut til å få en høyere netto-kostnad enn budsjettert, ca. 300.000 kroner.

Hjemmesommer 2021 er blitt betydelig dyrere enn lagt inn ved budsjettbehandlingen!

Oppvekst og levekår gjorde i sak 34/2021 vedtak om bygging av «Multisportarena-Tonstad» uten finasiering i vedtaket. Vedtak må være klarere og bør vise brutto-kostnad og eventuell ekstern- finansiering, og følgelig også egen-finansiering. Kommunen sin andel dekkes av «investeringspott» til utvalget – 900.000 kroner.

Oppvekst og levekår gjorde i sak 33/2021 vedtak om bygging av «Pump-track Tonstad» uten finansiering i vedtaket. Vedtak må være klarere og bør vise brutto-kostnad og ev. ekstern- finansiering, og følgelig også egen-finansiering.
Kommunen sin andel dekkes av «investeringspott» til utvalget – 700.000 kroner.

Oppvekst og levekår gjorde i sak 33/2021 vedtak om bygging av «Pump-track Sinnes» uten finansiering i vedtaket. Vedtak må være klarere og bør vise brutto-kostnad og ev. ekstern- finansiering, og følgelig også egen-finansiering.
Kommunen sin andel dekkes av «investeringspott» til utvalget – 350.000kroner som dermed er brukt opp. Det som gjenstår å finansiere er 150.000 kroner som tas av «fellespott – Formannskapet»

Indre Hauan. Abeidsgruppe har bestemt tetting av tak og andre tiltak. Tiltaket viser også litt av problemstillingen når administrasjonen må forholde seg til en politisk arbeidsgruppe. Administrasjonen er budsjettstyrt, politisk nivå er ikke. Prosjektet er ikke finansiert, men foreslås finansiert av fellespott som Formannskapet fikk tildelt i budsjettbehandlingen for 2021.

Møbler Sinnes er forskottering av B 2022, selv om B 2022 kun er å oppfatte som veiledende. Et nytt skolebygg uten en viss standard på møbler blir et lite effektivt skolemiljø. Kjøpet finansieres delvis av restbeløp til formannskapets disposisjon, delvis av fellespott overført fra R 2020 (bør nok ikke skje igjen) og delvis ved bruk av lånemidler.

Ettersom vi bruker mindre totalt på investeringer enn budsjettert må vi saldere dette ved å bruke mindre av lånemidler

Et bilde som inneholder tekst, utendørs, gress, bygning

Automatisk generert beskrivelse

Eiendomsskatten har økt med fire millioner kroner i år.