Home>Front>Skjerpet krav til slokkevann
Et bilde som inneholder brann, utendørs, røyk, tre Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Skjerpet krav til slokkevann

Brannsjef Roger Egeli og konstituert rådmann Svein Tore Åtland i Sirdal kommune vil skjerpe kravene til slokkevann. Det foreslås til politikerne at fra 1. januar neste år skal reguleringsplaner avslås, dersom det i plandokumentene ikke er dokumentert at tilstrekkelig slokkevann ivaretas, som en del av utbyggingen. Saken kommer til avgjørelse i neste uke.

Bakgrunn

Slokkevann til fastboende og fritidseiendommer, og kommunens avtaler relatert til bruk av tankbil, har vært et emne i utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM). Brannsjefen orienterte om dette i utvalgets møte den 31.august, og saken fremmes nå som en oppfølging etter dette.

Plan- og bygningsloven (pbl) § 27-1 setter krav om at det skal være tilstrekkelig slokkevann før bygning kan igangsettes og tas i bruk. I tillegg er det krav om at «når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen».

Krav om slokkevann iht. pbl § 27-1 innarbeides i dag som rekkefølgekrav i reguleringsplaner i Sirdal kommune. Slokkevann er et sentralt virkemiddel for brannforebygging og -beredskap med mulighet for å verne liv, helse, det ytre miljø og materielle verdier mot brann i Sirdal.

Nasjonalt ser en at det er forskjellige praksis som legges til grunn med forskjellige begrep for å beregne dimensjoneringen av beredskap i landets kommuner. Administrasjonen har sett at det som ut fra ett regelverk kan være opplagt og klart, kan bli komplisert og motstridende når tilstøtende fagfelt og regelverk tas med i et samlet beslutningsgrunnlag.

Annonse

Foto: Hyttebrannen på Donsen i vinter hadde verken tankbil eller brannbil. Hytta ble kontrollert nedbrent.

Et bilde som inneholder person, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Brannsjef Roger Egeli krever skjerpet krav til slokkevann.

Dimensjoneringsforskriften for brannvesenet legger på en annen side til grunn at kommunen skal ha en brann- og redningsberedskap ut fra antall innbyggere.

Fritidsboligenes årsinnbyggere og husdyr (alle liv), de som benytter fritidsboligen, kommer dermed ikke med i dimensjoneringsgrunnlaget for brannvesenet automatisk.

Om kommunen kun la innbyggertallet til grunn i beredskapsplanlegging, ville brannvesenet bli dimensjonert med for lite kvalifisert personell, for få biler, for lite materiell og for liten beredskap for å utgjøre den ønskede robuste bistandsressursen Sirdal kommune skal ha ut fra det samlede antall helårsboliger og fritidsboliger med tilhørende mennesker og dyr.

For store hyttekommuner, hvor innbyggertall og årsinnbyggertall er svært forskjellig, får dette betydelige utslag som krever tiltak innen den kommunale beredskapsplanleggingen. En slik sårbarhet kommer ofte først frem ved revisjoner av risiko- og sårbarhetsanalysen og tilhørende beredskapsplan som mange kommuner har begrensede ressurser til å følge opp.

Plan- og bygningslovens bestemmelser, og nasjonal og lokal praksis, har blitt lagt til grunn også i Sirdal kommune. Derfor er avtaler om bruk av brannvesenets tankbil/brannbil inngått for å kompensere for manglende fremføring av slokkevann til områder som er bygget ut.

Utbyggingen i Sirdal kommune, spesielt for fritidsboliger i Øvre Sirdal, har nå fått et omfang som tilsier at kommunen må vurdere om dette er en ønsket og mulig praksis å videreføre uten at kommunen samtidig vurderer den dimensjonering, beredskap og robusthet (sikkerhet for oppmøte) som er lagt til grunn i det kommunale brannvesenet.

 1. Hjemmelsbakgrunn
  • •  Plan- og bygningsloven (pbl) § 27-1 om vannforsyning
   Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann
  • •  Brann og eksplosjonsvernloven (bel) § 9, om etablering og drift av brannvesen 2. ledd : Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan blir stilt ovenfor.

Dette kan innebære at kommunen etter nærmere vurdering kommer frem til at avtaler om å stille tankbil/brannbil til rådighet er svært vanskelig å oppfylle med dagens brannordning.

• Forskrift om brannforebygging § 21, om vannforsyning
Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen frem til tomtegrenser i tettbebygde strøk er tilstrekkelig for å dekke brannvesenets behov for slokkevann.

I boligstrøk der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil.

De krav som er stilt knyttet til slokkevann i første avsnitt er først og fremst tiltenkt bygninger som oppføres i tettbygd strøk eller der spredningsfaren til andre bygninger kan være stor. For store hyttefelt med stort antall fritidsboliger som tilsvarer tettbebygget strøk kan det være helt naturlig for kommunen å stille strengere krav til robust tilførsel av slukkevann. Tettbebygd strøk kan defineres slik; En hussamling skal registreres som tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter (SSB).

For hytter på fjellet som ikke har innlagt vann og er uten vegtilførsel, eller der veien ikke er brøytet om vinteren, vil krav til brannsikring måtte ivaretas ved varsling fra røykvarslere så tidlig som mulig, slokking ved bruk av håndbrannslukningsapparat og eventuell evakuering.

Hovedplan for vann og avløp i Sirdal kommune fastsatt i kommunestyret 24.02.2019 i sak 19/7.

Planen har som hovedformål å sikre nok vann, godt vann, sikker vannforsyning, vann til alle, effektiv vannforsyning og kundefokus. Slukkevann er i planer for vann- og avløpsanlegg ofte utelukket eller sekundært fordi det kun er krav til levert mengde og drikkekvalitet.

Brannvesenets utfordringer
Avtale om levering av slokkevann ved bruk av kun brannvesenets kjøretøy har noen opplagte problemstillinger som påvirker planlegging av beredskap og innsats i brannvesenet

• Operative brannbiler med tank og tankbiler.
Kommunen skal sikre at brannvesenet har egnede kjøretøy for å kunne yte effektiv innsats etter dimensjoneringsforskriften § 6-2:

«Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikkerhet til innsats ved de branner og ulykker som kan forventes, herunder transportmidler, pumper, slanger og annet slokkeutstyr, samt utstyr til bruk ved akutt forurensning.

I områder hvor tilstrekkelig vann til brannslokking ikke umiddelbart kan skaffes til veie, skal brannvesenet medbringe vann til slokking.»

Det er viktig at forskriftens § 6-2 annet ledd aldri leses alene, men alltid vurderes sammen med første ledd. Brannbiler og tankbiler har levetid og må skiftes ut ved behov. Det å kjøpe seg inn i et kjøretøy bør dermed også omfatte kommende drift og vedlikehold av kjøretøyet.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, snø, natur

Automatisk generert beskrivelse

Mannskapet hadde ikke utstyr til å slokke hyttebrannen på Donsen.

Dagens teknologi åpner for at mindre kjøretøy med meget god fremkommelighet hurtigere kan komme direkte til brann- eller skadestedet og starte innsats. Dette kan gjøres ved bruk av skumsystemer, slukkespyd, redningsverktøy og andre prosedyrer for å redde liv, forebygge helseskade, verne miljø og materiell, og stanse branners videre utvikling tidlig.

Dette er meget relevant på Tjørhom brannstasjon hvor det fremmes forslag i budsjett for 2022 om å anskaffe en fremskutt enhet med relevant kapasitet til erstatning av dagens gamle pick- up. Brannbil og tankbil kan ikke erstattes av fremskutt enhet, men suppleres effektivt av den.

• Brannkonstabler kvalifisert for kjøretøy klasse II.
Ved avtale om at kommunal brannbil eller tankbil skal stille med vann er det sentralt at

 • –  kommunen har et tilstrekkelig antall kvalifisert sjåfører som kan kjøre bilene, og
 • –  at minst to alltid stiller ved alle utalarmeringer (røykdykker i innsats krever tre personer).

Bemanningen på Tjørhom brannstasjon er sårbar i forhold til å kunne garantere at det til alltid vil stille personell med riktig sertifisering for brannbil og tankbil etter tre oppsigelser i 2021.

• Sirdal er en vinterkommune
Et meget sentralt forhold for Sirdal er at kommunen er en meget populær på grunn av sine gode vinterforhold. Ved kulde vil det være krevende å sikre tilførsel av ønsket og nødvendige mengde slokkevann over tid liggende på bakken med snø/frost til den som har behov for det.

Dette gjelder spesielt i perioder hvor tankbil må hente og fylle vann fra kilde under pågående brann. Ved stans i kontinuerlig vannstrøm i slangen og tilhørende koplinger, må det påregnes at det vil bli betydelige utfordringer med tilfrysing av systemet og full stans i forsyningen.

Konklusjon

Det foreligger i dag avtaler hvor brannvesenets tankbil/brannbil skal kunne kompensere for etablert ordning for slokkevann, spesielt i hyttefelt med fritidsboliger. I tillegg til avtalene er det mest sannsynlig flere utbygde områder i kommunen med redusert tilgang på slokkevann fra utbygging som skjedde før dagens krav ble fastsatt ved lov.

Alle vil ha behov for bistand fra samme kjøretøy og personell i brannvesenet. Kommunen bør sikre at inngåtte avtaler oppfylles i tråd med den intensjon som lå til grunn ved inngåelse av dem. Dagens ordning kan vanskelig garantere at det alltid vil stille en brannbil/tankbil da det ikke foreligger vaktordning i deltidsbrannvesenet og det er svært krevende fremkommelighet.

Kommunen bør vurdere strengt hvordan den vil videreføre den lovlige praksis som har blitt lagt til grunn frem til i dag, ut fra brannforebyggende perspektiv og tilgang på slokkevann.

Kommunen bør vurdere økning av bemanningen til det som har vært tidligere nivå lokalt, eller etablere annen vaktordning som dekker behovet ut fra kommunens årsinnbyggertall. Alternativt forslag kunne vært fast vaktordning, men gir ikke budsjettet for 2022 åpning for.

Forslag til vedtak:

 1. For å verne liv, helse, det ytre miljø og materielle verdier vil Sirdal kommune, med virkning fra planer som fremmes etter 01.01.2022, avslå reguleringsplaner dersom det i plandokumentene ikke er dokumentert at tilstrekkelig slokkevann iht. pbl § 27-1 ivaretas som en del av utbyggingen.
 2. Det lyses ut og ansettes fortløpende i ledige stillinger som brannkonstabel deltid i Sirdal kommune for å sikre robusthet på brannstasjoner i kommunen. Pr. oktober 2021 er det tre stillinger på Tjørhom som, etter oppsigelser i år, må fylles for å opprettholde lik robusthet som kommunen har hatt tidligere. Utgiftene er innenfor allerede tildelt budsjettramme.
 3. Administrasjonen vurderer fortløpende behov for vakt for å sikre bemanning på brannbil/ tankbil i helger, ferier og høytider og ved krevende vær og tørke ut fra brannsjefens faglige vurdering. Ordningen brukes restriktivt av hensyn til belastningen for de ansatte.
 4. Administrasjonen følger opp arbeid som er startet for etablering av påfyllingspunkter for brannbil og tankbil direkte fra ledningsnettet for vannforsyningen. Frostfrie uttak vil gi brannvesenet en sikrere og hurtigere fylling spesielt ved hendelser som pågår over tid.
 5. Anskaffelse og utskifting av kjøretøy til brannvesenet, fremskutt enhet og brannbil, vurderes som del av budsjettprosessen for økonomiplanen 2022-2025.