Home>Front>Spenstig budsjett
Et bilde som inneholder innendørs, person, vegg, scene Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Spenstig budsjett

Dette er et spenstig budsjett, men stødig i bånn. De foreslåtte investeringene er friske grep og spennende tiltak, som vil bli positive for sirdølene. Håper dette kan være med på å øke folketallet, sa ordfører Jonny Liland (ap) blant annet i budsjettmøte i Sirdal formannskap torsdag.

Både ordfører og rådmann Svein Tore Åtland mente at det måtte være litt ekstra fokus på enhetene helse og eiendom og bygg. De har et høyt forbruk.

Rådmannen sa videre at det er en gladsak å legge fram budsjett for 2022 og økonomiplanen for 2022-2025. I bånn er det god økonomi, men store utfordringer venter. Han ville bremse en del ønsker, for en kan ikke innfri alle.

 • Nå må politikerne være lojale for de tre store investeringstiltak som fotballhall, kraftvitensenter og utbygging av Knausane boligfelt, sa Åtland og ville at utvalgene TLM og oppvekst og levekår skulle se nærmere på driften, om dette er fornuftig for neste års drift.
 • Barn og unge blir prioritert fra Arbeiderpartiet, sa Rolv Guddal i sitt innlegg. – Det er viktig at de unge trives i kommunen.

Arbeiderpartiet vil også se nærmere på Sirdalstariffen. De vil ikke avvikle ordningen, men heller se nærmere på eventuelt misbruk. I tillegg ønsker partiet å se på en kompensasjonsordning for de dyre strømprisene for sirdølene. Det er forventet at dette kan bli en krevende øvelse.

Et bilde som inneholder person, innendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Rolv Guddal og Arbeiderpartiet vil prioritere barn og unge.

Gebyrene for neste år viser liten eller ingen økning. Feieravgiften er satt til null.

Annonse

 • Årsaken til at feieravgiften er satt til null, har sammenheng med at feierfondet er stort nok. Det er en såkalt selvkosttjeneste og med over en millioner kroner er dette nok til ett års forbruk, sa rådmannen.
 • Vi har en romslig økonomi og god styring, sa Isak A. Liland (h), som også berømmet rådmannen med sin erfaring til å lose politikerne gjennom denne prosessen. I utspillene fra Ap er det mye positivt som en kan støtte.
 • Vi er Sirdals blåeste parti, mens kommunen bare blir rødere. Jeg er positiv til reduserte strømutgifter for innbyggerne og jeg kan også foreslå fem prosent reduksjon i inntektsskatten. Det kan gi mange nye innflyttere til kommunen med et slikt lokkemiddel, sa Morten Ousdal (Frp/SL).

Isak Liland støttet Frps forslag og mente det var et sabla godt redskap, lavere skatt kan sikkert lokke flere innbyggere til kommunen.

 • Kraftkommunene er uglesett, så dere bør ikke provosere storsamfunnet for mye, svarte rådmannen.

Formannskapets tilråding:

Formannskapet legger rådmannens forslag til «Budsjett 2022/ økonomiplan 2022-2025» ut på høring med følgende tilleggspunkter:

 1. Det vurderes innført kompensasjonsordning for høy strømpris til innbyggerne. Det gjennomføres en innstramning av konsesjonskraftordningen til næringslivet. Viktige næringer skjermes.
 2. Utredning av g/s til Seland fra Tjomlid kr. 100.000.
 3. «Post covid» avsetning på pris 500.000. Motvirke ettervirkninger av koronaen.
 4. Mulighetsstudie, utvidelse Tonstadbadet.
 5. Asfalt – tilskudd private veier økes fra 200.000 til 300.000
 6. Innvestering «Heimesommer» kr. 500.000
 7. Ventilasjon/Enøktiltak Sirdalsheimen/helsehuset

Disse tiltakene var Arbeiderpartiets forslag som fikk flertall. Thor Jørgen Tjørhom (sp) fikk flertall for sitt pkt 8.

 1. Sette ned en gruppe som ser på privat/offentlig samarbeid med bakgrunn i kommunale bygg og tiltak som fremmer attraktivitet både som etablering-/tilflytterkommune. Det tenkes å avsette en sum til oppgradering/investering som kan tilfredsstille behov og ivareta godt klima og miljøtiltak.

Forslag fra Morten Ovedal Frp/SL:

Endre pkt 1 Skatt a: Fikk også flertall.

Skatt på formue og selskapsskatt for 2022 fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget, mens inntektsskatten fastsettes 5% under maksimalsats.

Rolf Marthon Hompland, Krf, ble nedstemt med sine to forslag:

1. Tilskudd til privat boligbygging økes med kr. 100.000

2. Formannskapet vil fremme en sak som utreder klimatiltak i Sirdal kommune.