Home>Kommunen>Vil ha fast feier og brannforebygger
Et bilde som inneholder himmel, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Vil ha fast feier og brannforebygger

Sirdal kommune kjøper fortsatt innleid feiertjenester. Nå foreslår brannsjef Roger Egeli for politikerne i Sirdal kommune å ansette egen feier og brannforebygger. Fagtjenesten er lovpålagt. Det betyr at Sirdal kommune burde hatt mellom en og to fulltidsstillinger pr år.

Nå har den nasjonale forskriften gått forbi den lokale forskriften og nasjonale krav må etterkommes. For Sirdal innebærer det at alle fyringsanlegg, uansett beliggenhet, skal ha tjenesten feiing og tilsyn.

Om byggverket fyringsanlegget er montert i er koplet til vann og avløp, eller har vei frem, er ikke viktig, alle skal ha feiing og tilsyn. Det øker trolig antall kunder lokalt med over 1.000.

Det foreligger et samarbeid mellom kommunen og firma feiermester Frank Bertelsen AS som tilsynelatende har fungert godt. Det understrekes at det ikke er noe negativt ved samarbeidet som ligger til grunn for at saken kommer opp nå. Det er kun omfanget av tjenesten og kostnaden som gjør at fast ansettelse også burde vurderes.

Et bilde som inneholder person, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Brannsjef Roger Egeli vil ha egen feier og brannforebygger i kommunen.

Oppgaver kommunen må sikre ved avtale eller av fast ansettelse for fremtiden kan i korte trekk oppsummeres slik, hvor kun feiing og tilsyn omfattes av avtalen i dag :

Annonse

  • •  Kartlegging av risiko for brann i kommunen i samarbeid med brannsjef
  • •  Kartlegge utsatte grupper for brann i kommunen i samarbeid med helse og omsorg

(eldre, demente, psykiatri, rusmisbrukere, personer med redusert mobilitet…).

  • •  Definere årlige satsningsområder for brannforebyggende arbeid
  • •  Dokumentere at brannvesenets krav etter lov og forskrift er oppfylt (ny forskrift)
  • •  Sørge for at feiing av alle fyringsanlegg blir utført
  • •  Sørge for at tilsyn med fyringsanlegg blir utført
  • •  Sikre at vi har en behovsprøvet fagtjeneste. Kunden skal få en fagtjeneste som dekker

deres behov mtp hyppighet da det hos noen produseres mer/mindre sot enn hos andre.

  • •  Sørge for et tilbud som er til minst mulig belastning for kunden. Det innebærer gjerne

en overgang fra manuell varsling til mer digitalisert varsling til de fleste kundene.

  • •  All sot skal fjernes fra huset etter feiing om ikke spesiell avtale foreligger om dette.
  • •  Tilsyn etter sotbrann/pipebrann hvor brannvesenet etter innsats gir fyringsforbud
  • •  Pålegg om utbedringer og oppfølging av avvik registrert hos den enkelte kunde
  • •  Planlegging av årets feiinger og tilsyn ut fra den samlede mengden kunder
  • •  Registrering av data i kommunens datasystem KOMTEK (gjøres ikke pr i dag)
  • •  Dokumentasjon av det enkelte tilsyn på en måte som sikrer kommunen tilstrekkelig

innsyn i status på det enkelte pipeløp, nettbasert innsikt i utført arbeid og grunnlag for

fakturering (mangelfull presisering av krav fra kommunen i dagens avtale)

  • •  Følge opp bekymringsmeldinger innen brann
  • •  Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak relatert til brannforebygging
  • •  Planlegge og delta ved nasjonale kampanjer i egen kommune (brannvernuka …)

• Gjennomføre andre brannforebyggende tilsyn enn i boliger ut fra kompetanse.

Den største forskjellen mellom innleid og en fast ansatt er trolig den effekt som vil kunne være sikret spesielt inn mot helse og omsorg for å bistå fagpersonell ved råd og veiledning inn mot de som er utsatte grupper for brann i sitt egen hjem hvor feieren også har sin primæroppgave.

Konklusjon

Både ansettelse og kontrakt vil dekke den rent tekniske tjenesten feiing og tilsyn i Sirdal kommune. Om det er et mål for Sirdal kommunen å øke antall innbyggere og samtidig trekke til seg fagkompetanse lokalt, bør kommunen vurdere å ansette egen feier/brannforebygger.

Med egen feier/brannforebygger kan kommunen bygge en mer robust brannforebyggende tjeneste lokalt i Sirdal. En ansettelse kan samtidig styrke det lokale deltidsbrannvesenet med tilførsel av egen feie- og tilsynstjeneste.

Om det etter en utlysning og prosess med vurdering av kandidater ikke kommer frem til en egnet kandidat, kan kommunen fritt gå videre med utlysning av kontrakt da det er firma som ønsker å tilby disse tjenestene til kommunen.

Forslag til vedtak :

1. Sirdal kommune lyser ut fast stilling som feier/brannforebygger.
2. Den som ansettes skal kunne løse oppgaver kommunen har relatert til feiing, tilsyn og brannforebygging etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

3. Om ikke kommunen lykkes med å ansette egen feier/brannforebygger, utarbeides konkurransegrunnlag for kjøp av fagtjenester relatert til feiing og tilsyn som lyses ut.

4. Kontrakt tilbys en eller flere tilbydere for å sikre Sirdal kommune en robust og god fagtjeneste innen feiing og tilsyn de kommende årene.