Home>Næringsliv>Camping-protester
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-03 09.57.24.jpg
Næringsliv Nyhet

Camping-protester

Camping-næringen i Sirdal har sendt et protest.skriv til politikerne i Sirdal kommune ved formannskapet og kommunedirektøren. De protesterer på at konsesjonskraft til den næringen er tatt bort, eller skal bli tatt bort. Edel Byberg fra Vik Camping har ført skrivet i pennen for 12 campingeiere.

Vi gjengir her brevet:

Det har jo som kjent nå vært en sak i Kommunestyret der en rekke virksomheter ble stemt ut eller inn blant de som kvalifiserte til næringstariff i Sirdal. På denne lista var det jo religions samfunn og diverse foreninger som nok ikke kan forvente og bli definert som næring.

I saken endte det også med at det som blir beskrevet som Campingplasser ble stemt/tolket ut som næring. Dette er jo da stemt/tolket ut etter et regelverk som er ukjent for de fleste, altså et skjønn som legger til grunn om en er næring eller ikke.

Skjønn som skal utvises i et kommunestyremøte uten bakenforliggende kunnskap, dette bar jo også argumentasjonen i kommunestyret preg av.

Samtidig varsles det om en gjennomgang av regler ovenfor bruk av kraft og type næringer, det er jo forståelig at en ønsker et klarere regelverk rundt dette.

Annonse

Det som er skuffende for Campingnæringa er at ikke dette blir sett på i samme runde som resten av næringslivet. I tillegg til at vi som næring ikke har blitt hørt i en såpass viktig avgjørelse. Vi har vel også grunn til og tro at politikere har fattet dette grunnlaget på en mangelfull utredning av saken, en ting er jo i forhold til øvrig næringsliv i Sirdal. En annen ting er jo at det har ganske store utslag i forskjellsbehandling innafor samme hovednæring, turistnæringa.

Her er det nok litt tilfeldig hva en er registret som, i utgangspunktet. Det det har over år utviklet seg til. Her har vi et spenn som varierer ifra helt enkel overnatting uten fasiliteter, til mer form av turistanlegg, der det drives camping/hytter/servering/aktiviteter og lignende. Det er heller ikke gitt at det er denne næringa som forbruker mest kraft av næringslivet i Sirdal. Til tross for at det var den som nå dessverre blei plukket ut til ikke og være innenfor regelverket for næringstariff, som eneste bransje. Utover frivillige organisasjoner og trossamfunn.

Denne endringen medfører en åpenbar forskjellsbehandling av bedrifter innen samme bransje og er svært uheldig og direkte urettferdig.

I Sirdal så er næringslivet preget av mange småbedrifter, ofte mange forskjellige aktiviteter samlet under samme eier/driver. En har alt ifra spinneri, buss/taxi/godstransport, servering, bryggeri, kontor, konsulenter, bønder, anlegg/bygg med mer

Hva er Campingplassnæringa? Det er ca 22 Campingplasser som driftes i større eller mindre grad, ofte i tilknytting til gardsbruk og/eller andre aktiviteter.

Det er ca 800 campingvogner i dalen i dag, dvs. brutto driftsinntekter på ca 12-14 mill pr år, en kan regne med at det representerer mellom 7 og 10 årsverk på disse.

Campingplasser trenger brøyting, sanitæranlegg, reinhold og andre ting, som inngår i drifta.

Legger en til grunn 800 vogner, med 4 personer i hver og 20 dager bruk pr år i snitt så er en oppe i 64 000 persondøgn i Campingplass bransjen. I tillegg kommer jo overnattinger i hytter og leiligheter tilknyttet Campingplasser.

Dette er i stor grad familier som søker aktiviteter og bruker lokalbutikker, restauranter, skiløyper og skisenter så ringvirkninger av denne næringen er betydelig.

Legger en til grunn at ca halvparten av de 3200 personene (1600 stk. kjøper i snitt 2 dagskort) så er det ei omsetning i skisenter på 576 000.-

Bruker hver campingvogn 2000.- hver til innkjøp i lokalbutikken, så utgjør dette 6 400 000.- i omsetning i butikker.

Slik kunne en fortsatt med en rekke ting som disse brukerne kjøper av tilbud.

Med bakgrunn i dette så er det svært skuffende at flertallet i Sirdal kommune uten kartlegging på forhånd stemte/tolket ut denne store næringa ifra næringstariffen.

I ei breid behandling av alle næringer på like vilkår har vi stor forståelse for at det kan komme endringer, men vi synes det er nedslående at flertallet i Sirdal kommunestyre tar ut en næring i dette mangfoldet av bedrifter som finnes i Sirdal. På så kort varsel vil det sannsynligvis innebære stort økonomisk tap hos flere av disse bedriftene.

Dette skaper også usikkerhet for ansatte.

Campingnæringen forventer at dette blir lagt på is inntil regelverket er endret for hele Næringslivet i Sirdal og den faktiske situasjonen er kartlagt og utredet. En kan forvente at næringslivet blir behandlet likt og forutsigbart. Særlig sett i lys av at det åpenbart mangler et regelverk dette blir behandlet etter.

Campingnæringen forutsetter at vi blir tatt med i høringsrunde på lik linje som øvrige næringer i Sirdal ved revidering av et regelverk/nytt regelverk

Alle i Campingnæringen har fått dette skrivet forelagt og følgende har bekreftet at de stiller seg bak;

Haugen Camping, Fidjeland camping, Holmen camping, Roy Kleiberg, Lindeland naturpark, Sageneset camping, Sissel Haugen, Myre camping, Anne Reidun Josdal, Sinnes camping, Vik camping, Suleskard fjellcamping.