Home>Nyhet>Risas klage avvist av KOFA
Et bilde som inneholder utendørs, snø, tre, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Samferdsel

Risas klage avvist av KOFA

Maskinentreprenør Risa vant ikke fram i klagen i en anbudskonkurranse for en rammeavtale for driften av fylkesveiene i Sirdal. Først avviste Agder Fylkeskommune klagen, så avviste KOFA ( klagenemnda for offentlig anbudsanskaffelse) klagen, skriver Veier 24.no onsdag.

Agder fylkeskommune gikk i desember 2020 ut med en anbudskonkurranse for en rammeavtale for driften av fylkesveiene i Sirdal.Hele området var i dette nye opplegget delt opp i en rekke kontrakter.

Den omstridte kontrakten som Veier.24 omtaler her er hovedkontrakten for mannskap og maskiner. Verdien var i utgangspunktet anslått til snaue 27,5 millioner kroner.

Leverandørene skulle blant annet oppgi timeprisene for regningsarbeidet i et prisskjema. Her hadde Agder fylke angitt anslåtte mengder for regningsarbeidet, til sammen anslagsvis rundt 22.000 arbeidstimer. Det tilsvarer 4400 timer per år i kontraktsperioden på fem år.

Agder fylke fikk inn sju tilbud i konkurransen. Netlandsnes Anlegg (heretter NA) var lavest, med 25,6 millioner kroner. Risa lå på andreplass med nesten 30 millioner kroner.

I mars 2021 kontaktet fylket NA og ba om supplering av dokumentasjon for kvalifikasjonskravene som gjaldt «Relevant erfaring» og «Gjennomføringsevne».

Annonse

NA sendte litt senere brev med svar; referanser fra andre oppdragsgivere, oppdaterte CV-er for tre ansatte, samt en ytterligere CV for ny ressurs.

I 24. mars 2021 ble kontrakten tildelt NA, som hadde lavest pris.

Risa ba om innsyn i NA sitt tilbud, samt dokumentasjon på evalueringsprosessen til fylket. Risa mente at NA ikke oppfylte kvalifikasjonskravene, og sendte inn klage og krevde at NA skulle avvises.

Agder fylkeskommune avviste klagen i april 2021. Risa sendte inn flere klager på tildelingen. Ingen ble tatt til følge. Kontrakt ble inngått med NA.

I juni sendte Risa saken til Kofa (klagenemnda for offentlige anskaffelser).

Risa mente at NA skulle vært avvist fra konkurransen. Firmaet oppfylte ikke kvalifikasjonskravene for henholdsvis erfaring og gjennomføringsevne.

Manglende erfaring

Hva angår manglende erfaring, så beskriver Risa det slik i Kofas referat: NA «oppfyller ikke kvalifikasjonskravet om «Erfaring», da deres tidligere erfaring i hovedsak består i å utøve rolle som innleid maskinfører i kontrakter der andre leverandører står som kontraktsansvarlig for oppdrag og ansvar overfor byggherren. Klager har ikke dokumentert at de har erfaring fra lignende kontraktsansvar som er planlagt i denne anskaffelsen.»

De tidligere oppdragene er dermed ikke sammenlignbare med kontrakten i Sirdal, og kvalifikasjonskravet om erfaring er ikke oppfylt.

Manglende gjennomføringsevne

Om gjennomføringsevnen mener Risa at NA ikke hadde tilstrekkelig bemanning til å utføre den anslåtte arbeidsmengden som sto i anskaffelsesdokumentene. Risa beregnet
arbeidsmengden til rundt 8800 timer per år. Dermed var det ikke nok at NA kun hadde en bemanning på tre personer.

Dessuten mente Risa at kvalifikasjonskrav skal være oppfylt ved tilbudsfristen. Agder fylke hadde ikke anledning til å legge vekt på at NA ville kunne oppfylle kravet til
gjennomføringsevne etter tilbudsfristen.

Fylkeskommunen var ikke enig

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, dekket

Automatisk generert beskrivelse

Fylket bestred det hele.

Om erfaring: Leverandøren må vise til relevant erfaring for hovedfagområdene og deloppgavene for kontrakten. Dokumentasjonen må godtgjøre at leverandøren har tilstrekkelig erfaring. Men det ligger innenfor det innkjøpsfaglige skjønnet å vurdere hva som er «tilstrekkelig erfaring».

Fylket var ikke enig i at det skal trengs en arbeidsstyrke på minst ti personer til oppdraget, eller at arbeidsmengden er på 8800 timer i året. Beregningen av arbeidsmengde faller innenfor oppdragsgivers skjønn.

Tidspunktet for når et kvalifikasjonskrav må være oppfylt, kommer an på en tolkning av konkurransegrunnlaget. Kvalifikasjonskravet innebærer ikke at organisasjonsplanen måtte basere seg på organisasjonen som entreprenørene hadde fra før. Entreprenørene kunne foreslå framtidige tiltak for å møte kontraktsomfanget, dersom leverandøren ble tildelt kontrakten. For øvrig har ikke den ekstra tilbudte ressursen fra NA vært avgjørende for oppfyllelsen av kravet, ifølge fylket.

Kofa gir fylket medhold

Klagenemnda kunne ikke finne noe krav om at leverandørene måtte vise til egen erfaring som hovedentreprenør. Det som skulle dokumenteres i konkurransen var erfaring med arbeidene i kontrakten, det vil si drift og vedlikehold av veier, arbeidsvarsling og trafikkavvikling.

Kofa viser til at Risa ikke har innvendinger mot at Agder fylkeskommune har lagt vekt på supplerende informasjon fra NA for dette kvalifikasjonskravet. Fylket mente at referansene viser at NA har erfaring med drift og vedlikehold av veier, samt erfaring med arbeidsvarsling og trafikkavvikling. Fylket anså referanseprosjektene til NA som relevante; oppgavene er
sammenlignbare og vanskelighetsgraden er minst den samme som i den utlyste
kontrakten. Ja,

«Klagenemnda kan ikke se at innklagede har gått utenfor det skjønnsmessige spillerommet som konkurransegrunnlaget angir. Nemnda finner derfor at innklagedes vurdering av at valgte leverandør hadde tilstrekkelig erfaring til å oppfylle
kvalifikasjonskravet ikke utgjør et brudd på anskaffelsesreglene.»

Men hvor stor bemanning er riktig?

Når det gjelder gjennomføringsevnen så mente Risa at fylket ikke kunne legge vekt på at NA ville oppfylle kravet til gjennomføringsevne etter tilbudsfristen. Mens Agder fylkeskommune opplyste at den ekstra bemanningen på en person ikke var avgjørende for om NA oppfylte kvalifikasjonskravet.

Kofa viser til konkurransegrunnlaget, hvor det står: «Det kreves at kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at leverandøren har kapasitet og evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten.»

I tilbudene skulle entreprenørene prise ulike prosesser i for eksempel lengde, stykk eller vekt. For det andre kontraktsarbeidet skulle firmaene oppgi priser for medgått tid, og her hadde Agder fylkeskommune anslått arbeidsmengdene til totalt rundt 22.000 arbeidstimer. Det tilsvarer 4400 timer per år i kontraktsperioden på fem år.

Men her strides Risa og Agder om omfanget. Risa mente at kontrakten har et forventet omfang på rundt 8800 timer per år. Agder fylke har vurdert det slik at kontrakten vil være på i underkant av 6000 timer i året. Dermed mente fylket at NA sin grunnbemanning på tre personer var tilstrekkelig til å håndtere kontrakten.

Kofa vurderer det slik: «Etter klagenemndas syn er det ikke satt noen egentlig terskel for hva som ville være tilstrekkelig kapasitet for oppfyllelse av kvalifikasjonskravet. Dette fordi innklagede har bedt om priser i ulike målenheter, og etter tidsbruk. Klagenemnda har derfor ikke grunnlag for å fastslå en minsteterskel for oppfyllelse av kravet, og vurderingen av hva som utgjør tilstrekkelig bemanning og kapasitet må da skje innenfor de rammene det anskaffelsesrettslige skjønnet setter. Klagenemnda kan ikke se at innklagede har satt seg ut over disse. Det er heller ikke sannsynliggjort at valgte leverandør ikke oppfylte kvalifikasjonskravet, og klager har ikke anført at konkurransegrunnlaget eller kvalifikasjonskravet i seg selv var uklart eller ulovlig på noe annet grunnlag.»

Det var det, og konklusjonen blir: Agder fylkeskommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Kjennelsen er avsagt 19. oktober i år.