Home>Front>Skape bolyst i Sirdal
Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Skape bolyst i Sirdal

Under budsjettdebatten i Sirdal kommunestyre torsdag, var det stor enighet blant alle politikere og partier om at det viktigste er å skape bolyst. At nye innbyggere kommer til kommunen og etablerer seg her. Mange arbeidsplasser kan tilbys, i tillegg til rimelige og gode tjenestetilbud til barn og unge. Dessverre mangler nye innbyggere. Flere er ønskelig.

God økonomi. God økonomistyring. Godt driftsresultat. Gode rammer. Kommunen har en unik sjanse for utvikling. Ingen stillinger skal kuttes. Alt opprettholdes på dagens nivå. Kommunens lønnsøkning til de ansatte var på sju millioner kroner i år.

  • Vi er en kommune mot strømmen. Det skjer mye i kommunen og vi opprettholder alle stillinger uten kutt. Vi har en romslig økonomi. Vi legger fram et budsjett som ønsker nye innbyggere velkommen med de tjenestetilbud vi legger fram, sa ordfører Jonny Liland (ap) som presenterte en rekke forslag/pakke for posisjonen, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet/Sirdalslista.
  • Jeg støtter rådmannens forslag om å engasjere underutvalgene mer slik at de tar større ansvar for den daglige driften.

Ordføreren fikk flertall for posisjonens forslag:

  1. Det opprettes et eget Drift/ vedlikehold og investeringsutvalg med ansvar for nødvendig avklaringer og prioriteringer knyttet til optimalisering av ressursbruken under art 961- Enhet bygg og eiendom. Utvalget skal forelegges vedlikeholdsplaner, strategier og enkeltprosjekter og det må redegjøres for ressursbruk, stillingshjemler og tjenesteproduksjonen i enheten slik at nødvendige prioriteringer kan gjøres.
  1. Det opprettes et energiutvalg i kommunen. Mandatet blir å optimalisere kommunens interesser i forvaltingen av konsesjonskraft i ulike relasjoner.

Kommunestyret ber energiutvalget legge frem forslag til ny «Sirdalstariff» for næringslivet, samt gjeninnføring av en ordning som innebærer «rimeligere» strøm til innbyggene i Sirdal.

  1. Administrasjonen sørger for at enhetene Helse, Skole og Kultur fremmer sak/ initiativ for O/L snarest hvor det redegjøres for ressursbruk, stillingshjemler og tjenesteproduksjonen i enheten. O/L vurderer videre oppfølging og eventuell politisk behandling for videreutvikling av tjenesteproduksjonen.
  1. Sirdal kommune viderefører ordning for stillingsvurdering, tilsvarende som i 2021, også for 2022
  1. Det innføres lønnsforhandlingsutvalg for Sirdal kommune. Utvalget blir formannskapet. Utvalget har det overordnede ansvaret for lønnspolitikk og lønnsforhandlinger i Sirdal kommune. Administrasjonen ber om de nødvendige avklaringer, og avklarer sine delegasjonsfullmakter i utvalget, før lønnsforhandlinger kan gjennomføres i Sirdal kommune.
  1. Formannskapet vil ha månedlig rapportering som referatsak. Rådmannen må øke fokus på økonomistyring og ressursforvaltning i ledelse av enhetene.

Rehabiliteringen av Indre Hauane og Eliastunet fikk en påplussing på 2 millioner kroner, til totalt 5 millioner kroner, som skal brukes til oppussing av hus sammen med en ny park.

Sinnes skule har fått tilstrekkelig med midler til møbler, 600.000 kroner. Dermed bortfaller ytterligere 400.000 kroner som var planlagt.

Annonse

Så er det avsatt 2,5 millioner kroner ( pluss 1.5 millioner kroner) til utvalg for oppvekst & levekår, til mindre investeringer. Ifølge ordføreren hadde de levert vanvittig bra i 2021. «Heimesommar» fortsetter i samme takt som i år. Budsjettet dobles med 500.000 kroner til 1 million kroner.

  • Når det gjelder ny brannbil, som har vært på budsjettet flere år, så må denne bilen snart komme, sa ordføreren. Han håpet på snarlig løsning av nye lokaler for brann og redning, samt ambulanser. Avvikene må lukkes snarest.

Foto: Ordfører Jonny Liland (ap).

Et bilde som inneholder person, utendørs, smilende, poserer

Automatisk generert beskrivelse

Siri Fidjeland (sp) la fram opposisjonens forslag.

Siri Fidjeland (sp) var godt fornøyd med økonomien og utgangspunktet for budsjettet i Sirdal. Hun påpekte at kommunen har kommet godt ut av koronaen. Helsetjenesten har hatt det krevende, næringslivet har klart seg bra, mens reiselivet fortsatt har store utfordringer. Driftsinntektene har fra 2018 økt med 50 millioner kroner og bare eiendomsskatt utgjør 33 millioner kroner.

Hun foreslo mer til miljøarbeider, IKT-skole og 1,9 millioner kroner til to stillinger. I tillegg ville hun ha to stillinger innen plan og VA, selvkoststillinger som hun kalte det. Opposisjonens forslag ble nedstemt med 13 mot 6 (sp og krf) stemmer.

Fidjeland fikk kommunestyret med på å fase inn bærekraftmål i vurderinger framover. Klimabudsjett og klimaregnskap ble nedstemt.