Home>Nyhet>Utrede feierstilling og slokkevann
Et bilde som inneholder person, innendørs, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Utrede feierstilling og slokkevann

Formannskap og kommunestyre i Sirdal drøftet torsdag feiertjenesten og brannsikkerheten i Øvre Sirdal, spesielt om slokkemulighetene og inngåtte avtaler om bruk av brannvesenets tankbil. Kommunestyret vil opprette en feierstilling, men stillingen skal ikke opprettes før organisering er avklart i en egen politisk sak.

Ifølge vedtaket i formannskapet skal eksisterende avtaler (gjelder 4-5 avtaler) inngått om slokkevann utredes juridisk for å vurdere om det er mulig å reforhandle disse avtalene. Nye avtaler om slokkevann inngås ikke før dette er utredet/behandlet og ny «Avtale om bruk av tankbil» er vedtatt politisk.

_

Administrasjonen følger opp arbeidet som er startet for etablering av påfyllingspunkter for brannbil og tankbil direkte fra ledningsnettet for vannforsyningen. Frostfrie uttak vil gi brannvesenet en sikrere og hurtigere fylling, spesielt ved hendelser som pågår over tid. Dette arbeidet skal prioriteres.

Flertallet i kommunestyret ville ha ansettelse av feier, mens mindretallet (frp/sl) ville ha innleie av tjenesten.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) ville gjerne ha en fast stilling av feier/brannforebygger med en gang. Personen som ansettes må kunne løse oppgaver kommunen har relatert til feiing, tilsyn og brannforebygging etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.

Annonse

Etter drøftinger i formannskapet sluttet Tjørhom seg til forslaget fra administrasjonsutvalget, som utgjorde flertallet, til vedtaket i kommunestyret.

Rolv Guddal (ap) ville gjerne få avklart juridisk og vurdert hvilket ansvar de inngåtte avtalene har for kommunen og hytteutbyggerne.

Isak A. Liland (h) sa at saken om slokkevann var en omfattende sak. Kommunens anlegg er ikke dimensjonert for dette, verken privat eller offentlig. Han ville gjerne ha saken avklart fort, ellers kan utviklingen stoppe opp for bolig- og hyttefelt.

Foto: Rolv Guddal (ap).

Et bilde som inneholder person, innendørs, vegg, mann

Automatisk generert beskrivelse

Isak A Liland (h) ville ha fortgang i utredning om slokkevann.