Home>Front>Fotballhall til 54 millioner
Front Næringsliv Nyhet

Fotballhall til 54 millioner

Forventet prosjektkostnad for den nye fotballhallen på Tonstad er 54 millioner kroner, eks merverdiavgift. Lyngdalfirmaet Konkret Entreprenør AS, hadde det laveste anbudet med 48.324.813 kroner, eks merverdiavgift. Konkret Entreprenør AS skal være totalleverandør.

Formannskapet og kommunestyret skal behandle denne investeringen neste torsdag. Politikerne er på travelt og vil gjerne få et vedtak, slik at en kan komme i gang med arbeidene fra 1. juli. Hallen skal etter planen være ferdig senhøstes eller på nyåret 2023.

 • Det er også lagt inn opsjoner på 3 løpebaner (utenfor hallen) til kroner 2.037.015 eks mva.
 • Skillevegger inne i hallen til kr 655.135 eks mva.
 • Klargjøring og bygging av klatrevegg.

Foto: Skisse over fotballhallen med garderober og sosiale soner i 2. etasje.

Et bilde som inneholder innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Klatrevegg kommer som opsjon.

Planløsninger – innhold:

Styringsgruppen har gått for alternativ 2 – en fotballhall og et tilbygg på to etasjer. Man har ikke ønsket å jobbe videre med løpebane utenfor hallen.

Annonse

Følgende er lagt til grunn for søknad om spillemidler:

 • Fotballhall, treningshall 50x70m spilleflate (kr. 6.500.000)
 • 2 garderobesett, lager for mål og idrettsmateriell utenfor sikkerhetssone
 • 2 stk. lager av 50 kvm (kr. 600.000)
 • Sosialt rom, 100 kvm (kr. 500.000)
 • Klubbrom, til idrettsbruk 50 kvm (kr. 300.000)
 • Til sammen kan kr. 7.900.000 utløses i spillemidler.
 • I tillegg inneholder hallen bl.a. vrimleområder/hall, kioskområde samt tribune.

Driftskostnader:

Beregninger av driftskostnader og detaljoversikt – beregninger av LCC (Livssykluskostnader).

Rene driftskostnader vil kunne stipuleres til:

 • Drift/vedlikehold (inkl. renhold) utgjør: Ca. 600.000 kr.
 • Forsyning (strøm, renovasjon, vann/avløp) utgjør: Ca. 230.000 kr.
 • Forsikringer utgjør: Ca. 50.000 kr.
 • Totalt: Ca. 880.000 kr.

Skisse av fotballhallen med løpebaner utendørs og garderober og sosiale soner i to etasjer.

Driftsinntekter:

Årlige driftsinntekter vil hovedsakelig bestå av:

 • Leieavtale med idrettslaget
 • Leieavtale med fylkeskommunen
 • Sponsorinntekter

Annen utleie (korttid/langtid). Her har Tonstadli ferie-, kurs- og misjonssenter signalisert at de vil inngå kontrakt. Denne vil måtte godkjennes av styret til Tonstadli AS.

Det er vanskelig å anslå hvor mye disse inntektene vil utgjøre årlig. Det er grunn til å anta at det vil være et marked for sponsoravtaler. I denne sammenheng burde særlig et salg av navn på hallen kunne gi gode inntekter.

Avtale med Agder fylkeskommune:

En avtale med fylkeskommunen vil ta utgangspunkt i bruksrett for Sirdal videregående skole. Det vil med andre ord måtte bli en leieavtale for bruk av hallen. Det har vært kontakt med fylkeskommunen, men foreløpig har man ikke innledet forhandlinger.

Drift/eierskap:

Både styringsgruppe og kommunedirektør hadde som utgangspunkt at ny fotballhall ikke skulle baseres på kommunal drift. Derfor ble Tonstad Idrettslag utfordret til å påta seg et driftsansvar, og de utformet en slik intensjonserklæring for at anlegget skulle kunne bli realisert.

For å finne frem til en mest mulig hensiktsmessig organisering, samt å få klarhet i skatte- og

avgiftsmessige forhold, ble BDO Advokater AS engasjert.

Det ble klargjort tidlig at ønsket om å overlate driftsansvaret til idrettslaget vanskelig lar seg

gjennomføre grunnet avgiftsmessige bestemmelser.

BDO Advokater anbefaler følgende to modeller for oppføring av hallen (utdrag fra rapport):

Valg av struktur for oppføring:

I utgangspunktet er det to modeller for oppføring som er særlig aktuelle som illustrert.

Alternativ 1

Sirdal Kommune oppfører den nye fotballhallen, tilbakeholde deler av bruken som egen bruk,

samt leier ut fotballhallen til hhv. fylkeskommunen og Tonstad IL.

Kommunen vil i modellen ha kompensasjonsrett for den del som gjelder egenbruk av hallen, og vil videre ha fradragsrett for inngående avgift via ordinære moms oppgaver for utleie til hhv. fylkeskommunen og Tonstad IL. Siden Tonstad IL bruker anlegget til idrettslige aktiviteter vil en del av kommunens fradragsrett i utgangspunktet gå tapt, men siden det

antageligvis dreier seg om et mindre beløp (estimert til i underkant av kr 150 000 i tapt fradragsrett), så vil dette alternativet fortsatt slå best ut.

Alternativ 2

Sirdal kommune oppfører hallen gjennom heleid aksjeselskap med utleie til hhv. Sirdal kommune og Fylkeskommunen. Sirdal kommune fremleier til Tonstad IL. Aksjeselskapet vil kunne frivillig registreres for utleie av fast eiendom til hhv. Sirdal

kommune og fylkeskommunen. Kommunen vil i modellen ha kompensasjonsrett for den del som gjelder egenbruk av hallen. For fremleien til Tonstad IL vil kommunen stilles likt som i alternativ 1 over.

Oppsummering valg av organisasjonsform:

Alternativ 1 og 2 slår så å si likt ut når det gjelder fradragsrett for merverdiavgift (13,5 millioner kroner), likevel slik at det er enklere å anvende alternativ 1.

Man bør vurdere hvor sannsynlig det er at kommunen på sikt kommer til å overføre anlegget

til Tonstad IL. Dersom det er stor sannsynlighet for at dette vil skje, kan man vurdere å legge

oppføringen i et eget aksjeselskap med en gang, som nevnt i alternativ 2 over.

Viser skisser av garderober i 1. etasje og sosiale soner med kiosk i 2. etasje.

Vurdering

Drift/eierskap – Kommunedirektørens anbefaling:

Ut fra de foreliggende alternativ til eierstruktur finner kommunedirektøren det riktig å anbefale at fotballhallen eies av kommunen og inngår i den kommunale eiendomsportefølje (alternativ 1). Det vil være den enkleste og samlet sett mest kostnadseffektive løsningen.

Videre organisering og oppfølging:

Kommunedirektøren vil tilråde at styringsgruppen vil få et forlenget mandat, dvs. ha ansvar for oppfølging av prosjektet frem til ferdigstillelse. Det anbefales også at prosjektleder engasjeres for tilsvarende periode.

Fremdrift:

Man ser for seg byggestart til sommeren, og ferdigstillelse av anlegget i januar 2023. Det må

påregnes å bruke inntil et par måneder til klargjøring, testkjøring av tekniske anlegg m.m.

Forslag til vedtak

1. Fotballhall på Tonstad bygges.

2. Med hensyn til plassering, utforming og planløsninger/funksjoner, legges

styringsgruppens anbefalinger til grunn slik disse kommer frem i saksfremlegget.

3. Samlet brutto investeringsramme for prosjektet settes til 54 mill. kroner, eks. mva.

4. Nødvendige budsjettreguleringer foretas for inneværende år.

5. Sirdal kommune oppfører fotballhallen, tilbakeholder deler av bruken som egen bruk,

samt leier ut anlegget til hhv. fylkeskommunen og Tonstad IL. Sistnevnte fremleier til

Tonstadli AS.

6. Styringsgruppen får i oppdrag å fremforhandle en langsiktig leieavtale med Tonstad Idrettslag. Denne godkjennes av formannskapet.

7. Driftskostnader og -inntekter innarbeides i budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026.

8. Styringsgruppen får i ansvar å styre prosjektet frem til ferdigstillelse.

9. Prosjektleder engasjeres videre frem til ferdigstillelse.

Skisse av fotballhallen uten tak.