Home>Kommunen>Strategiplan for helse og omsorg
Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, fjell Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Næringsliv Nyhet

Strategiplan for helse og omsorg

Mandag skal vi behandle planutkastet for ny strategiplan for helse og omsorg fram til 2030. Deretter skal planen ut på høring, før politisk behandling, opplyste Glenn Josdal, leder for utvalg oppvekst og levekår i Sirdal formannskap torsdag.

  • En svært viktig tjeneste i kommunen. Vi har lagt oss på en valgfrihet i planen, sa ordfører Jonny Liland.

Under prosjektgjennomgangen i formannskapet var en innom alle prosjektene som pågår for tiden. Fotballhallen vil komme opp til politisk behandling i kommunestyret 27. januar. Glenn Josdal, som leder arbeidsgruppen, håpet på et positivt resultat, slik at hallen kan være ferdig om et år. Arbeidsgruppen håper på at private kan drifte hallen.

Restaurering av Eliastunet og opparbeidelse av Indre Hauan var et annet viktig prosjekt. Rolv Guddal, som leder arbeidsgruppen, opplyste at huset var i dårligere forfatning enn forventet. Det har vært utskifting av taksperrer og ytre kledning for å redde huset. De bærende konstruksjoner er nå ferdige og det er brukt omkring en million kroner til arbeidet så langt.

Til planleggingen av parken er det brukt landskapsarkitekt. Der er det viktig med plass til lek og lekeområde. I tillegg kommer lyssetting. Guddal håper noe av arbeidet kan gjøres før sommeren Det er avsatt fem millioner kroner til restaurering og opparbeidelse utendørs. De regner ikke med å være ferdig før 2023.

Per Øyvind Grimsby utfordret arbeidsgruppen til å få med næringslivet på laget for å planlegge hva huset skal brukes til innendørs.

Foto: Nå kommer strategiplanen for helse og omsorg.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs, gress, jurt

Automatisk generert beskrivelse

Omfattende restaurering av Eliastunet og opparbeidelse av uteområdet.

Byggingen av miljøstasjon på Tonstad er kommet i gang. Det er godt samarbeid med IRS Miljø, teknisk etat i kommunen og ASVO, som skal drifte stasjonen. Det legges opp til avfall fra fastboende og hyttefolk, sammen med næringsavfall og jordbruksplast. ASVO utvider med et bygg for gjenbruk og byttebu. Kommunen leier området for 70 år, det gjenstår 55 år av den avtalen. Leieavtalen og kostnadene videreføres til IRS Miljø og dermed sparer kommunen de pengene.

Et bilde som inneholder snø, himmel, utendørs, hus

Automatisk generert beskrivelse

Gjenbruk og byttebu bygges ved ASVO.

Det siste store prosjektet er flomsikring på Tonstad. Der har en mottatt 17 millioner kroner til prosjektet. Første byggetrinn fra brannstasjonen og på øvre siden av brua er snart ferdigstilt. Samtidig er det grovplanert en gang- og sykkelvei på denne strekningen, med universell utforming.

Etappe to er fra brannstasjonen og nedover til Sirdalsvatnet. Der håper Isak Liland å finne gode løsninger sammen med boligeierne.

Siste etappe er rundt kulturhuset, dette er på kommunal grunn. Der vil en starte til høsten, for prosjektet må være ferdig i 2023.

Formannskapets medlemmer oppfordret kommunedirektøren til å lage en sak om ferdiggjøring av gang- og sykkelvei, siden dette ikke inngår i prosjektet for flomsikring.

Ny ombygging av kommunestyresal, formannskapssal og ordførerkontor er ferdigstilt.

Sinnes skule holder på å avslutte sitt prosjekt. Nå gjenstår bare ferdigstillelse og sluttregnskap.

Det siste prosjektet er den planlagte villreinutstilling på Kvæven. Der ønsket ordfører Jonny Liland å få klarhet i noe omkring prosjektet. Spesielt status for økonomien, kommunens forpliktelser og framdriften.