Home>Front>Strømprotest fra Frikvarteret
Et bilde som inneholder tre, utendørs, gress, hus Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet

Strømprotest fra Frikvarteret

Frikvarteret, speiderhytta i Ådneram, har klaget til Sirdal kommune over at de er kastet ut av Sirdalstariffen næring. Formannskapet skal torsdag behandle klagen, sammen med blant annet protester fra campingplasser, i samme møte. Innstillingen fra administrasjonen imøtekommer ikke Frikvarteret.

Frikvarteret skriver blant annet i sin klage:

Vi påklager denne fortolkning, da Frikvarteret driver næring. Frikvarteret eier og drifter et næringsbygg på Ådneram i Sirdal kommune. Frikvarteret tilbyr overnatting/bevertning, opplevelsesbaserte tjenester og undervisning. I tillegg leies det ut til lag og foreninger (herunder Speidernes beredskapsgruppe (Roverspeiderne) som leier deler av Frikvarteret for å utøve beredskapsaktiviteter i helger og ferier) – som også betaler leie for slik overnatting/bevertning, opplevelsesbaserte tjenester og undervisning.

Frikvarteret har p.t. 6 ansatte, flesteparten bosatt i Sirdal kommune. Disse dekker nærmere 4 årsverk.

Det er 2 fulle årsverk besatt av unge arbeidstakere i etableringsfasen som har bosatt seg i Sirdal med

bakgrunn i fast jobb hos oss. Omsetningen for 2021 vil være over 3 millioner kroner med over 313

Annonse

bruksdager i 2021.

Frikvarteret sin virksomhet må likestilles med andre aktører som driver tilsvarende næring i Sirdal.

Eksempler på andre slike aktører er hoteller, skianlegg og tilsvarende som tilbyr opplevelsesbaserte tjenester.

Et bilde som inneholder bygning, person, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Ildsjelen Ivar Nøttestad sier at største kunder og viktigste inntektskilde er private og offentlige virksomheter for Frikvarteret.

Selskapsform (aksjeselskap, enkeltmannsforetak, stiftelse og frivillige organisasjon) vil være et

diskriminerende kriteria for definisjon av næring.

Frikvarteret sin aktivitet defineres av skattemyndigheter som næring og Frikvarteret er derfor registrert i Merverdiavgiftregistret, NAV Aa-registeret, er skattepliktig og registrert med næringskode 85.599 Annen undervisningsvirksomhet.

Basert på overnevnte fastholder Frikvarteret at vi driver næring og skal defineres som næringsdrivende ved fortolkning av Sirdalstariff næring. En naturlig konsekvens av dette er at avvikling av Sirdalstariff

næring ikke implementeres for Frikvarteret fra 1. januar 2022, og at Entelios ikke kan overføre

Frikvarteret til ventetariff.

Frikvarterets formål gitt i vedtekter:

«Foreningen Frikvarterets formål skal være å bygge og drive et frilufts- og beredskapssenter på Ådneram

i Sirdal kommune gjennom utleie. Frikvarteret skal være et kompetansesenter og skal tjene som et senter for beredskap i Ådnerams traktene samt være et kurssenter for undervisning og kursing av barn, ungdom og frilufts ledere i beredskap og friluftsliv.»

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, sykkel, person

Automatisk generert beskrivelse

Arkivfoto: Julie Olsen og Lars Løge er ansatt ved Frikvarteret og her er det mange sykler fra Frilageret til utleie.