Home>Kommunen>Turister utfordrer akutt tjenesten
Et bilde som inneholder tekst, bil, utendørs, snø Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Turister utfordrer akutt tjenesten

Sirdal kommune har de siste årene hatt og har en utstrakt utbygging av fritidsboligenheter. Det påvirker flere tjenester innen helse- og omsorgstjenestene, går det fram av strategiplanen for helse og omsorg til 2030.

Mest utfordrende er det for lege- og ambulansetjenesten, men flere andre tjenester vil også bli berørt slik at beredskapsarbeidet og tilgjengelige ressurser blir viktig framover,

Lege- og ambulansetjenester

Dagens situasjon

For innbyggerne i Sirdal er det viktig at de opplever trygghet og får kompetent og rask hjelp

ved akutt sykdom. Den kommunale legevaktstjeneste og ambulansetjeneste stasjonert i Sirdal

Annonse

bidrar til rask og effektiv hjelp i akutte situasjoner og er viktig for kommunens beredskap.

Ny teknologi, optimalt samhandlingsutstyr og godt samarbeid mellom akutt-tjenestene og

andre nødetater kan være avgjørende i situasjoner der det står om livet til enkeltmennesker.

Øvelser på krisesituasjoner, et godt internt samarbeid og kompetansedeling/veiledning er

viktig. I vinterhalvåret er det som tidligere nevnt et spesielt stort press på akutt-tjenestene.

Foto: Ambulansetjenesten har nært samarbeid med frivillige organisasjoner.

Et bilde som inneholder tekst, bygning, utendørs, skilt

Automatisk generert beskrivelse

Helse- og omsorgstjenesten har flere utfordringer.

Det er fire kommunelege-/fastlegestillinger i kommunen, hvorav kommuneoverlege i 50 prosent

stilling. I tillegg til fastlegefunksjonen har legene ansvar for ulike kommunale oppgaver.

Teknologi og nye former for diagnostikk kan gi et bedre behandlingsforløp, og kan bidra til at

behandling kan starte før pasienten kommer til sykehus eller at unødvendige innleggelser

unngås.

Kommuneoverlegen har det medisinsk faglige ansvaret i kommunen, samt

samfunnsmedisinske oppgaver, smittevern og miljørettet helsevern. Sirdal er med i et

interkommunalt Listersamarbeid innen miljørettet helsevern og får rådgivning samt bistand til

saksbehandling. Dette samarbeidet bør kunne videreutvikles.

Sørlandet Sykehus HF kjøper ambulansetjenesten av kommunen.

Utviklingstrekk

På grunn av lang vei til sykehus,  økt utbygging av fritidsboliger, og at det blir flere eldre (mot

slutten av planperioden), er det viktig  å styrke den akutte beredskapen med både kompetanse

og kvalitet. Sentrale retningslinjer for behandlingskrav vil medføre  økt press på legetjenesten i tillegg til at liggetiden ved sykehus stadig går nedover.

Flere kommuner har utfordringer med å rekruttere både kommuneoverleger og fastleger som

er et område hvor stabilitet er svært viktig.

Forebygging fremfor reparering er viktig innen helsetjenesten og det vises til statistikker

innen folkehelse og annet som gir et bilde av kommunens folkehelseutfordringer. Nasjonale

retningslinjer peker på  at livsstilssykdommer  øker i forekomst i industrialiserte land der folk

lever lenger.

Avtalen om kjøp av ambulansetjenester setter krav til responstid for utrykning. Det er svært

utfordrende å overholde tiden i løpet av døgnet, det må  dermed være tilfredsstillende

lokaliteter for overnatting når stasjonen og det kan bli krav om vakt på  vaktrom. Det er og

krav til ren/uren sone, og dermed et behov for   utbedre forholdene til ambulanselokaler.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, transport, flygende

Automatisk generert beskrivelse

Redningshelikopter blir ofte tilkalt til Sirdal ved akutte utfordringer.

Lokale utfordringer

Lokale prioriteringer. Viktig med godt samarbeid mellom akutt-tjenester – og øvrige helse- og omsorgstjenester, ved faste møtepunkter samt jevnlige  øvelser.

Det er  ønskelig at brannvesenet involveres mer i beredskapsarbeidet ved å  sørge for  økt

kompetanse, utdanning og deltakelse i tverrsektorielle  øvelser.

Styrke beredskapsarbeidet gjennom fast samarbeid og jevnlige  velser.

Beholde lokal legevakt og fortsatt ha ambulansetjeneste stasjonært i Sirdal.

Jevnlig vurdere behovet for  økte ressurser innen legevakt og ambulanse, samt vurdere behovet

for å styrke legevakt (med for eksempel) hjelpepersonell, spesielt i travle perioder.

Fortsatt dialog med Sørlandet Sykehus HF angående ambulanse 2 stasjonert i Sirdal over

lengre perioder.

Utvikle legetjenesten i samsvar med fremtidige lokale behov blant annet ved   gjennomgå 

omfang og oppgaver. Utarbeide plan for legetjenesten i Sirdal, herunder vurdere

arbeidstidsordninger.

Satsning på  forebyggende tjenester, jamfør folkehelseutfordringer/livsstilssykdommer.

Samfunnsmedisinske tjenester – vurdere  økt samarbeid i Listerregionen.