Home>Kommunen>Valgfrihet og brukermedvirkning
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-26 08.06.41.png
Kommunen Næringsliv Nyhet

Valgfrihet og brukermedvirkning

En strategiplan for helse- og omsorgstjenestene i Sirdal kommune, mot 2030, vil legge sterke føringer for utviklingsarbeidet framover. Innovasjon og nytenkning må prioriteres for å skape et best mulig tjenestetilbud for innbyggerne. Det må videre opprettholdes en bærekraftig økonomi og at planen baserer seg på de til enhver tid gjeldende økonomiske forutsetninger for Sirdal kommune.

Dette er konklusjonen fra administrasjonen og utvalget når Utvalg for oppvekst og levekår skal behandle strategiplanen for helse- og omsorgstjenestene til 2030. Planen skal nå ut til høring, før den skal behandles og vedtas politisk i kommunestyret. Arbeidet startet høsten 2019.

Dialog med lokalsamfunnet

I det følgende gis en omtale av kommunens dialog med berørte parter i lokalsamfunnet.

Et av de overordnede målene i helse- og omsorgsplanen er å styrke den enkeltes evne til å

klare seg selv. Ansvaret for egen helse henger sammen med samfunnets evne til å legge

Annonse

forholdene til rette for/støtte opp under egenmestring.

Sirdal er en liten kommune, og det er gode forutsetninger for å kunne ha en tett dialog mellom

hjelpeapparat/tjenester og den enkelte. Dette gir også muligheter for individuelle tilpasninger.

Det er viktig at slik kontakt skapes, og at tjenestene er proaktive. Samtidig er det viktig at kommunen etablerer arenaer/kanaler, hvor man kan ha dialog med innbyggerne og få tilbakemeldinger (prosjekter som samskaping m.m.).

Brukermedvirkning – valgfrihet

Brukermedvirkning er viktig for at brukerne skal kunne ta en mer aktiv rolle i eget liv. Dette

stiller krav til tjenestene, som i større grad enn tidligere må kartlegge og forstå brukerens

behov. Videre må tjenestene tilrettelegge for at brukerne reelt kan bidra i beslutningsprosessen

og i større grad delta ved beslutninger som gjelder dem selv. Ved tildeling av tjenester er det viktig å legge vekt på brukerens situasjon og behov, og stille spørsmålet:  

Hva er viktig for deg? Valgfrihet vil være et overordnet prinsipp, og det er i retningslinjene for

(tildeling av) tjenestene at valgfriheten vil bli satt ut i live. Man har derfor i planarbeidet

gjennomført en juridisk utredning om muligheter for innføring av valgfrihet innenfor tjenesteområdene helse/omsorg.

Sirdal kommune vil utarbeide et system som ivaretar og forsterker kontakten/dialogen

gjennom søknadsprosessen. I dialogen med brukerne forutsettes det at ansatte lytter og tar

brukerne på alvor. Når bruker tildeles tjeneste, skal det som grunnregel opprettes en primærkontakt.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-15 10.48.56.jpg

Illustrasjonsfoto: Elin Nedland i hjemmehjelpen hjelper Ådne Sirekrok med pleie av foten.

Pårørende som ressurs

Dialog med brukerne er viktig, parallelt med tidlig kontakt med pårørende. De skal kunne

forvente respektfull behandling og bli lyttet til. Pårørende er som regel de som kjenner

brukerne best, og vil derfor kunne være en ressurs i samarbeidet. Sirdal kommune skal ha et

grunnsyn hvor vi ser på de pårørende som en viktig ressurs. Vi vil fremheve den betydelige

innsats de pårørende gjør i hverdagen. Ikke minst gjelder det de som har en krevende

omsorgssituasjon. Det skal foretas en kartlegging sammen med pårørende om det trengs mer

hjelp i hjemmet for å klare omsorgsrollen. Det forutsettes at tjenestene har en tett dialog med

pårørende.

Innsats fra frivillige

Fremover vil vi som kommune og lokalsamfunn i enda større grad være avhengige av

innsatsen fra frivillige. Frivillighetstjenesten i Sirdal yter i dag enkelte tjenester inn mot helse og

omsorgssektoren. Samtidig pågår et arbeid for å etablere frivillige team innenfor sektoren.

Kommunens rolle vil være å stimulere til og tilrettelegge for frivillig innsats. Samtidig ser

man behov for et kommunalt bindeledd som ivaretar samordning/koordinering;

Frivillighetstjenesten har begrensede ressurser, og ingen stillingsressurs til ledelse. All aktivitet skjer ved dugnad.

I denne planen fremgår at Sirdal kommune i større grad vil se områdene frivillighet og folkehelse i en sammenheng. Samarbeid mellom kultur – helse/omsorg og frivillighet er nødvendig for å skape gode og meningsfulle dager som er helsefremmende.

Folkehelse og forebygging

Folkehelse er sektorovergripende, vi skal tenke folkehelse i alt vi gjør. Folkehelse omhandler

både fysisk helse og psykisk helse. Årlig folkehelseoversikt i kommunen danner et godt

grunnlag for å kunne gjøre analyser og planlegge målrettede tiltak. Sirdal kommune bruker

store ressurser på tiltak til oppfølging og behandling. En større satsning på forebygging vil

derfor være helsefremmende for befolkningen i Sirdal.

Denne planen legger opp til at Sirdal kommune vil være med å tilrettelegge for møteplasser i

hele kommunen. Sosial tilhørighet og fellesskap forebygger ensomhet og vil bl.a. kunne være

med og bidra til at innbyggere vil kunne bo lenger hjemme.

Man kan se for seg ulike møteplasser som «lavterskeltilbud» hvor frivillige bidrar. Mat og

måltider er også viktig i et folkehelseperspektiv, og kan inngå som et viktig element ved sosiale møteplasser.

Aktivitetsarenaer/møteplasser i Sirdal må kartlegges og informeres ut om. Samarbeid med

kulturenheten samt frivillige lag og foreninger vil være viktig. Man må ha en oversikt over lag

og foreninger i Sirdal (kontaktinformasjon) samt over lokale aktiviteter/ arrangementer m.m.

Denne oversikten bør være knyttet til kommunens hjemmeside.

Sirdal i likhet med andre lokalsamfunn har betydelige ubrukte menneskelige ressurser. Det

finnes både yngre og eldre mennesker som sitter igjen med inntrykket av at ingen har bruk for

dem. Det vil være viktig for oss å signalisere klart og tydelig til den enkelte at det er bruk for

deg, og at alle har ressurser å bidra med. Dette vil være viktig bidrag til lokalsamfunnet, god

samfunnsøkonomi, og ikke minst kunne være viktig for den enkelte. Man snur filosofien fra å

være bidragsmottaker til å bli bidragsyter.