Home>Nyhet>Bruforslag på Tonstad
Nyhet Samferdsel

Bruforslag på Tonstad

Konsulentfirmaet Rambøll har på vegne av Sirdal kommune kommet med endringsforslag av områdereguleringsplanen for Tonstad. Forslaget går ut på å bygge ny bru og gang- og sykkelvei. Kommunen ønsker å tilrettelegge for etablering av et kraftvitenskapssenter på Sira-Kvina Kraftselskaps tomteområde.

Som ledd i dette arbeidet foreslås det å bygge en gangbru og en gang- og sykkelvei som forbinder øst- og vestsiden av Tonstad ved utløpet av Sira.

Foreslått reguleringsendring vil medføre endring av plankart og reguleringsbestemmelser for områdereguleringsplan for Tonstad.

Foto: Den store bygningen til venstre er bensinstasjonen og næringsbygget.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Planen viser endringene for ny bru og gang- og sykkelvei i enden av elva Sira. Brua binder vest- og østsiden bedre sammen.

I gjeldende områdeplan for Tonstad er arealet regulert til forretning/kontor/industri , vei, gang-/sykkelvei, turdrag og landbruksformål (LNFR-L). Forslaget til reguleringsendring innebærer at det legges til formål for parkering og for gang-/sykkelvei og bru. Endringsforslaget innebærer også en justering i arealer og formålsgrenser i eksisterende formål. I hovedsak flyttes veiformålet lenger vest og formålet reduseres i areal. Det foreslås også at et lite areal i vest omreguleres fra LNFR-L til næringsformål, for å kompensere for tapt parkerings- og lager-areal for bedriftene som følge av gang- og sykkelveien langs Finsåni. Formål for vei sørover langs Sira opprettholdes uten endring, slik at adkomst til eiendommene langs Sirdalsvatnet ivaretas. Innkjøring til bensinstasjonen fra Fv. 42 justeres noe, men dimensjoneres med sporingskurver for vogntog.

Annonse

Her kan det bygges en gang- og sykkelvei med maks seks meter bredde. Bredden inkluderer en asfaltert bredde på 2,5 meter, en grønn buffer på en meter mot parkeringsområdet og tekniske anlegg. Gang- og sykkelveien skal brøytes med lett brøyteutstyr.

Gang- og sykkelveien skal heves opp til nødvendig nivå slik at frisikt til fylkesveien ivaretas for gående og syklende som skal krysse fv 42. Utformingen skjer etter prinsippet for universell utforming.

Det skal bygges en ny bru over Sira innenfor formålet. Underkant bru skal ikke ligge lavere enn +56.1. 200 års flom + klima. Valg av brutype og dimensjoner avklares i forbindelse med prosjektering. Bredde på gang- og sykkelvei følger bredden på traseen ellers og er ikke mindre enn 2,5 meter. Konstruksjoner må dimensjoneres for isgang. Nødvendige kantsoner mot elva skal erosjonssikres. Brua skal dimensjoneres for lett brøyteutstyr.