Home>Kommunen>En gledens dag med fotballhall
Kommunen Nyhet Sport

En gledens dag med fotballhall

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag å investere i ny fotballhall, inklusive skillevegger, til 54,5 millioner kroner, eks merverdiavgift. Et stort løft for kommunen. – En gledens dag, sa Per Øyvind Grimsby (v). Vedtaket ble gjort med 18 stemmer, mens Frp/Sl stemte mot. Tonstad Idrettslag skal drifte hallen, og ha ansvar for kostnader og inntekter.

Det var tverrpolitisk enighet om at styringsgruppen, sammen med administrasjonen og innleid konsulent, hadde gjort en meget bra jobb. De hadde levert og svart på alle spørsmål og oppgaver de var tildelt. Kommunestyret ga styringsgruppen fullmakter til å fullføre arbeidet med byggingen av hallen og fremforhandle driftsavtaler med Tonstad Idrettslag. For å ha økonomisk styring, skal formannskapet underrettes fortløpende etter nye retningslinjer.

Byggestart på tomta er 1. juli og hallen skal være klar til julaften, lovet Glenn Oliver Josdal (ap), som er leder for styringsgruppen.

Kommunen må ta investeringen for å få igjen merverdiavgiften. Inklusive reserver og skillevegger er investeringen på 54,5 millioner kroner. Men så får kommunen tildelt 7,5 millioner kroner i tippemidler, så netto vil hallen komme på mellom 46 – 47 millioner kroner.

Foto: Den nye fotballhallen skal bygges i stål.

Et bilde som inneholder person, innendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

Rolv Guddal (ap) kom med et korrigert forslag til vedtak.

Annonse

Det ble vedtatt etter endringsforslag fra Rolv Guddal (ap): 

 1. Fotballhall på Tonstad bygges.
 2. Med hensyn til plassering, utforming og planløsninger/funksjoner, legges styringsgruppens anbefalinger til grunn slik som disse fremkommer i saksfremlegget.
 3. Samlet brutto investeringsramme for prosjektet settes til 54,5 mill. kroner eks. mva.
 4. Nødvendige budsjettreguleringer foretas for inneværende år og budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026.
 5. Sirdal kommune oppfører fotballhallen, tilbakeholder deler av bruken som egen bruk, samt leier ut anlegget til hhv. fylkeskommunen og Tonstad IL. Sistnevnte har rett til videre fremleie.
 6. Styringsgruppen får i oppdrag å fremforhandle en langsiktig leieavtale med Tonstad Idrettslag.
 7. Inngått avtale med Tonstad IL vedr. driftskostnader godkjennes.
 8. Styringsgruppen får ansvar for å styre prosjektet frem til ferdigstillelse.
 9. Prosjektleder engasjeres videre frem til ferdigstillelse.
 10. En benytter opsjon «etablering av skillevegger i hall» som har en kostnad på 655.135 kr. eks. mva.

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Sirdalsmodellen kalte ordfører Jonny Liland (ap) samarbeidet med kommunen og idrettslaget.

 • Dette må vi kalle en Sirdalsmodell, hvor kommunen tar investeringen og Tonstad Idrettslag driften av fotballhallen, sa ordfører Jonny Liland (ap).
 • Vi bygger fotballhallen med overskudd av driften, uten å låne penger. Det er en klok investering som ikke går ut over øvrig tjenesteyting i kommunen.

Over 200 medlemmer av fotballgruppen driver aktivt med fotball. Den største gruppen i idrettslaget. Den nye hallen gir muligheter for å spille 9-erfotball. Hallen er ikke bare viktig for idrettslaget, men også for barnehagene, skolene og videregående skole.

Siri Fidjeland (sp) uttrykte glede over hvor viktig den nye hallen blir for aktivitet og som møteplass. Politikerne har snakket om hall siden 2016. 54 millioner kroner er imidlertid mye penger. Hun mente Knausane var en bedre tomt enn å klemme inn ny hall ved siden av kulturhuset. Økt eiendomsskatt gjør at en lett kan finne 12-14 millioner kroner, i forhold til budsjettet for 2022 hvor 42 millioner ble avsatt.

 • Vi har full kontroll på kostnader og prosjektet. Vi komme ikke til å gå konkurs, beroliget Glenn Oliver Josdal (ap).

Varaordfører Isak A. Liland (h) var glad for det samspillet som var kommet i gang mellom kommunen og idrettslaget. – Nå skal vi dra sammen og ha en god økonomisk styring på prosjektet, sa Liland.

Kopi av avtalen mellom kommunen og idrettslaget:

AVTALE OM KOSTNADER VED DRIFT AV ANLEGG

1 KOSTNADSANSVARLIG

  1. Tonstad IL, c/o Sirdal Regnskapslag SA, Postboks 113, 4441 Tonstad, org.nr: 976 293 649.

2 EIER

2.1 Sirdal Kommune, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad, org.nr: 964 964 165

3 EIENDOMMEN

3.1 Eiendommen, Gnr. 51 bnr. 7, består av bygninger og anlegg, herunder ny fotballhall, uteareal og parkeringsplasser på Eiendommen.

4. AVTALE OM KOSTNADFORDELING VED DRIFT AV ANLEGG

4.1 Kostnadsansvarlig leier eiendommen fra Eier. Kostnadssansvarlig dekker inn sine utgifter til drift gjennom inntekter fra Eiendommen (reklameinntekter og fremleieinntekter).

4.2 Kostnadsansvarlig skal dekke Eiendommens årlige faktiske driftskostnader. Estimerte samlede årlige utgifter fremgår av Appendix A.

4.3 Det skal gis et årlig fradrag på kr 250 000,- i det beløp Kostnadssansvarlige skal dekke etter punkt 4.2 over. Dersom f.eks. Eiendommens årlige faktiske kostnader utgjør kr 880 000,-, vil Kostnadssansvarliges andel etter reduksjonen utgjøre kr 630 000.

4.4 Dersom Eier leier ut Eiendommen til Fylkeskommunen vil Tonstad IL få tildelt et driftstilskudd tilsvarende leiebeløpet til Fylkeskommunen eks mva.

4.5 Avregningen som nevnt i punkt 4.2 – 4.4 skal foretas av kommunen innen utløpet av november måned, hvoretter kommunen oppkrever beløpet innen utløpet av året.

Appendix A

Årlige driftskostnader er estimert som følger:

Drift/vedlikehold (inkl. renhold) ca. kr 600 000,-

Forsyning (strøm, renovasjon, vann/avløp) ca. kr 230 000,-

Forsikringer ca. kr 50 000,-

Totalt: ca. kr 880 000,-

(Stipulert forsikringspremie er oppgitt av Waco Forsikringsmegling. Det legges videre til grunn energiforbruk 250 000 kwh til en pris av 0,75 kr/kwh).