Home>Nyhet>Feiing og tilsyn for alle hytter
Et bilde som inneholder himmel, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Feiing og tilsyn for alle hytter

Sirdal Kommune har invitert potensielle lokale og regionale tilbydere til å fremme tilbud på fagtjenestene feiing og tilsyn for fritidsboliger i en åpen konkurranse for 2022. Kommunen legger til grunn at det skal utføres et samlet antall på ca 2.000 feiinger og tilsyn i i år. frist for å fremme tilbud er satt til den 11.april.

Kommunen vedtok 27.januar å kjøpe fagtjenester for feiing og tilsyn inntil det er tatt stilling til en helhetlig sak om bemanning og organisering av brann, forebygging og feiertjenesten. Arbeidet med gjennomgang av Sirdal brann og redning pågår med egen prosjektgruppe ledet av assisterende kommunedirektør, John Birkeland, og kommunen kjøper derfor inn fagtjenestene kun for ett år (2022) nå.

Sirdal kommune har hatt en spennende utvikling med betydelig etablering av fritidsboligenheter over tid, spesielt i Øvre Sirdal. I anbudet legger brannsjefen til grunn at det er i overkant av 4.600 fritidsboliger som har det forskriften betegner som røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Alle som kommer inn under en slik betegnelse, skal ha tilbud om feiing og tilsyn fra kommunen regelmessig.

Leveransen er behovsprøvet, så det er fagpersonellet som fastsetter når et anlegg skal ha tilsyn oftere enn et annet – prisen er uansett den samme. Det er formelle utdanningskrav til hvem som får lov til å utføre arbeidet på kommunen sine vegne. De må minimum oppfylle kravene i brann- og eksplosjonsvernloven (§ 11h), forskrift om brannforebygging (§ 17) og brann- og redningsvesenforskriften (§ 38).

Sirdal kommunen har hatt en lokal forskrift om feiing og tilsyn i fritidsboliger fra 2010 som ble fastsatt for å sette et viktig fokus på brannforebygging. Mange vil derfor kjenne til at det i mange år har vært slik at feiing og tilsyn skulle tilbys alle fritidsboliger som var tilkoplet vann og avløp, enten offentlig eller privat anlegg. Dette er annerledes i dag, nå skal alle få.

Foto: Alle fritidsboliger skal nå få utført feiing og tilsyn.

Annonse

Et bilde som inneholder person, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Brannsjef Roger Egeli.

Da forskrift om brannforebygging trådte i kraft i 2016 skulle omfanget av fagtjenesten utvides til å omfatte alle røykkanaler i fyringsanlegg uavhengig av beliggenhet, tilkomst eller tilknytning til vei, vann eller avløp. Sirdal kommune har et etterslep her fordi nye kunder ikke ble tatt inn i systemet i 2016. De som skal ha kontrakt med kommunen for feiing og tilsyn må dermed ta utgangspunkt i at det er et større antall røykkanaler som faktisk aldri har blitt feiet av kommunen, og et tilsvarende antall fritidsboligenheter som heller aldri har fått branntilsyn.

Brannsjefen regner med at det vil bli avdekket noen feil og mangler i denne prosessen, men det er en del av det brannforebyggende arbeidet å lukke slike sårbarheter slik at sannsynligheten for brann reduseres mest mulig.

Brannsjefen vil ha spesielt fokus på de som ikke har fått slik fagtjeneste tidligere slik at de nå får denne brannforebyggende tjenesten levert nå. Sirdal kommune ønsker tilbud fra firma som kan

  • planlegge feiing og tilsyn med grunnlag i data fra kommunens system over eiendom (KOMTEK),
  • varsle eiere av fritidsboliger før hver feiing og tilsyn
  • gjennomføre feiing,
  • gjennomføre branntilsyn, og
  • registrere utført arbeid i kommunens system etter utført leveranse.

For eiere av fritidsboliger og helårsboliger anbefaler brannsjefen at det blir brukt en enkelt sjekkliste når du ikke bruker den hver dag. Norsk brannvernforening har en slik i sin korte artikkel om brannsikker hytte i vinterferien:

https://brannvernforeningen.no/nyheter/2022/02/brannsikker-hytte-i-vinterferien/