Home>Front>Haster med villreinutstillingen
Et bilde som inneholder person, innendørs, vegg, kvinne Automatisk generert beskrivelse
Front Kvæven Nyhet

Haster med villreinutstillingen

Dersom formannskapet i Sirdal torsdag vedtar å bevilge 230.000 kroner til villreinutstilllingen på Fjellmuseet på Kvæven, er det håp om at utstillingen snart kan komme i gang. Denne saken har gått fram og tilbake siden 2019.

SVR (Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane) har gitt en tilbakemelding til Sirdal kommune om at pengene må være tildelt innen sommeren, for ikke å bli trukket tilbake.

Det er avsatt 680.000 kroner til prosjektet. SVR støtter prosjektet med 450.000 kroner, mens Sirdal kommune skal støtte det med 230.000 kroner. Det er hovedsakelig til lyssetting (LED-belysning). Dersom det blir tatt inngangsbilletter for å se utstillingen, vil kommunen få merverdiavgiften tilbake ved investeringen.

Lokalet hvor villreinutstillingen skal plasseres er allerede i dag et utstillingslokale. Flere faktorer har ført til utsettelse av prosjektet; korona som hindret prosjektgruppa å møtes, permisjon og ulike

innspill underveis.

Status for prosjektet mars 2022 er at tegningene er ferdige og at innhenting av pris er fullført.

Annonse

(Det ble sendt ut prisforespørsel til 5 ulike aktører) Det foregår forhandlinger med

leverandører på pris, og det tas en vurdering på hva som skal prioriteres. Ellers medfører

prosjektet en stor rydde – og registreringsjobb av gjenstander som nå står i utstillingen. Etter

en vurdering basert på fremdriftsplanen, er forslaget at det leies en isolert container som

plasseres på baksiden av bygget for en avgrenset periode. Dette for å kunne få bort

gjenstandene raskt, samtidig som de blir oppbevart forsvarlig. På denne måten kan

registreringsarbeidet foregå i tiden som kommer når magasinet er ryddet og tilrettelagt,

samtidig får vi sikret fremdrift i villreinutstillingen. Utgifter til container belastes driftsbudsjettet til enhet for kultur.

Foto: Museumsleder Ingvild Fagerheim Skadberg.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bilvei, tom

Automatisk generert beskrivelse

Villreinutstillingen på Kvæven haster.

I tillegg til rydding og registrering av gjenstander, må lokalet klargjøres. Her skal alt ut,

kulisser skal rives, og deler av gulv skal skiftes. Dette er koordinert med andre enheter i

kommunen som skal bistå. Det vil også være mulig å få dugnadshjelp til dette arbeidet.

Mye av utstillingen kan klargjøres hos leverandør før den settes opp til en permanent utstilling på Sirdal Fjellmuseum. Derfor tenkes det at deler av ryddejobben, og produksjon av

utstillingselementer kan skje parallelt.

Etter signal fra formannskapet vil det jobbes med   få på plass en dør/inngang fra kafeen til

utstillingsarealet.

Det anses som realistisk å ha utstillingen klar i løpet av sommeren 2022. SVR har gitt en

tilbakemelding til Sirdal kommune om at pengene må være tildelt innen dette, for ikke å bli

trukket tilbake. Derfor haster det å få satt i gang bestilling av utstillingsmateriale og få

klargjort lokalene.

Et bilde som inneholder tekst, himmel, skilt, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Det må gjøres en ryddejobb før utstillingen kommer.

Administrasjonen ser derfor ikke at etablering av en ny utstilling her vil påføre kommunen

spesielle ekstra driftsutgifter. Men økt bruk og mer besøk kan bety litt ekstra utgifter til

renhold. Ny belysning vil være led-basert som betyr mindre strømforbruk enn hva tilfelle har

vært med det gamle lyset. Det legges videre opp til at det skal tas inngangspenger fra

publikum for å se utstillingen. Formidling og oppfølging av utstillingen vil ligge til allerede

eksisterende stilling som museumsleder og de som jobber i turistinfoen. Det må også ses på

muligheten for å få til et privat/offentlig samarbeid rund dette når det gjelder tilgang og

åpningstider.

Etablering av en villreinutstilling ved fjellmuseet vil være positivt for barn og unge.

Planen er at det skal lages et formidlingsopplegg som kan brukes ved besøk av eksempelvis skoleklasser, som kan gjøre Sirdal fjellmuseum til et naturlig valg for temadager innen natur og miljø for lokale skoler og tilreisende. Utstillingen kan legge grunnlag for økt aktivitet på museet, og for aktivitet ute. Sirdal Fjellmuseum kan bli en aktør i “den kulturelle skulesekken”