Home>Front>Ikke søkt om byggetillatelse
Et bilde som inneholder snø, himmel, utendørs, gå på ski Automatisk generert beskrivelse
Front Kvæven Nyhet

Ikke søkt om byggetillatelse

I forrige uke ble det oppført et sanitærbygg på Kvæven Bygdetun. Sirdal kommune har reagert på bygningen og sendt brev til Sirdal Safari and Adventure AS (SSA) at det ikke foreligger søknad eller godkjennelse for dette tiltaket.

SSA eies og drives av Per Øyvind Grimsby og Roald Klungland. De leier kafelokaler av Sirdal kommune og flere fredede bygninger på Kvæven.

Kommunen har fått melding og reagert på at det er utført byggearbeider. I brevet til SSA heter det:

Vi gjør oppmerksom på at det i sak DS21/572 angående bruksendring av byggene på Kvæven ble veiledet om følgende:

«Det skal settes opp et mobilt sanitæranlegg ved museet. Det er gitt tillatelse til Kvina maskin AS for midlertidig sanitærabonnement og tilkobling til kommunal va-anlegg i sak DS 21/490 den 11.06.2021. Vi gjør oppmerksom på at legging av eventuelle stikkledninger er søknadspliktig tiltak. Ett permanent sanitærbygg er søknadspliktig tiltak.»

Det vises for øvrig til reguleringsbestemmelsenes punkt 3.06:

Annonse

Ved gjennomføring av tiltak innenfor formålet, skal det legges vekt på tilpasning til områdets karakter.

Ny bebyggelse og nye anlegg innenfor området skal utformes etter prinsippet om universell utforming og krav om tilgjengelighet i henhold til gjeldende lovverk. Dette gjelder ikke historiske bygninger eller anlegg som står eller flyttes inn på museumsområde.

I rekkefølgebestemmelsene fremgår følgende:

8.04 Før det gis igangsettingstillatelse for alle fysiske inngrep i bygningsmassene eller i grunnen innenfor hensynssonen H570_1 bevaring kulturmiljø skal det oversendes kulturmyndigheten for uttalelse.

Området hvor bygget er oppført er innenfor hensynssonen H570_1.

May Britt Ousdal, fungerende leder for arealforvaltning, og saksbehandler Marit Røe, har bedt om en tilbakemelding innen 21. mars 2022.

Vi har bedt om kommentar fra Per Øyvind Grimsby, SSA, men han svarer verken på telefon eller SMS.

Foto: Sanitærbygget som er oppført på Kvæven Bygdetun i forrige uke.