Home>Front>Imøteser utredning om Lysebotn
Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Imøteser utredning om Lysebotn

Sirdal kommune vektlegger innbyggerne i Lysebotn sitt engasjement. Sirdal kommune imøteser en utredning, og vil bidra med innspill og avklaringer. Kommunen registrerer «Hurdalsplattformens intensjoner» og er innstilt på å bygge opp under regjeringens ønsker, skriver ordfører Jonny Liland i et brev til Statsforvalteren i Rogaland.

Innbyggerne i Lysebotn har uttrykt ønske om å få en grensejustering til Sirdal, dersom Forsand blir flyttet fra Sandnes til Strand kommune.

Sirdal kommune inviteres til å komme med synspunkter i sakens anledning innen 25.mars. KDD tar deretter stilling til om innbyggerinitiativet skal utredes nærmere.

Ordføreren skriver videre i sitt svar til Statsforvalteren:

Sirdal kommune har så langt ikke vært en del av de prosesser som har gått, hverken som part eller som meningsytrer. Når det nå foreligger et konkret innbyggerinitiativ, finner kommunen det riktig å gi noen innledende bemerkninger som KDD bør ha med seg i sin vurdering av hvorvidt innbyggerinitiativet fra Lysebotn skal utredes nærmere. Samtidig ønsker også Sirdal kommune å sende et tydelig signal til innbyggerne i Lysebotn, om at vi tar deres initiativ på alvor, og verdsetter det forholdet vi har allerede i dag. Sirdal har lange tradisjoner for forbindelser og samarbeid med lokalmiljøet i Lysebotn.

Forutsetninger for Sirdal kommunes innledende bemerkninger.

Annonse

Sirdal kommune registrerer at innbyggerne i Lysebotn sitt primærstandpunkt er tydelig. Innbyggerne ønsker å bli værende i Sandnes kommune. Deres erfaringer med tilhørighet til Sandnes kommune trekkes frem som gode.

Videre legger Sirdal kommune, i det følgende, til grunn en grensejustering arealmessig tilsvarende det kart som følger innbyggerinitiativet.

Foto: Ordfører Jonny Liland imøteser en utredning om grensejustering.

Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs, bilvei

Automatisk generert beskrivelse

Rådhuset til Sirdal kommune.

Kommuneinndeling og juridiske utgangspunkt.

Sirdal kommune kommenterer ikke den prosess som har vært hittil, verken faktisk eller rettslig.

Vi begrenser oss i denne omgang til å påpeke at det grunnleggende nå må være å få på plass en kommunestruktur i området som er varig, opprettholder viktige lokaldemokratiske verdier, samtidige som også nasjonale interesser ivaretas på en god måte når grensene nå endelig bør settes.

Sirdal kommune

Sirdal kommune er Agders største kommune i areal, med et innbyggertall på omlag 1810. Trenden for antall innbyggere er i det siste økende.

I historisk sammenheng har arealer i dagens kommune tilhørt ulike amt. Sirdal kommune må den dag i dag betegnes som en «grensekommune» i den forstand at kommunen retter seg både mot Agder og Rogaland, alt etter sammenheng. Grovt sett kan man si at Sirdal kommune er rettet mot Agder administrativt, og mot Rogaland næringsmessig.

Sirdal kommune har et utbredt samarbeid vestover. Vi har ordninger som sikrer fleksible løsninger i Rogaland fylke når det gjelder videregående utdanning, kollektivtransport, interkommunale samarbeid, og vi har avtale med SUS som sikrer våre innbyggere rettigheter på SUS på lik linje med innbyggere i Rogalandskommuner.

Det er ca. 4600 fritidsboliger i Sirdal, og Sirdal er foretrukne vinterdestinasjon for svært mange fra Rogaland. Det anslås at opp mot 35.000 personer daglig kan oppholde seg i Sirdal i enkelte perioder. De aller fleste fra Rogaland, og hovedtyngden av besøkende oppholder seg nord i kommunen.

Sirdal kommune er en av landets største vertskommuner for produksjon av fornybar energi. Sira- Kvina utbyggingen omfattet hele 11 kommuner, og 3 fylkeskommuner. Omlag 5 % av landets vannkraftproduksjon finner sted i anleggene. Hovedkontoret for produksjonsselskapet ligger i kommunens administrasjonssenter, Tonstad. Det kommunale energiselskapet Lyse er største enkelteier med en eierandel på 41,1%.

I Sirdal er det etablert vindmøllepark. I tillegg er et av landets sterkeste kraftknutepunkt, Ertsmyra, lokalisert ved Tonstad. Her er også det norske påkoblingspunkt for NORD- LINK kabelen, som går til Tyskland.

Sammen med en rekke andre kommuner utgjør Sirdal en del av Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsverneområde. Landets nest største verneområde. Her deltar vi aktivt i forvaltningen. Verneområdet omfatter areal som nå søkes grensejustert til Sirdal.

Sirdal holder innbyggene med et meget høyt tjenestetilbud. Vi legge til rette for stor grad av valgfrihet innen flere tjenesteområder. Kommunen har to grunnskoler, en på Tonstad og en på Sinnes, med god kapasitet og gode lærerkrefter. Tilsvarende er det det barnehage på Tonstad og på Tjørhom. Det er videregående skole på Tonstad. Innen pleie og omsorg, er det også tilbud både i sør og nord. Sirdal kommune legger stor vekt på å yte gode kommunale tjenester til innbyggerne.

Sirdal er medlem av Lysefjorden utvikling, Region Stavanger og har også hatt lengre medlemskap i Greater Stavanger.

Sirdal kommune har gjennom FV 42 helårsforbindelse mot Agder, og Helleland i Rogaland gjennom Tonstad.

FV 468/450 er internkommunikasjonen nord- sør.

FV 450 forbinder Sirdal med Ålgård i Rogaland. «Hunnedalsveien» er helårsvei og under stadig utbedring.

FV 450 Brokke- Suleskardveien er vinterstengt, men forbinder Sirdal og Setesdal når den er åpen i sommerhalvåret.

Sirdal har også veiforbindelse til Lysebotn. Fv 4224 forbinder Lysebotn, med internveien 450 i Sirdal. Avstanden er ca. 35 kilometer. Veien er vinterstengt, men eneste veiforbindelse til Lysebotn. Det er stor trafikk til Kjerag/ Lysebotn på veien i sommerhalvåret.

Et bilde som inneholder fjell, utendørs, natur, canyon

Automatisk generert beskrivelse

Sirdal vil gjerne ha en utredning om grensejustering for Lysebotn.

Sirdal kommune og Lysebotn.

Som gjennomgangen allerede viser er det sterke bånd mellom Sirdal og Rogaland generelt. Båndene er særlig sterke nord i kommunen. Lysebotn har historisk sett sterke bånd til det som i dag er nordre del av Sirdal. Det har vært mye ferdsel fra øst til Lysebotn, og vest fra Lysebotn, også fra Sirdal. Den gang var Lysefjorden en viktig del av ferdselsveien. Nå bindes Sirdal og Lysebotn sammen med den eneste veiforbindelse Lysebotn har, FV 4224.

I dag er Sirdal og Lysebotn knyttet sterkt til hverandre gjennom særlig vei og turisme.

Av de mange besøkende til Kjerag og Lysebotn kanaliseres mange gjennom Sirdal på nevnte vei. Her ligger også et betydelig potensial.

Sirdal er aksjonær i Lysefjorden utvikling.

Det er godt samarbeid om turistrettet næring, «Ørneredet» restaurant har feks. blitt drevet fra Sirdal. Det er også gode relasjoner i næringslivet knyttet til overnatting og markedsføring.

At FV 4224 er eneste veiforbindelse til Lysebotn gjør at Sirdal og Lysebotn bindes sammen også utenom næring og turisme. Sirdal brann og redningsvesen kalles ut til situasjoner som oppstår på FV 4224, samt redningsoppdrag knyttet til Kjerag eller andre arealer i området. På samme måte er ambulanse og politiressurser fra Sirdal eneste løsning via vei.

Sirdal er en del av Rogaland politidistrikt, og Sør-Rogaland tingrett.

Lysebotn som en del av Sirdal kommune

Sirdal kommune har ambisiøse og målrettede planer for utvikling av kommunen vår. Vi har høy grad av måloppnåelse.

I tråd med den overordnede målsetting vil ambisjonen være å øke folketallet i Lysebotn.

Sentralt for å lykkes med dette vil være:

  1. Gode tjenester
  2. Positiv næringsutvikling
  3. Forbedret infrastruktur
  4. God ivaretakelse av sentrale interesser innen energiproduksjon og forvaltning av verneområdene som overføres

Ad 1.

Sirdal kommune har gode kommunale tjenester som en sentral del av sin strategi for å nå sine mål.

Sirdal kommune kan kombinere tilbudet til innbyggerne i Lysebotn med egenproduserte tjenester, og kjøp av tjenester fra Sandnes kommune. Slik vil en også kunne møte en eventuell endring av etterspørselen etter kommunale tjenester om vi skulle lykkes med ønsket befolkningsutvikling i Lysebotn.

I tillegg vil tiltak knyttet til infrastruktur gi nye muligheter for tilbudet av kommunale tjenester i Lysebotn.

Ad 2.

Lysebotn må styrkes som satsingområde innen turisme for å skape arbeidsplasser og aktivitet. Sirdal kommune vil videreføre og styrke sitt engasjement.

Det finnes fortsatt et stort potensial for turisme i Lysebotn. Siden Sirdal er eneste veiforbindelse bør dette samarbeidet styrkes, og gjennomføres mer helhetlig.

Ad. 3

Sirdal kommune vil arbeide mot helårsåpen Fv 4224. I det minste mer- åpen. Dette vil gi utvikling av Lysebotn en helt annen dimensjon. Agder fylkesting signaliserer engasjement for helårsvei Brokke- Suleskard. Sirdal kommune registrerer at hensynet til villrein og verneområde i betydelig mindre grad gjør seg gjeldende for veien mellom Lysebotn og Sirdal. En styrket veiforbindelse vil utgjøre en stor forskjell både i forhold til tjenesteproduksjon og utviklingen av Lysebotn.

Ad 4.

Norge står overfor det grønne skifte. Dersom arealene som søkes grensejustert legges til Sirdal vil lokalsamfunn, regionale og sentrale myndigheter dra nytte av en administrativ og lokalpolitisk erfaring og historikk med kraftproduksjon som få andre kommuner kan vise til.

Sirdal har også lang erfaring med verneområdeforvaltning.

Sirdal kommunes solide erfaring på disse områder er nyttig hver for seg. Det er imidlertid avgjørende å kunne balansere vern, turisme og energiproduksjon samlet fremover. I så måte har Sirdal svært gode forutsetninger.