Home>Front>SSA innkalt til møte med kommunen
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, trailer Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

SSA innkalt til møte med kommunen

Sirdal kommune har innkalt Sirdal Safari & Adventure AS (SSA) til møte angående det oppførte sanitærbygget på Kvæven Bygdetun, sier Marit Røe, saksbehandler ved byggeavdelingen til Sirdalmedia.

På dette møtet vil også May Britt Ousdal, fungerende leder for arealforvaltning, være til stede for kommunen.

Kommunen har i brev av 8. mars påpekt til SSA at det er søknadsplikt for dette tiltaket med et permanent sanitærbygg. Likedan er stikkledninger søknadspliktig tiltak.

I reguleringsbestemmelsene punkt 3.06 heter det: «Ny bebyggelse og nye anlegg innenfor området skal utformes etter prinsippet om universell utforming og krav om tilgjengelighet i henhold til gjeldende lovverk.»

Foto: Sanitærbygget på Kvæven ble heist på plass under vinterferien.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, natur

Automatisk generert beskrivelse

Sanitærbygget er ikke godkjent og ikke ferdig.

Annonse

Vi hadde i helgen en befaring av det oppsatte bygget. Sanitærbygget er heist på plass på betongunderlag. Der er det 100 centimeter fra bakken opp til døren. Dørens bredde er 92 centimeter.

Men universell utforming krever mer;

  • Trinnfri gangatkomst.
  • Automatisk døråpner.
  • Utenfor døra skal det være et horisontal felt på 1,5 x 1,5 meter. Døra skal slå utover.
  •  Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.
  •  Innendørs skal det være gulvplass til snuareal for rullestol foran toalettet.
  • Det samme gjelder snuareal og trinnfri dusjsone.

Lovverket sier at ingen grupper skal ekskluderes. Rullestolbrukere skal ha rett på aktiviteter og overnattinger som alle andre.

  • Vi jobber for likhetsbehandling til daglig. Det er viktig at vi følger opp lovverket og at det blir riktig. Vi bruker mye tid til veiledning, sier Marit Røe.