Home>Front>Elevtallet på vei nedover
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, kvinne Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen

Elevtallet på vei nedover

Anita Heiaas Haugen, enhetsleder for skole i Sirdal kommune, har utarbeidet en årlig rapport om tilstanden ved grunnskolene og voksenopplæringen. Det er en orientering til utvalg for oppvekst og levekår. Elevtallet kan reduseres med 50 til 190 elever på fire år.

For grunnskolen tar rapporten for seg tall og resultater vedrørende lærerårsverk, lærertetthet, læringsmiljø, læringsresultat og gjennomføring. For

voksenopplæringen omtales opplæringen i norsk og samfunnsfag, prøver, deltakerundersøkelse og deltakergrunnlag.

Elevtallene de siste årene har variert i størrelsesorden ca 230 til 243 i perioden 2017 til 2022. Basert på kjente fødselstall vil elevtallet være omtrent i samme størrelsesorden fram til skoleårene 25/26 og 26/27, da elevtallet vil synke ned mot totalt 190 elever i skolene.

Elevtallsendringen vil fordele seg på alle ti trinn i skolene og først dersom dette får konsekvens for antall elevgrupper, vil det kunne bety noe for antall lærerårsverk i skolen.

Sinnes skule vil ha elevtall mellom 42 og 49 fram til skoleåret 25/26, da elevtallet faller til rundt 35

Annonse

elever.

Tonstad skule vil ha elevtall mellom 188 og 191 fram til skoleåret 25/26, da elevtallet faller

til rundt 165 elever. For begge skolene vil skoleåret 26/27 innebære ytterligere fall til henholdsvis

29 elever på Sinnes og 138 elever på Tonstad, forutsatt at det ikke kommer nye elever til

kommunen.

Antall elever i 1.-4. klasse, samt åpningstider og tilbud, påvirker bemanningsbehovet i

skolefritidsordningen. Fram til 2019 har antall elever i SFO vært i vekst, men de siste årene har

antall elever i SFO blitt færre. Fra høsten 2022 vil det bli gratis kjernetid for 1.klassinger, noe som

kan medføre at flere ønsker å benytte SFO-tilbudet. Antall barn i SFO, og antall barn med særskilte

behov, styrer bemanningsbehovet i SFO.

Foto: Anita Heiaas Haugen, enhetsleder skole i Sirdal kommune.

Et bilde som inneholder tekst, tre, skilt, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Elevtallet er på vei nedover med dagens fødselstall.

Arbeidsavtaler vil imidlertid gjøre det vanskelig å endre bemanning uten ved naturlig avgang. Likeverdige SFO-tilbud på Sinnes skule og Tonstad skule er viktig. Dette, sammen med personalpolitiske hensyn der en ikke ønsker å bruke delt dagsverk,

medfører at ressursbehovet for SFO på Sinnes skule har økt etter at tidligere ansatt har gått av med

pensjon.

Årsverk for undervisningspersonalet har de siste årene vært stabilt på ca 29 lærerårsverk. De tre

siste årene er andelen av årstimer gitt av personalet med godkjent utdanning henholdsvis 100%,

100% og 98,9%. Det viser at kommunen har god tilgang på kvalifiserte lærere.

I situasjoner med stort sykefravær må skolene imidlertid bruke de personer man har tilgang til, også ukvalifisert personell.

Oppgavene i skolen er i utvikling, og det er kontinuerlig nye utfordringer skolen er satt til å

håndtere. Dette medfører at en stadig større del av lærerens arbeid brukes til elevrettet arbeid som

ikke har direkte med undervisning å gjøre. Behovet for nye funksjoner/stillinger som skal bistå i

dette arbeidet er økende, og ressursene må derfor omfordeles hvis mulig. Det vil derfor i sum være

mindre ren undervisning pr. lærerårsverk enn for noen år tilbake. Dette harmonerer med det store

samfunnsoppdraget skolen har, men det påvirker også hvor mye tid læreren har til det som oppleves

som kjerneoppgaven i skolen.

Sirdal kommune har to kombinerte grunnskoler, der klassestørrelsene er varierende. Norm for

lærertetthet ble endelig innført i 2019. Normen styrer hvor høy lærertettheten skal være på

hovedtrinnene. Det vil si 15 elever på 1.-4. trinn sett under ett, 20 elever på 5.-7. trinn sett under ett

og 20 elever på 8.-10. trinn sett under ett.

Organiseringen av undervisning er imidlertid opp til

skolen. Det betyr at det for eksempel på 1.-4. trinn kan være flere elever i timene noen ganger og

færre andre ganger. Rapporterte tall i GSI (grunnskolens informasjonssystem) viser at

lærertettheten i grunnskolen i Sirdal ligger over minstekravet på alle hovedtrinn. Det er skolens

ledelse som vurderer behovet for å sette inn ekstra kontaktlærer eller annen deling når klassene er

store, eller dersom spesielle utfordringer krever økt ressurs. På Sinnes skule slår man sammen trinn

i fag/timer, da skolen er fådelt. Det er skoleeiers vurdering at lærertettheten er god i Sirdal, og at

denne gir rom for god oppfølging av elevers læring.