Home>Front>Gjesdalpakken ferdigstilt –
Et bilde som inneholder tekst, fjell, gress, natur Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Gjesdalpakken ferdigstilt –

nye bomtiltak kommer

 

Gjesdalpakken, eller veiutbyggingen av fylkesvei 450 fra Ålgård til Sinnes, er fullfinansiert og fullført. Et flertall i Samferdselsutvalget i Rogaland vil fortsette med bompenger ved Øvstabø i to år til. Mindretallet vil avslutte med bompengeinnkreving nå. Saken kommer opp i Fylkestinget i Rogaland 26. april til endelig avgjørelse.

Under behandlingen i samferdselsutvalget var det 11 stemmer for å fortsette med bompenger, mens fire stemte mot, 2 FrP, 1 Folkets parti og 1 fra Rødt.

Dersom bompengeinnkrevingen fortsetter, vil det bety 35 millioner kroner ekstra i inntekter i to år, fram til april 2024. Da er det fem tiltak som er prioritert:

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

I St.prp.nr. 127 S (2009-2010) ble det vedtatt å forlenge bompengeinnkrevingen. Dermed ble det mulig å ta inn flere prosjekter. Prosjekter på fv. 450 i Sirdal kommune ble inkludert, og dermed ble både Sirdal kommune og Agder fylkeskommune med på delfinansiering av tiltak.

I 2021 ble alle spesifiserte tiltak i Gjesdalpakken ferdigstilt, og tiden er dermed inne for å lage en plan for avslutning av bompengepakken.

Konklusjon

Annonse

De største utfordringene langs fv. 450 er vurdert, og det er foreslått tiltak som vil skape en mer helhetlig og trafikksikker vei mellom Oltedal og Byrkjedalstunet. Fylkesdirektøren har gjort egne faglige vurderinger, og vurdert innspill fra Gjesdal kommune.

Gitt en pott på 35 millioner kroner i restmidler, anbefaler Fylkesdirektøren at mindre prosjekter prioriteres. Ved å investere i flere mindre prosjekter vil en få god effekt innenfor tilgjengelig kostnadsramme. Dette oppnås spesielt ved å investere i veinettet vest for Byrkjedalstunet (tiltak 2). Videre foreslår fylkesdirektøren fire andre tiltak som er en blanding av skredsikring og veiutbedringstiltak. Disse vil bidra til en mer helhetlig veistandard, øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten, og minske behovet for vedlikehold på hele veistrekningen.

Foto: Dersom bompengeinnkrevingen skal fortsette, er utbedring av fylkesvei 450 like før Byrkjedal et prioritert område. Se bilde.

Et bilde som inneholder tre, bilvei, utendørs, vei

Automatisk generert beskrivelse

Ferdigstillelse av GP-krysset på Sinnes var siste del av den vedtatte Gjesdalpakken.