Home>Nyhet>Nei til midlertidig slokkevann
Et bilde som inneholder tekst, utendørs, himmel, bil Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Nei til midlertidig slokkevann

Sirdal Eiendom har søkt om en midlertidig avtale for bruk av kommunal tankbil for forsyning av slokkevann til fem tomter i hyttefeltet Furåsen. Administrasjonen, ved kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr og brannsjef Roger Egeli, innstiller på avslag når utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal behandle søknaden.

Avslaget begrunnes med et vedtak i Sirdal kommunestyre 3. februar i år. Der vurderer administrasjonen at det ikke er anledning til å inngå avtale om bruk av kommunal tankbil, som alternativ forsyning for slokkevann.

Saken er av prinsipiell karakter for midlertidig avtale da det politisk til nå kun har vært tatt

stilling til permanente avtaler, men vedtaket omhandler «nye avtaler» generelt. Det kan være

andre utbyggere som kan ha samme behov for avtale av kortere varighet, uten at kommunen

er kjent med dette nå, og dette forholdet fremmes derfor for politisk behandling og avklaring.

Annonse

Vurdering

Kommunestyret behandlet og fattet vedtak om slokkevann den 03.02.2022 i sak PS 22/5. Når

vedtakets punkt 2 tilsier at nye avtaler om slokkevann inngås ikke før dette er utredet/

behandlet og ny «avtale om bruk av tankbil» er vedtatt politisk, vurderer administrasjonen at

det ikke er anledning til å inngå avtale om bruk av kommunal tankbil, som alternativ

forsyning for slokkevann, administrativt nå.

Søknaden fra Sirdal Eiendom AS omhandler en midlertidig avtale om kommunal tankbil som

løsning som forsyning av slokkevann til 5 tomter i Furåsen for en avgrenset periode.

Foto: Brannsjef Roger Egeli innstiller på avslag om midlertidig slokkevann.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Det gjelder de fem tomtene som er avmerket.

Det er uklart om kommunestyrets vedtak dekker både permanente og midlertidige avtaler for

det er bare permanente avtaler som har vært grunnlaget for politisk behandling frem til nå.

Forholdet mot midlertidige avtaler er på en side si er en ny problemstilling. Samtidig er

intensjonen i kommunestyret sitt vedtak klart i forhold til å forebygge sårbarhet relatert til

slokkevann, og samtidig unngå ordninger som senere kan kreve vaktordning i brannvesenet.

Det fremkommer klart av søknaden fra tiltakshaver at det her søkes om en midlertidig avtale

og det er en klar plan for etablering av et fullgodt permanent anlegg som sikrer slokkevann

fra høsten 2022. Denne søknaden kan dermed ikke direkte sammenlignes med andre som har

fått avtale om bruk av tankbil som erstatning for slokkevann uten noen tidsbegrensing.

En vurderer at en midlertidig avtale trolig kan vurderes på fritt grunnlag, og ikke er i konflikt

med intensjonen i kommunestyrets vedtak om permanente avtaler, fordi den

  • ikke skaper en varig forpliktelse for kommunen relatert til vaktordning.
  • ikke skaper merbelastning for kommunen fordi den brannstasjonen som er nærmest

tiltaket allerede i dag skal dekke etablerte avtaler for tankbil i samme område.

  • ut fra prinsippet om likebehandling av tiltakshavere bør ha et begrunnet avslag.
  • kan og bør gis en klar sluttdato, eksempelvis 31.12.2022.
  • vil imøtekomme næringsdrivende som legger til rette for vekst og utvikling i Sirdal.
  • gir mulighet for nye årsinnbyggere som ønsker å investere i Sirdal et klart signal om

de er ønsket velkommen til denne kommunen.

I Sirdal kommune er det ikke lagt til grunn en dimensjonering slik at deltidsbrannvesenet har

et vaktlag med fire personer på vakt på en av brannstasjonene, for det er ikke krav til det her i

dag. Det er heller ikke deltidspersonell på hjemmevakt (med unntak av påske og nyttår).

Det er vanskelig for kommunen å garantere at tankbil alltid vil følge med i første styrken som

reiser ut fra nærmeste brannstasjon ved utalarmering uten vaktordning. Brannbil kjører alltid

ut først ved melding om brann fordi den har materiell til førsteinnsats hvor røykdykkere må i

aksjon. Ved for få med sertifikat på lastebil vil brannbil alltid bli prioritert først ut.

Det kan ikke garanteres at det alltid er nok sjåfører til at tankbil kan følge med brannbil i

første fase fra nærmeste brannstasjon i dag, men det er sannsynlig at en tankbil fra en av

brannstasjonene i Sirdal vil komme som støtte til første brannbil etterhvert.

tilstrekkelig slokkevann, som avtale med tankbil, før tillatelse til bruk kan gis.