Home>Front>Utsettelse koster 60.000 kroner mer
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bilvei, tom Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Utsettelse koster 60.000 kroner mer

Utsettelsesforslaget til Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet av villreinutstillingen i Kvæven Fjellmuseum, i Sirdal formannskap 24. mars, koster 60.000 kroner mer. Pristilbudet på produksjon og montasje av utstillingselementer hadde en gyldighet fram til 1. april. Revidert tilbud, med økte materialkostnader, gjør utstillingen 60.000 kroner dyrere.

Det haster nå med et endelig vedtak, ellers vil Agder Fylkeskommune og Setesdal Vestehei Ryfylkeheiane (SVR) trekke bevilgningen som er satt av til denne villreinutstillingen.

De tre spørsmålene som ble stilt og dermed utsatte saken i formannskapet, har fått følgende svar fra kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr og enhetsleder for kultur, Alf Sveinung Haughom:

  1. Bekrefter kommunedirektøren at vedtaket ikke fører til utvidelse av stillingshjemler?

Svar:

Ansvar for daglig drift og tilrettelegging av utstillingen blir lagt til eksisterende

stillingshjemmel som museumsleder i samarbeid med turistinformasjonen. Det vil også være

Annonse

naturlig med et samarbeid med kafeen når det gjelder tilgang og åpningstider til utstillingen.

I F-sak 22/31 ble det opplyst at «økt besøk i utstillingen kan bety behov for litt mer renhold»

I dette ligger det at en må forvente økt besøk knyttet til museet ved etablering av ny

villreinutstilling. Dette er en ønsket utvikling. I den sammenheng kan det bli behov for noe

mer renhold i selve utstillingslokalet. Kommunedirektøren mener imidlertid at evt. utgifter til dette vil bli dekket inn gjennom billettinntekter som vil komme inn for å se og oppleve den

nye utstillingen. I dag koster det ikke noe for å besøke eksisterende utstilling. Forøvrig ligger renholdstillinger inn under eiendomsavdelingen og ikke under kultur.

  1. Hvilken prosess har vært ift. løsningen med kontainer på utsiden?

Svar:

Forslaget med å leie inn kontainer for en midlertidig mellomlagring av gjenstander fra

eksisterende utstilling ble aktualisert pga. av mangel på lagringsplass. For øvrig ble dette

fremmet som et alternativ lenge før det mye omtalte toalettbygget dukket opp.

Det skal nå foretas en rydding av magasinet ved fjellmuseet. Her er det flere aktører som har

utstyr og inventar som må fjernes for at museet skal ha plass til egne gjenstander og få dette

registrert og oppbevart på en forsvarlig måte.

Når dette er gjennomført er meningen at en skal få plass til det meste av den gamle

utstillingen her.

Tanken er å plassere en kontainer delvis bak infobygget slik at den blir minst mulig synlig for

publikum. Kommunen har andre steder en kontainer kan plasseres, men da vil det bli behov

for å frakte dette med bil som igjen kan bety ekstra kostnader og bruk av ressurser. Det vil bli

vurdert om kommunen likevel kan klare seg uten bruk av kontainer, men dette er ikke gitt.

  1. Hvordan forvaltes driftsbudsjettet til kultur ift. pengebruk innen forskjellige vedtak?

Svar:

Enhet for kultur er opptatt av å forvalte driftsbudsjettet og bruk av midler i tråd med

politiske vedtak og vedtatte planer. Når det gjelder denne konkrete saken, ble det gjort

følgende vedtak i F.sak 21/26: «Forprosjekt Villrein utstilling vert godkjend»

Administrasjonen har i denne saken jobbet for å få realisert prosjektet, samtidig som en har

hatt fokus på å få ned kostnadene, med mål om at prosjektet skal kunne la seg realisere

innenfor de rammer som politikerne har satt. I en slik setting er samarbeid på tvers av enheter

nødvendig slik at en kan utnytte hverandres ressurser og kompetanse.

Et bilde som inneholder tekst, himmel, skilt, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Venter på avgjørelse om villreinutstillingen.

Konsekvenser for barn og unge:

Etablering av en villreinutstilling ved fjellmuseet vil være positivt for barn og unge.

Planen er at det skal lages et formidlingsopplegg som kan brukes ved besøk av

eksempelvis skoleklasser, som kan gjøre Sirdal fjellmuseum til et naturlig valg for

temadager innen natur og miljø for lokale skoler og tilreisende.

 Utstillingen kan legge grunnlag for økt aktivitet på museet, og for aktivitet ute.

 Sirdal Fjellmuseum kan bli en aktør i “den kulturelle skulesekken”

Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og beredskap

Forvalting av denne kulturarven vil kunne styrke lokalsamfunnet og vernetanken.

Skape en møteplass og styrke museet som besøksplass for turister og fastboende

Kunnskapsformidling

En fornying av utstillinga gir anledning til å kunne forme den mer universelt

Utstillingen kan bidra til at publikum blir nysgjerrige på heieområdet og motivere til

lengre turer

Utstillingen kan bidra positivt på omdømme, arbeidsmiljø og kompetanse ved Sirdal

Fjellmuseum og Turistinformasjon.

Konklusjon:

Det er et sterkt ønske fra enhet for kultur å komme videre så raskt som mulig med arbeidet

for å få etablert en villreinutstilling ved Sirdal Fjellmuseum. For at midler fra SVR fortsatt

skal stå ved lag, må det gjøres et positivt vedtak i denne saken.